اتوی الکتریکی U شکل

NI-E100

بستن

ویژگیها

اتوی الکتریکی U شکل
۱۲۰۰-۱۴۳۰وات
پوشش سطح زیرین تیتاتیوم
شیارچرخان بخار

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اتوی الکتریکی U شکل

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English