اتوی الکتریکی Uشکل مدل NI-E۳۰۰

NI-E300

بستن

ویژگیها

اتوی الکتریکی Uشکل مدل NI-E۳۰۰
۱۲۰۰-۱۴۳۰وات
پوشش سطح زیرین تیتانیوم
شیارچرخشی بخار

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اتوی الکتریکی Uشکل مدل NI-E۳۰۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English