ဖုန္စုပ္စက္ MC-CG300 series

MC-CG300

အေလးခ်ိန္အလြန္ေပါ့ပါးေသာ အမႈိက္ထည့္သည့္ဘူးျဖင့္ ဖုန္စုပ္စက္

MC-CG300

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ဖုန္စုပ္စက္ MC-CG300 series
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:Blue:MC-CG300-A
Color:Pink:MC-CG300-P
Color:Green:MC-CG300-G
Ultra-Lightweight,Portable Design
Lovely round form and brilliant colors in small size
Power-saving eco-conscious design