Panasonic သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻတို႔ကို ဖန္တီးျပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ကမာၻအႏွံ႔မွ လူသားတု႔ိ၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း၏ တစ္စတစ္စ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ကူညီပံ့ပုိးေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဒႆန

"စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလွ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ လူသားတု႔ိ၏ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ လူေနမႈဘဝအရည္အေသြးမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။"

Panasonic Corporation ၏ အေျခခံ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီကုိ တည္ေထာင္သူ၊ Konosuke Matsushita မွ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။
အေျခခံ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ လူသားတု႔ိအတြက္ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တု႔ိကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသည့္ Panasonic ၏ စီးပြားေရးဒႆနျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ ဝါဒ

စုေပါင္းလုပ္အားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ျဖင့္သာလွ်င္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ဓာတ္အားျဖင့္ ညီညြတ္စြာ ေပါင္းစည္းျပီး စြန္႔လႊတ္မႈ၊ လုံ႔လဝီရီယ၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈတို႔ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကတိျပဳပါသည္။

စည္းမ်ဥ္း ၇ ခ်က္

လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း • သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ေျဖာင့္မွန္မႈ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔စိတ္ဓာတ္ •
တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ မဆုတ္မနစ္ေသာ အားထုတ္မႈ
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ေသာ စိတ္ထား • လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ • ေက်းဇူးသိတတ္မႈ

ထို "စည္းမ်ဥ္းခုႏွစ္ခ်က္" သည္ အေျခခံစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဒႆနကို ထိန္းသိမ္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕တစ္ခုသို႔
11/522/533/544/555/5
ေနာက္တစ္ခုသို႔

လုပ္ငန္း၏ အဓိကမ႑ိဳင္ ၄ ရပ္

Panasonic သည္ လုပ္ငန္း က႑ ၄ ရပ္ တြင္ "A Better Life, A Better World"ကိုရရွိရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ (အဓိပၸာယ္- ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻ)။

စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ား

၎၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ နယ္ပယ္ ၄ ခုႏွင့္အတူ Panasonic သည္ တစ္ကမာၻလုံးရွိ လူသားမ်ားအတြက္"A Better Life, A Better World"ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီ ၄ ခုသည္ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားအေပၚ အဓိက အာ႐ံုစိုက္လ်က္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၂၀၁၅၊ မတ္လ (၃၁) ရက္

Appliances Company

Appliances Company သည္ အိမ္မႈကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ေလေအးေပးျခင္း၊ ေရအပူေပးျခင္း၊ အလွအပႏွင့္ က်န္းမာေရးစသည့္ အပိုင္းက႑တို႔တြင္ ဝယ္ယူအားေပးသူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား မထိခုိက္ေစသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ထုတ္လုပ္ရန္ ကတိျပဳထားပါသည္။ လြယ္ကူသက္သာေစမႈ၊ လုံျခံဳမႈႏွင့္ စြဲလမ္းႏွစ္သက္မႈကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးသြားပါမည္။

႐ံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ-
2-3-1-1 Noji-Higashi, Kusatsu-city, Shiga 525-8502 Japan
ဖုန္းနံပါတ္- +81-77-563-5211
ဖာင္ေဒးရွင္း- ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္
အလုပသမားအေရအတြက- ခန္႔မွန္း ၄၅၀၀၀

Eco Solutions Company

 Eco Solutions Company သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆည္းပူးေလ့လာစုစည္းထားေသာ နည္းပညာႏွင့္ စြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ "အိမ္"၊ "႐ံုးအေဆာက္အအုံ"၊ "စက္႐ံု" ႏွင့္ "လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း" တို႔ အပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ရန္ မဆုတ္မနစ္ အားထုတ္ပါမည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံအား ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းႏွင့္ ေဈးႏႈန္းတန္ဖုိးကြင္းဆက္မ်ားျဖင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေျဖရွင္းခ်က္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအပါအဝင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ တစ္ခုတည္းေသာ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ တဆင့္ လူသားတို႔ အဆင္ေျပေျပေနထိုင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း ဆက္လက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိယ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။ ထုိမွတဆင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ဘဝအရည္အေသြးတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အိုဆာကာ ႐ံုး-
1048, Kadoma, Osaka 57l-8686, Japan
ဖုန္းနံပါတ္- +81-6-6908-1131
တိုက်ိဴ ႐ံုး-
1-5-1 Higashi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8301, Japan
ဖုန္းနံပါတ္- +81-3-6218-1131
ေဖာင္ေဒးရွင္း- ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္
အလုပသမားအေရအတြက- ခန္႔မွန္း ၄၈၀၀၀

AVC Networks Company

ၾကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ ယခင္ Systems & Communications Companyႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဆိုင္ရာ နည္းပညာတို႔တြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည့္ ယခင္ AVC Networks Company၏ BtoC ႏွင့္ Btob စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းၿပီး AVC Networks Company ကုိ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ AVC ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳျခင္းႏွင့္ လုံျခံေရးဆိုင္ရာ ကင္မရာ စနစ္မ်ား၊ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ စစ္မွန္ျခင္းရွိမရွိ အေထာက္အထားစစ္ေဆးမႈ ဂိတ္မ်ား၊ PBX စနစ္မ်ား၊ IP ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ဖုန္းမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား၊ ၾကိဳးမ့ဲ စနစ္မ်ား၊ စနစ္မ်ားေပါင္းစည္းထားေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျခခံတည္ေဆာက္ပုံစနစ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အစရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးစံုပါဝင္ပါသည္။ နည္းပညာႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္၍ တစ္ကမာၻလုံးရွိ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ရန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။

႐ံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ-
1-15, Matsuo-cho, Kadoma-city, Osaka 571-8504 Japan
ဖုန္းနံပါတ္- +81-6-6908-1551
ေဖာင္ေဒးရွင္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္
အလုပသမားအေရအတြက- ခန္႔မွန္း ၃၉၀၀၀

Automotive & Industrial Systems Company

Automotive & Industrial Systems Company သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ အဓိက နည္းပညာကို အေျခခံတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အႏၱရာယ္ကင္းျပီးလုံျခံဳမႈလည္းရွိသည့္ လူသားတို႔ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ၿပီး စမတ္က်ေသာ လူေနမႈဘဝပုံစံမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကူညီပါသည္။ ထုပ္ပိုးမႈကို အေျခခံသည့္ စနစ္ေျဖရွင္းခ်က္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးေပးစြမ္းႏုိင္ေရး တီထြင္ဖန္တီးမႈကို အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ဝယ္ယူအားေပးသူတို႔၏ ဖံုးကြယ္ေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းဆိုင္ရာ ေတြးေခၚသိျမင္ႏုိင္မႈမ်ားအတြက္ တစ္ကမာၻလုံးမွ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါမည္။

႐ံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ-
1006, Oaza Kadoma, Kadoma- shi, Osaka 571-8501, Japan
ေဖာင္ေဒးရွင္း- ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၃
အလုပသမားအေရအတြက- ခန္႔မွန္း ၉၀၀၀၀