ျမင့္မားေသာအရည္အေသြးအဆင့္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ မ်ားသံုးစြဲမႈေဘးကင္းေရး

Panasonic သည္ ထုတ္ကုန္ ေဘးကင္းမႈကို ၎၏ထိပ္တန္းအဆင့္အတန္းအျဖစ္ ထားရွိျပီး
သံုးစြဲသူကို အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳေပးႏုိင္မည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္သည္။

Panasonic တြင္၊ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးအေပၚတြင္ ၾကီးမားေသာ အေရးၾကီးမႈအျဖစ္ ထားရွိျပီး မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ကမၻာတဝွမ္းမွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ သံုးစြဲသူမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။

နိဂံုးခ်ဴပ္ဆိုရလွ်င္ Panasonic၏ အရည္အေသြး မူဝါဒသည္ ကုမၸဏီသည္ “ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ဆံုေတြ႕ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္”ေစလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပေရးသားထားသည္။ Panasonic သည္ အရည္အေသြး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္ေဘးကင္းမႈ စံနမူနာမ်ားကို Panasonic အုပ္စု တစ္ခုလံုး ေတာက္ေလွ်ာက္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ လိုက္နာရသည့္ ထုတ္ကုန္လံုၿခံဳမႈအေပၚ အေျခခံမူဝါဒ သီးျခားတစ္ခုကိုသည္း အေသအခ်ာ သတ္မွတ္ထားသည္။

လက္ေတြ႕တြင္ ဤမူဝါဒမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္၊ ကုမၸဏီတစ္ခုစီသည္ လြတ္လပ္ေသာတာဝန္ယူမႈႏွင့္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္(CQO)၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ကိုယ္တိုင္လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ၎၏ စီးပြားလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ စနစ္မ်ားကို ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ဤအရာထဲသုိ႔ ေပါင္းထည့္ရန္၊ Panasonic သည္ “အရည္အေသြး မဟာဗ်ူဟာ အစည္းအေဝးမ်ား” ႏွင့္ “အရည္အေသြးထိန္း မန္ေနဂ်ားမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ား” ကို အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ က်င္းပသည္၊ ဤ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ အုပ္စုအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အားေကာင္းစမႈ ႏွင့္ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္း ႏွစ္ခုလံုးျဖစ္ေစသည္။

၎၏ ထိပ္တန္းအဆင့္အတန္းအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ေဘးကင္းမႈႏွင့္အတူ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၂၀၁၂ တြင္ Panasonic သည္ ၎၏ အုပ္စုအႏွံ့ အေထြေထြ ထုတ္ကုန္ေဘးကင္းေရး ေကာမတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ၎၏ ထီးေအာက္တြင္ ေဘးကင္းေသာနည္းပညာအလုပ္လုပ္ျခင္းအုပ္စု ႏွင့္ ေဘးကင္းေသာ စံမ်ား အလုပ္လုပ္ျခင္းအုပ္စု တုိ႔ကို စတင္ခဲ့သည္။ ထို အလုပ္လုပ္ျခင္းအုပ္စုမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး၊ ကုမၸဏီကို ေဘးကင္းေသာ နည္းပညာမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေအာင္ ဖန္တီးျပီး ျမႈပ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ေဘးကင္းေရး စံမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၊ ပိုမိုခိုင္မာေသာစနစ္ ရလဒ္ရရွိသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ စက္ရုပ္မ်ား၊ ႏွင့္ အျခားထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ေဘးကင္းေရး အသြင္အျပင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္၊ Panasonic သည္ ဤထုတ္ကုန္ အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ေဘးကင္းမႈကို အာမခံရန္ အုပ္စုတြင္း လက္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားတြင္ ေဘးကင္းေရး စံ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၏ ရွာေဖြသိုမွီးမႈကို ျမႇင့္တင္ေနသည္။

ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ မေတာ္တဆမႈတစ္ခု ေတြ႕ရွိရျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မႏွစ္လိုမႈ ျမင့္မားသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္၊ Panasonic သည္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းအတည္ျပဳသည္၊ အေၾကာင္းရင္းကို စီစစ္ေလ့လာသည္၊ ထုိ႔ေနာက္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။ အကယ္၍ ကုမၸဏီက ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈသည္ ျပင္းထန္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါက၊ အေသးစိတ္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားသုိ႔ လွ်င္ျမန္စြာႏွင့္ တိက်စြာ အစီရင္ခံသည္။ ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း၊ ၎၏ သံုးစြဲသူမ်ား ေဘးကင္းမႈကို ေသခ်ာေစရန္၊ Panasonic အုပ္စုသည္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုး လုပ္ေဆာင္ရန္ တစ္ခုခု ကို လုပ္ေဆာင္သည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

ျမင့္မားေသာအရည္အေသြးအဆင့္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ မ်ားသံုးစြဲမႈေဘးကင္းေရး

သံုးစြဲသူနွင့္ဆက္ဆံေရးမ်ား

ကြ်န္ေတာတုိ႔သည္ ကြ်န္ေတာတုိ႔၏ သံုးစြဲသူမ်ားကို ယံုၾကည္မႈ၊
စိတ္ေအးခ်မ္းေစမႈ၊ ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ “မွန္ကန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ” ၏ အေတြးအေခၚေပၚတြင္ အေျခခံျပီး စိတ္ေက်နပ္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

