اتوی الکترونیک Uشکل NI-E۲۰۰

NI-E200

بستن

ویژگیها

اتوی الکترونیک Uشکل NI-E۲۰۰
۱۲۰۰-۱۴۳۰وات
سیستم تمیزکردن مدل آبکشی
مجهز به اسپری

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اتوی الکترونیک Uشکل NI-E۲۰۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English