ماشین لباسشوییNA-۱۴۸VG۳

NA-148VG3

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشوییNA-۱۴۸VG۳
ظرفیت شستشو ۸ کیلوگرم / ۱۴۰۰ دور در دقیقه
پهتای درب ۳۳ سانتیمتر
انرژی و مصرف آب کاهش داده شده توسط ECONAVI

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ماشین لباسشوییNA-۱۴۸VG۳

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English