Panasonic ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြးအေခၚသညါ အစဥ္အျမဲ သံုးစြဲသူကို ပထမထားျပီး ၎၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ တဆင့္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ ျဖန္႔ေဝျပီး ျဖစ္သည္။ ထိုအေတြးအေခၚေပၚတြင္ မူတည္ျပီး၊ ကုမၸဏီသည္ သံုးစြဲသူ စိတ္ေက်နပ္ေစေရး(CS)ကို တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျပီး ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ ကမၻာတဝွမ္းရွိလူမ်ား၏ ဘဝကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကမ္းလွမ္းသည္။

၎၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ကြန္ယက္မွတဆင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈအေထာက္အပံ့ ျဖည့္ဆည္းေပးေနစဥ္၊ Panasonic သည္ စိတ္ရင္းမွန္ကန္မႈ၊ တိက်မႈ၊ ႏွင့္ ျမန္ဆန္မႈ၊ ႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သည္။ ဤအရာသည္ ကုမၸဏီ၏ တည္ေထာင္သူသည္ သူ၏ စကားလံုးမ်ားကို ခ်ေရးထားသည့္ “မွန္ကန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ” ၏ စည္းမ်ဥ္းမွ ၎၏ အေျခခံကို ရွာေဖြသည္။ ကုမၸဏီ၏ အေျခခံ ရပ္တည္ခ်က္သည္ သံုးစြဲသူမ်ား ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္ေအးခ်မ္းေစမႈ၊ ႏွင့္ ေက်နပ္ေစမႈ တုိ႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္၊ Panasonic သည္ သံုးစြဲသူမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္ ( ISO 10002 ႏွင့္အတူ ) အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားမွ စံုစမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို အုပ္စုအႏွံ့ သင့္ေလွ်ာ္စြာ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတစ္စံုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ သံုးစြဲသူမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္အတြက္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေျခခံေသာ ISO တိုင္တန္းခ်က္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ားကို ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျပီး ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာစနစ္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ေအာင္ စီမံထားသည္။

CS လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို Panasonic ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိ၊ အမႈေဆာင္ ဒုဥကၠဌမွ ၾကီးၾကပ္ျပီး ဌာနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ အျခားေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ကမၻာတဝွမ္းမွ Panasonic ၏ အေရာင္းကုမၸဏီမ်ား၏ CS ဌာနမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး၊ ႏွင့္ သံုးစြဲသူ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အစရွိသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေဒသတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို စုေဆာင္းသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ကို အရည္အေသြး ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ေဘးကင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္တစ္ခုစီတြင္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖုိ႔ ကူညီရန္ အသံုးျပဳသည္။

ဂ်ပန္ရွိ CS ဝန္ထမ္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

Panasonic သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အသံ (VOC) ကို ေလ့လာစီစစ္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ထိုေလ့လာစီစစ္မႈမွ ရလဒ္မ်ားကို တစ္ဖက္တြင္ ၎၏ထုတ္ကုန္ စီမံကိန္း၊ ဒီဇိုင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ ႏွင့္ အရည္အေသြးဌာနမ်ား၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၎၏ ေဈးကြက္ႏွင့္ အေရာင္းဌာနမ်ား ၾကားတြင္ ညီညြတ္ဆက္စပ္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ကုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ အသံုးဝင္မႈ၊ အရည္အေသြး၊ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ကတ္တေလာက္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား ႏွင့္ ေဈးကြက္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္၊ အသံုးျပဳသည္။

Panasonic သည္ သံုးစြဲသူ စိတ္ေက်နပ္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္ ၎၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြးအေခၚကို လက္ေတြ႕ျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၎၏VOC လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေတြးေတာထားသည္။ ကုမၸဏီသည္ အလုပ္သမားအားလံုးကို သူတုိ႔၏ အလုပ္အားလံုးတြင္ ကုမၸဏီ၏ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အသံမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဖုိ႔ အားေပးကူညီသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

သံုးစြဲသူနွင့္ဆက္ဆံေရးမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပုဂၢလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တြင္ ISO 27001 ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိထားျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ သံုးစြဲသူမ်ား၊ စီးပြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို
ထိခိုက္ေစမႈမွ ကာကြယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အာရံုစိုက္ထားသည္။

ယေန႔ စီးပြားလုပ္ငန္းကမၻာသည္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ကဲ့သုိ႔ေသာ IT အသံုးျပဳမႈ လိုအပ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရမႈကို စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားသျဖင့္ ထိုသုိ႔ေသာ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၾကီးမားေသာ ထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေစျပီး ကုမၸဏီမ်ားေပၚတြင္ ၾကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခု ရွိျပီး သူတုိ႔၏ စီးပြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝင္သည့္ အုပ္စုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္း ဆီကို ျပန္႔ႏွံ့သြားလိမ့္မည္။

ဤအေျခအေနမ်ား ေအာက္တြင္၊ Panasonic သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ Panasonic အေျခခံမူ စည္းမ်ဥ္းထဲတြင္ “သတင္းအခ်က္အလက္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ” ကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္းကို ေပါင္းထည့္ျပီး “ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒ” တစ္ခုကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

