မိုက္ခရိုေဝ့ဗ္ မီးဖို NN-ST253WYPQ

မိုက္ခရိုေဝ့ဗ္ မီးဖို   NN-ST253WYPQ

NN-ST253WYPQ

အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ကာ အစားအေသာက္အားလံုးကုိ အရသာရွိရွိ ခ်က္ျပဳတ္ေပးသည္။

Auto Menu လုပ္ေဆာင္ခ်က္က သင္ကိုလြယ္ကူစြာခ်က္ျပဳတ္ေစေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

Microwave Oven

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

မိုက္ခရိုေဝ့ဗ္ မီးဖို   NN-ST253WYPQ
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color::
Color::
800W Microwave Power
20 L Oven Capacity
9 Auto Cooking Menus

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

မိုက္ခရိုေဝ့ဗ္ မီးဖို NN-ST253WYPQ