اتوی الکتریکی Uشکل مدل NI-E۳۰۰

NI-E300

بستن

ویژگیها

اتوی الکتریکی Uشکل مدل NI-E۳۰۰
۱۲۰۰-۱۴۳۰وات
پوشش سطح زیرین تیتانیوم
شیارچرخشی بخار

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    اتوی الکتریکی Uشکل مدل NI-E۳۰۰

    نحوه کارکرد و راهنماییها
    Operating Instructions
    English