Panasonic သည္ သံုးစြဲသူမ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ကို ကိုင္တြယ္သည့္ ဌာနခြဲမ်ားအားလံုးအတြက္ ISO 27001 ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိျပီးျဖစ္သည္။ ဤသည္က သံုးစြဲသူမ်ားထံမွ လက္ခံရရွိေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သင့္ေလွ်ာ္စြာ ကိုင္တြယ္ရန္ ေသခ်ာေစလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈကဲ့သုိ႔ေသာ မႏွစ္လိုဖြယ္ အျဖစ္မ်ိဳးတြင္ တုန္႔ျပန္မႈသည္ လွ်င္ျမန္လိမ့္မည္။

စီးပြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၏ သုိ႔မဟုတ္ သံုးစြဲသူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ၏ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားသည္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမွ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ အသက္ေလာက္အေရးၾကီးျပီး Panasonic သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚတြင္ အာရံုစိုက္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပုဂၢလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး

တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ

သင့္ေလ်ာ္ျပီး မွန္ကန္ေသာ လူမႈဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္းျဖင့္ Panasonic အမွတ္တံဆိပ္၏
တန္ဖိုးကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။

မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း၊ ကမၻာတလႊားတြင္ အဖြဲ႔အစည္း အရႈပ္ေတာ္ပံုမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မ်က္လံုးမ်ားသည္ ျမင့္မားလာေသာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စူးစိုက္ၾကည့္မႈတစ္ခုႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းအဖြဲအစည္းမ်ားဆီသုိ႔ လွည့္လာၾကသည္။  လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ပူးေပါင္းအဖြဲအစည္းမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအမူအက်င့္၊ ပူးေပါင္းအဖြဲအစည္းမ်ား လူမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈ၊ ပူးေပါင္းအဖြဲအစည္းမ်ား အမူအက်င့္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာနည္းလမ္းတြင္ ေယဘူယ် စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဥာဏ္က်ယ္စြာ ေမးခြန္းထုတ္မႈ စတင္ေနျပီျဖစ္သည္။ ဤအရာကို တုန္႔ျပန္ရန္၊  လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ အေရးၾကီးမႈ ျမင့္မားလာသည္။

Panasonic အေျခခံမူ စည္းမ်ဥ္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ အေျခခံ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါမူဝါဒမ်ားကို သေဘာတူရန္ ေတာင္းဆိုသည္။
(၁) လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ား
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ပူးေပါင္းလူမႈဆက္ဆံေရးမ်ား၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ လူမႈ ဆက္ဆံေရးမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေၾကာ္ျငာျခင္း မွတဆင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ အေျခခံစီးပြားလုပ္ငန္း မူဝါဒမ်ား အေပၚႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ေပၚတြင္ သင့္ေလွ်ာ္ျပီး တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ျမင့္မားေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပုိ႔ ေစရန္ ရည္ရြယ္မႈျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ လူထုကို သူတုိ႔ဆီမွ သင္ယူရန္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ စီးပြားလုပ္ငန္း၊ ေဈးကြက္ ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ သူတုိ႔၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစရန္ ဆက္လက္ နားဆင္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနလိမ့္မည္။
(၂) သင့္ေလွ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ လွည့္စားေသာ၊ အထင္ျမင္မွားေစေသာ၊ မမွန္ကန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မဆီေလွ်ာ္ေသာ ညႊန္းဆိုမႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဂုဏ္သိကၡာကို သုိ႔မဟုတ္ မူဝါဒတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရး သဘာဝကို ညႇိဳးႏြမ္းေစျခင္း မျဖစ္သင့္ပါ။
(3) Creativity and Innovatio(၃) ဖန္တီးႏုိင္မႈ ႏွင့္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္း
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပူေပါင္းလူမႈ ဆက္ဆံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ဖန္တီးႏုိင္မႈႏွင့္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွစ္ခုလံုးကို သရုပ္ေဖာ္ျပီး သံုးစြဲသူမ်ားေပၚတြင္ သူတုိ႔၏ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ယံုၾကည္ႏုိင္ေစမည့္ အထင္ၾကီးေစသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

Responsible Publicity and Advertising

သင့္ေလွ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေလ့အထမ်ား

ဥပေဒႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းျဖင့္၊
သင့္ေလွ်ာ္ေသာ စီးပြားလုပ္ငန္း လက္ေတြ႕မ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္ တစ္ဦးျပီးတစ္ဦး လူမႈ စံႏႈန္းမ်ားကို ျမင့္မားလာေစရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သည္။.

ပူေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ တကမၻာလံုး ုုျဖင့္လုပ္ေဆာင္လာသျဖင့္၊ ျပႆနာမ်ားကို အၾကိမ္တခ်ိဳ႕ေတြ႕ရွိရသည္၊ တမင္ရည္ရြယ္ေသာ မရိုးသားမႈ ႏွင့္ မႈခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္သာမဟုတ္ပဲ သတိထားမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း ႏွင့္ နားလည္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ Panasonic တြင္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ စီးပြားလုပ္ငန္း လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးတြင္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္  အေတြးအေခၚ ကို လိုက္နာျခင္းသည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားလုပ္ငန္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံအားလံုးႏွင့္ ကမၻာ၏ ေဒသမ်ားတြင္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လက္ေတြ႕မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကပ္တြယ္ထားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေသာ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို အမွန္တကယ္ရရွိေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အားေပးလုပ္ေဆာင္သည္။ ဤအရာသည္ “Panasonic အေျခခံမူ စည္းမ်ဥ္း” ျဖစ္သည္၊ ၎သည္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားရွိ အဖြဲ႔ခြဲ မ်ားအတြက္ OECD (စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း) လမ္းညႊန္ႏွင့္ အျခားစံနံႈးမ်ား ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ေပးသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အေျခခံမူ စည္းမ်ဥ္းကို ေလးစားလိုက္နာမႈတြင္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တြင္ ဥပေဒဌာနမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား ႏွင့္ အေျခခံမူ စည္းမ်ဥ္း ကို လိုက္နာရန္ ေသခ်ာေစဖုိ႔ ၾကီးၾကပ္ရန္အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ထိန္ခ်ဳပ္မႈ၏ ၾကီးၾကပ္သည့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားလုပ္ငန္းခြဲမ်ား၊ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျပင္ပမွ ေဒသဆိုင္ရာ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားရွိ အျခားေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၾကီးၾကပ္ရန္ အတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အျခားပုဂၢိုလ္မ်ား၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကြန္ယက္တစ္ခုရွိသည္။

ႏွစ္တိုင္း၊ စက္တင္ဘာလကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဂရုျပဳရန္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ နားလည္သေဘာပါက္မႈ ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ အားထုတ္မႈမ်ားအားျဖင့္ “Compliance Awareness Month” အျဖစ္ မွတ္သားရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤလအတြင္း ကမၻာတဝွမ္းမွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ အလုပ္သမားမ်ားအၾကားတြင္ ေလးစားလိုက္နာမႈ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းကို စစ္ေဆးရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ “ေလးစားလိုက္နာမႈ နားလည္သေဘာပါက္ျခင္း စစ္တမ္း” ကို ဦးစီးဦးရြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ကမၻာတဝွမ္းရွိ ကြ်နု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားလုပ္ငန္း တည္ေနရာမ်ာတြင္“Panasonic အေျခခံမူ စည္းမ်ဥ္း” လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈ အေျခအေနအေပၚ ႏွစ္စဥ္ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကိုလဲ လုပ္ေဆာင္သည္။

ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လွ်င္ျမန္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ရရွိရန္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျပည္တြင္း၊ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားလုပ္ငန္း တည္ေနရာမ်ား၊ ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ စီးပြားလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ကို စတင္ထားရွိျပီး ျဖစ္သည္။

ထိုအားထုတ္မႈမ်ားမွတဆင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမို နားလည္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ထုိ႔ေနာက္တြင္ စီးပြားလုပ္ငန္း တည္ေနရာအဆင့္တြင္ တိုးတက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ပဏာမ အစပ်ိဳးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ အုပ္စု ရံုးခ်ဳပ္အဆင့္တြင္ ဤေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုလည္းပဲ တူညီမႈ တစ္ခု၊ ျပီးျပည့္စံုေသာ အျပဳအမူ ျဖင့္ စုစည္းလိမ့္မည္၊ ထုိ႔ေနာက္ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး ေကာပိုရိတ္အႏွံ့ ၎တုိ႔ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစမည္။ လက္ရွိတြင္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ထိပ္တန္းအဆင့္ အဓိကဆိုလိုရင္းမ်ားမွာ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လာဘ္စားမႈကိုကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ခိုင္မာေစသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

သင့္ေလွ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေလ့အထမ်ား

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို လိုက္နာမႈ

Panasonic သည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားေပၚတြင္ ခိုင္မာေသာ မူဝါဒမ်ားတစ္စံုကို သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး
မူဝါဒ ေလးစားလိုက္နာရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျပီးျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို လိုက္နာမႈသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူမႈ အသိုက္အဝန္း၏ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးလံုး၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ေလးစားမႈသည္ ကမၻာတဝွမ္း ျဖန္႔က်က္ထားေသာ စီးပြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူ၏ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ အေရးၾကီးေသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။

Panasonic သည္ ၎၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားမည္ျဖစ္ျပီး နားလည္ရန္၊ လက္ခံရန္ ႏွင့္ ကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာမ်ား၊ စိတ္ခံယူခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ၾကမည့္ ကြဲျပားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေဒသမ်ားရွိ လူမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေလးစားရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တက္ႏုိင္သေလာက္ အေကာင္းဆံုး ျပယုဒ္အျဖစ္ လုပ္မည္” ဟု ေဖာ္ျပျပီး အတည္တက် ေရးသားထားသည္။ Panasonic သည္ ကုလသမဂၢ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကျငာခ်က္၏ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း၊ အလုပ္တြင္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း (ILO) ေၾကျငာခ်က္၊ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အင္တာပရိုက္စ္ မ်ားအတြက္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဤေၾကျငာခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ အဓိက စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို Panasonic အျခခံစည္းမ်ဥ္းထဲသုိ႔ အတည္ျပဳျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပိုမို၍၊ Panasonic သည္ ၎၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ေနသည္။ ဤတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ စီးပြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚ ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္ စီးမ်ဥ္းမ်ားကို ကိုးကားျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

