ماشین لباسشویی NA-۱۰۷VC۴

NA-107VC4

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشویی NA-۱۰۷VC۴
ظرفیت شستشو۷ کیلوگرم/ ۱۰۰۰
پهنای درب ۳۳ سانتیمتر
راندمان انرژی +A

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ماشین لباسشویی NA-۱۰۷VC۴

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English