دوربین بیسیم درب VL-SDM100

VL-SDM100

ملاقاتی ها را کنترل کنید

دوربین متحرک بیسیم درب VL-SDM۱۰۰ به شما اجازه می دهد تا با آسانی ببینید چه کسی و در چه زمانی به سمت درب نزدیک می شود.

VL-SDM100

بستن

مشخصات

ویژگیها

دوربین بیسیم درب VL-SDM100
زیر نظر داشتن
ورود / خروج با زوم با زاویه باز و فابلیت گردش افقی و عمودی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دوربین بیسیم درب VL-SDM100

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English