အခြန္ဆိုင္ရာ ၂၀၁၅ တြင္၊ Panasonic သည္ “ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမူဝါဒ” ကို ဥပေဒျပ႒ဌာန္းခဲ့ျပီး ထိုမူဝါဒျဖင့္ ခိုင္မာေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တစ္ခုကို ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤစနစ္သည္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္မႈကို မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ၊ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစစ္ရန္ မိမိကိုယ္ကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စီစစ္ျပီးေသာ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား အတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လမ္းညႊန္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။ အခြန္ဆိုင္ရာ ၂၀၁၆ အစတြင္၊ Panasonic သည္ ဤစနစ္ကို ကမၻာတဝွမ္းရွိ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ အစီအစဥ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္လိမ့္မည္။

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ပဏာမစတင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္ရွိသည္။ လူသားရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာဌာန ပါဝင္သည့္ တာဝန္ယူရမည့္ ဌာနမ်ားသည္ Panasonic ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး၊ လူသားရင္းျမစ္မ်ား ဌာနမ်ားကို စီးပြားလုပ္ငန္းခြဲတိုင္းတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သူတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ အခြင့္အာဏာ ကြဲျပားမႈမ်ားေပၚမူတည္၍ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအျခား အေၾကာင္းအရာမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးရန္ ေနရာတစ္ခု ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အားထုတ္မႈတစ္ခုတြင္ကုမၸဏီတစ္ခုစီႏွင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းခြဲတိုင္းတြင္ အတိုင္ပင္ခံ စားပြဲတစ္ခု စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္၊  ပိုမို၍၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ခြဲျခားျပဳမူသည့္ အျပဳအမူအားလံုးကို တားျမစ္ျပီး မူဝါဒမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ႏွင့္ လုပ္ခမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အျခားအမ်ားအျပား ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

၎၏ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဦးရြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အားစိုက္ထုတ္မႈ ေပါင္းထည့္ျခင္းတြင္၊ Panasonic သည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္ ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို မွန္ကန္စြာနားလည္ေစရန္ႏွင့္ ကြဲျပားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားလက္ေတြ႕မ်ား အတြက္ ကမၻာတဝွမ္းမွ သူတုိ႔၏ ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို လိုက္နာမႈ

လူသားရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကြဲျပားမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

အလုပ္သမားမ်ား တစ္ဦးစီသည္ အသက္၊ လိင္၊ သုိ႔မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈတုိ႔ကို မၾကည့္ပဲ
 သူတုိ႔၏အရည္အေသြးမ်ားကို အျပည့္အဇ အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကြဲျပားမႈအတြက္ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Panasonic ရဲ့စီးပြားေရးအၾကီးထြားလာသည္ႏွင့္တစ္ဦးခ်င္းစီအျပည့္အဝစြမ္းရည္ျဖင္ပ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္ရန္၎တုိ႔၏သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြစတင္ဖုိ႔ႏုိင္သည္တြင္လူသားအရင္းအျမစ္ျပႆနာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုဦးတည္ေတြကလည္းတခုစည္းရံုးေရးယဥ္ေက်းမႈကိုဖန္တီးရန္မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ Panasonic သည္ ၎၏ စီးပြားလုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာအေနျဖင့္ အေရးၾကီးအစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ ကြဲျပားမႈ၏ တိုးတက္လာမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ျပီး၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသည့္ လူတိုင္းအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျပီး အလုပ္ထဲတြင္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးႏုိင္ရန္ တက္ၾကြစြာ အားေပးလုပ္ေဆာင္သည္။ အခြန္ဆိုင္ရာ ၂၀၁၁ တြင္၊ Panasonic သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကြဲျပားျခင္း မူဝါဒသုိ႔ ဤစဥ္းစားခ်က္ကို ျပဳစုခဲ့သည္။ ထိုမွစ၍ ေနာက္ပိုင္း၊ ဤမူဝါဒကို ကမၻာအႏွံ့ ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကြဲျပားမႈ မူဝါဒ

