ماشین لباسشوییNA-۱۴۸VB۳

NA-148VB3

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشوییNA-۱۴۸VB۳
ظرفیت شستشو ۸ کیلوگرم / ۱۴۰۰ دور در دقیقه
پهتای درب ۳۳ سانتیمتر
راندمان انرژی +++A

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ماشین لباسشوییNA-۱۴۸VB۳

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English