تصفیه کننده هواF-PXC۵۰

F-PXC50

بستن

ویژگیها

تصفیه کننده هواF-PXC۵۰
تصفیه کننده نانو
گردش ۳بعدی جریان هوا
فضای تحت پوشش = ۴۰متر مربع

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تصفیه کننده هواF-PXC۵۰