Panasonic အုပ္စုသည္ ယခုအခါတြင္ ကမၻာကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ စီးပြားလုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္ ၎သည္ ေန႔စဥ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေနထိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အီလက္ထေရာနစ္ စီးပြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ကမ္းလွမ္းသည္။ လူထုအဖြဲ႔အစည္းတြင္ တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ လူတုိ႔၏ ေနထိုင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျဖန္႔ျဖူးေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္အတူ၊ အလုပ္သမားတိုင္းသည္ သူတုိ႔၏ အလုပ္ခြင္တြင္ ဦးေဆာင္သူ ဇာတ္ေကာင္ေနရာမွာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီး Panasonic ၏ စီးပြားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ Panasonic သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဒသ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းေနာက္ခံတုိ႔ ရွိၾကေသာ လူမ်ား၏ အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည္။ လူအားလံုးသည္ ႏုိင္ငံသား၊ အသက္ ႏွင့္ လိင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ္လည္း၊ သူတုိ႔အားလံုးတြင္ သူတုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္ သီးျခားျဖစ္တည္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိၾကသည္။ လူတစ္ဦးစီတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကြဲျပားသည့္ အေတြးအေခၚမ်ား ရွိၾကျပီး ဤ အေတြးအေခၚမ်ားကို ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားလုပ္ငန္း နယ္ေျမမ်ားကို ေက်ာ္၍ မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ပိုမိုေသာ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈ တန္ဖိုးမ်ားကို ဖန္တီးႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ Panasonic သည္ သက္ဆိုင္မည့္ အားစိုက္ထုတ္မႈအားလံုးႏွင့္အတူ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ လံႈ့ေဆာ္ခ်က္မ်ားအားလံုး ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈကို အျမဲတမ္း စုစည္းမည့္ အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ကြဲျပားေသာ စိတ္ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား ကို အသံုးျပဳျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ သံုးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔ ကမၻာေပၚရွိ တျခားမည္သူႏွင့္မွ်မတူေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ခိုင္မာေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု ရွိသည္။ ဤအရကို ရရွိေစရန္အတြက္၊ သူတုိ႔၏ လိင္၊ ႏုိင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ ထူးျခားသည့္ လကၡဏာကို မဆို အာရံုမထားပဲ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားအားလံုး၏ လူမ်ားကို စိတ္အားတက္ၾကြေစရန္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ေပးရန္ အေရးၾကီးသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏွင့္ အလုပ္သမားတစ္ဦးစီ၏ စြမ္းရည္မ်ားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေျခခံေပၚရွိ အုပ္စုဆီသုိ႔ သူတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ေထာက္ပံ့ရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ကြဲျပားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျဖန္႔က်က္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ “ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေဒသ တစ္ခုစီတြင္ ကြဲျပားမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ နံပါတ္၁” ျဖစ္လာေစရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဆက္လက္ရယူလိမ့္မည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင့္ေတာ္သူ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လူသားရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္၊ Panasonic သည္ သူ၏ စံမ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ တရားစြဲဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေျခခံေပၚရွိ IT တုိ႔ကို တူညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားျပီးျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ အသက္၊ လိင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသား မေရြး အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ သင့္ေတာ္သူမ်ားကို ရွာေဖြျပီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျပီး စီမံကိန္းခ်ထားေသာ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ၎၏ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ အားစိုက္လုပ္ေဆာင္သည္။

Panasonic သည္ အသံုးမ်ားေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စံ တစ္ခုကို အသံုးျပဳျပီး အဓိက အုပ္စု ရာထူးမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရအတြက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို တည္ေထာင္ျပီးျဖစ္သည္။ ေသခ်ာေသာ အဆင့္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ၎အထက္ ရာထူးမ်ားအားလံုးကို “အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ” ဟု စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကျပီး ဌာနခ်ဳပ္လက္ရွိစီနီယာမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဆက္တိုက္သင့္ေတာ္သူမ်ား ႏွစ္ခုလံုးကို ၾကီးၾကပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္၊ ကုမၸဏီသည္ စကားႏုိင္လုရန္ ေနရာတစ္ခု ႏွင့္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အဓိက ရာထူးမ်ားအတြက္ ဓမၼဓိ႒ဌာန္က် က်၊ ျမင္သာစြာ ႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ဆက္တိုက္ သင့္ေတာ္သူမ်ား ရာထူးတိုးျခင္း အေနျဖင့္ “အရည္အေသြး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ” တစ္ခုကို တည္ေထာင္ျပီးျဖစ္သည္။

Panasonic သည္ အသံုးမ်ားေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စံ တစ္ခုကို အသံုးျပဳျပီး အဓိက အုပ္စု ရာထူးမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တည္ေထာင္ျပီးျဖစ္သည္။ ေသခ်ာေသာ အဆင့္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ၎အထက္ ရာထူးမ်ားအားလံုးကို “အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ” ဟု စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကျပီးဌာနခ်ဳပ္လက္ရွိစီနီယာမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဆက္တိုက္သင့္ေတာ္သူမ်ား ႏွစ္ခုလံုးကို ၾကီးၾကပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္၊ ကုမၸဏီသည္  ေနရာတစ္ခု ႏွင့္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အဓိက ရာထူးမ်ားအတြက္ ဓမၼဓိ႒ဌာန္က် က်၊ ျမင္သာစြာ ႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ဆက္တိုက္ သင့္ေတာ္သူမ်ား ရာထူးတိုးျခင္း အေနျဖင့္ “အရည္အေသြး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ” တစ္ခုကို တည္ေထာင္ျပီးျဖစ္သည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

လူသားရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကြဲျပားမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

အလုပ္ခြင္အတြင္းက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ

သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေသာ၊ လံုၿခံဳေသာ အလုပ္ကိုင္ေနရာ ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကို အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ျမႇင့္တင္ပါ။

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ လံုၿခံဳျပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ အလုပ္ေနရာတစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ၎၏ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကိုယ္ႏွင့္ စိတ္ ႏွစ္ခုလံုး၏ က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ ျဖစ္သည္။

Panasonic အုပ္စု လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကို ျဖန္႔ေဝေပးမည့္ အဆင့္ျမင့္ဆံုးေသာ အေကာင္းဆံုးလက္ေတြ႕မ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားမွ တဆင့္ ေဘးကင္းေသာ အလုပ္ခြင္ကို တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ၎၏ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္၊ ၎၏ လည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ Panasonic လုပ္ငန္းအတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာအလုပ္သမားမ်ားက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဂရုစိုက္ေသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ ေပးလိမ့္မည္ ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းမႈ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ ၎တုိ႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္လာေစရန္၊ Panasonic သည္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းမႈ အစီအမံ စနစ္တစ္ခုကို ကမၻာအႏွံ့ ၎၏ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာမ်ားအားလံုးနီးပါးတြင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျပီးျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ တည္ေနရာမ်ားတြင္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာစနစ္မ်ားတြင္ OHSAS18001 စံ ကို ေအာင္ျမင္ထားသည့္၊ ကုမၸဏီ၏ ျပိုင္ဘက္ကင္း ရႈေထာင့္ႏွင့္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈႏွင့္အတူ Panasonic လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္၏ အရင္းခံပါဝင္သည္။ သံုးစြဲသူ ေတာင္းဆိုခ်က္ အေပၚ၊ Panasonic သည္ ၎၏ တည္ေနရာမ်ားအတြက္ ျပင္ပ OHSAS18001 ေထာက္ခံခ်က္ကိုလည္း ရရွိထားသည္။

စနစ္ကို အသံုးျပဳျပီး၊ Panasonic သည္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးကိုတာဝန္ယူရမည့္အရာမ်ား၊က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိေတြ႕ေစျခင္းကို တိုးျမႇင္းျခင္းတုိ႔ကို ေပးအပ္သည္။ စနစ္တြင္ စီးပြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေနရာမ်ား၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားမွ အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လိုအပ္သေလာက္ အားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ကုမၸဏီကို ခြင့္ျပဳသည္။ Panasonic သည္ အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ -အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္တစ္ခါ- စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရမႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို အလုပ္ခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖ်ားနာမႈမ်ား အျခားက်န္သည့္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ား ေပၚလြင္လာေစရန္ႏွင့္ ၎သည္ အလြန္ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ ျပင္းထန္မႈအရ ထို စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ ကုမၸဏီအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ Panasonic သည္ ထိုအရာကို ေလ့လာစရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ၎၏ အျခားအားလံုးေသာ စီးပြားလုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္ ထပ္မံၾကံုေတြ႕ရမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ၎ကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မွ်ေဝသည္။

Panasonic အုပ္စု လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းမႈ ဝန္ထမ္း အၾကီးအကဲသည္ ႏွစ္ပတ္လည္ အလုပ္သမား က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ဖိုရမ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရျပီး ထိုေနရာတြင္ သူတုိ႔သည္ စီးပြားလုပ္ငန္း ေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အားစိုက္ထားေသာ ေလ့လာစရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အတူတကြ သင္ယူၾကသည္၊ ဧည့္သည္ ညႊန္ၾကားသူမ်ားထံမွ ပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားကို တက္ေရာက္ၾကျပီး၊ သူတုိ႔၏ ဗဟုသုတကို တိုးပြားလာေစရန္ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၾကံုဆံုၾကျပီး ၎ကို စီးပြားလုပ္ငန္း ေနရာတစ္ခုစီတြင္ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ၾကသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

အလုပ္ခြင္အတြင္းက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ

တာဝန္ယူေသာ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ CSR ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမွတဆင့္ ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေသာ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္တစ္ခုကို
တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သည္။

ယေန႔ကမၻာတြင္၊ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ စီးပြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ Panasonic က ဤလႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလးစားျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ တိက်ေသာ လူမႈတာဝန္ယူမႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းျပခ်က္အတြက္၊ ထင္ရွားေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ ထုိ႔ထက္ေက်ာ္လြန္၍၊ Panasonic က ၎သည္ သန္႔ရွင္းမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိမ္းလန္းျခင္းကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ရွာက္မႈ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လူမႈစံမ်ားကို ေလးစာလိုက္နာမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေလးစားမႈ၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းမႈနယ္ပယ္ငါးခုတြင္ သူတုိ႔၏ လူမႈတာဝန္ယူမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္သာလွ်င္ စီးပြားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည္ကို ေသခ်ာေစရန္ အားေပးလုပ္ေဆာင္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားသည္ CSR ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို ပိုမို နားလည္ေစမည့္ ရယူမႈ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ေသခ်ာေစဖုိ႔ႏွင့္ CSR ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ သူတုိ႔ နားလည္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးေစရန္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တြင္ CSR ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အေပၚတြင္ အလုပ္အတြင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕လက္ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္မ်ာကို ဖန္တီးထားျပီး ျဖစ္ျပီး လက္ကမ္းစာေဆာင္မ်ား၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအတန္းမ်ားမွ တဆင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ျပန္႔ႏွံ့ေစသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ စံျပဳဝယ္ယူမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ CSR အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္၊ ထို အသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္အခ်က္မ်ား၊ ေဘးကင္းေသာ အလုပ္ခြင္တစ္ခု ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ဆက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့သူမ်ားသည္ Panasonic ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြးအေခၚ၊ CSR ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ လမ္းညႊန္မ်ား ႏွင့္ “ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားတြက္” အေထာက္အထားမ်ားကိုသေဘာတူညီသည္ဆိုသည္ကို နားလည္မႈအေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးအေျချပဳထားသည္။

စံျပဳဝယ္ယူမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊

  • အလုပ္သမား၏ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ လိုက္နာေၾကာင္း ျပသျခင္း
  • လံုၿခံဳ ျပီး သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ေထာက္ပံ့ျခင္း
  • ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ ေထာက္ပံ့သူမ်ားသည္ ညီမွ်ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။
  • လြန္စြာ တက္ၾကြလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ၾကံုေတြ႕ရေစရန္၊ က်န္းမာေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အားစိုက္ထုတ္မႈတစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရိုးသားစြာ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းပါ။
  • အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစခံရေသာ အလုပ္သမား၊ ကေလးအလုပ္သမား၊ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏ တရားမဝင္ အလုပ္ခန္႔မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ တရားမဝင္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း လက္ေတြ႕မ်ား ကို အသံုးမျပဳရ။
  • လုပ္အားခမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ား အပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ရေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ စီးပြားလုပ္ငန္း အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တိုင္းျပည္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသ၏ ဥပေဒမ်ား အတိုင္းျဖစ္ရမည္။
  • ေထာက္ပံ့သူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ လု ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ဆိုသည္ကို လိုအပ္ျပီး ေသခ်ာေစရမည္။
  • အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့လွ်င္၊ သူတုိ႔ကို ေနာက္က်မႈ မရွိေစပဲ အစီရင္ခံရမည္ ျပီးေနာက္ လွ်င္ျမန္စြာလိပ္စာတပ္ႏုိင္ရမည္၊

ထုိ႔အျပင္၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ဆီေလွ်ာ္မႈ မရွိေသာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္းကို ၾကံုေတြ႕ရေသာ၊ အက်င့္ပ်က္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွင့္ အျငင္းပြားဇံုအတြင္း အျခားေသာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ မညီသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အျငင္းပြားတြင္းထြက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ တြင္းထြက္မ်ား၏ အျငင္းပြားမႈ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ အႏၱရာယ္ျမင့္မားသည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ အတြက္ စီစဥ္ထားေသာ အားစိုက္ထုတ္မႈ လမ္းညႊန္ အတြက္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္း(OECD) ကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ကူညီအားေပးသည္။

ဤအားထုတ္မႈမ်ားကို ျဖတ္သန္း၍၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ၊ ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေသာ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ႀကိဳးစားၾကသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

တာဝန္ယူေသာ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္

လူထု ဆက္ဆံေရးမ်ား

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စြမ္းအင္၊ ႏွင့္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေရးကဲ့သုိ႔ အေရးၾကီးေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အာရံုစိုက္မႈတစ္ခုႏွင့္အတူ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုရိတ္ ႏုိင္ငံသား လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

၂၀၁၅ စက္တင္ဘာတြင္၊ SDGs ( ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား) ကို New York ရွိ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ MDGs(ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား) အစား အတည္ျပဳခဲ့သည္။ SDGs သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တြင္ အျဖစ္မ်ားသည့္ အဓိက ကိစၥရပ္ ၁၇ ခုကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျပီး ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေသာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေစရန္ ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္မႈတစ္ခု လိုအပ္သည္ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပသည္။

ေရရွည္ ထိန္းထားႏုိင္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ရရွိရန္ ၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပူေႏြးလာမႈႏွင့္ အျခား ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား ကုန္ခမ္းလာျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၊ မညီမွ်မႈမ်ား ႏွင့္ ေမြးႏႈန္းက်ဆင္းလာမႈႏွင့္အတူ အသက္ၾကီးလူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာျခင္းတုိ႔ကဲ့ေသာ လူမႈ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မ်ားကို အေရးၾကီး တာဝန္တစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ျပီး၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ဤကိစၥရပ္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္ တက္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသည္ အေရးပါလာလိမ့္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ထားသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္၊ Panasonic သည္ ၎တုိ႔ ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္သည့္ အထိေရာက္ဆံုးနယ္ပယ္မ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။ ႏွစ္ခုလံုးကို စတင္ျခင္းသည္ ၎၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း မွတဆင့္ Panasonic တြင္ ရွိျပီးသား အေတြ႕အၾကံုႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ေစသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ဤ ပဏာမအစပ်ိဳးမႈ ႏွစ္ခုသည္ Panasonic ၏ ႏုိင္ငံသား လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၏ ဆိုလိုရင္း ဆံုခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္(လူမႈဆိုင္ရာ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားသည္ ေကာ္ပိုရိတ္ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစသည္)။

Panasonic သည္ ပညာေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ေနထိုင္ျခင္းသည္ ၎၏ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေတြးေတာျပီး ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအရ၊ ကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံသားလႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေနျပီး ကမၻာတဝွမ္းရွိ လူတိုင္းအတြက္ ပိုမိုအသက္ရွင္ရက်ိဳးနပ္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု အမွတ္တကယ္ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အတူ လူမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။

ထုိ႔အျပင္၊ Panasonic သည္၎၏ ႏုိင္ငံသား လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူ႕အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ေတြးေတာထားသည္။ ျမိဳ႕ျပလူ႕အဖြဲ႔အစည္း၏ ေအာက္ေျခေက်ာက္တံုးကို ပိုမိုသန္မာလာေစေရးအတြက္၊ Panasonic သည္ အစုရွယ္ယာရွင္ အမ်ားအျပားႏွင့္ တက္ၾကြစြာ တြဲဖက္ ျပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

လူထု ဆက္ဆံေရးမ်ား