Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=pl_PL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.pl/s/Sites-PL-B2C-Site/dw/shop/v13_6{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 # ###,00 010 {0} produktów w twoim koszyku false true webImage 010 //panasonic.purchase-now.pl/pl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.pl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Produkty w koszyku Ilość Cena
  • Totalz VAT

Oferta specjalna

z VAT

Czas dostawy
Czas dostawy wynosi ok 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Koszty dostawy
Telewizory oraz pralki i lodówki: 33,00 zł
Pozostałe: 20,00 zł

Wybierz kolor
Błędna ilość. Proszę wpisać wartość od 1 do 99{0} items left in stock.

Oferta specjalna

Dodano do twojego koszyka

  • Totalz VAT

Przepraszamy, wystąpił niespodziewany błąd. Prosimy zamknąć okienko i powtórzyć zakup.

Wybierz kolor
Cena: Kup Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep W magazynie /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-in.png W magazynie Niedostępny /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-out.png Niedostępny Dostępny wkrótce /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-soon.png Dostępny wkrótce Panasonic true false Musisz zaakceptować polytikę plików cookie aby dodać produkt do koszyka. Musisz zaakceptować polytikę plików cookie aby dodać produkt do koszyka. Odwiedź sklep Panasonic

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „CASHBACK - PANASONIC LUMIX 2017“

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „CASHBACK - PANASONIC LUMIX 2017“

Termin zakupu Produktu: 16.01.2017-28.02.2017
Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądania przekazania nagrody : 31.03.2017 r.


Numer infolinii: 801 003 532 bądź 22 295 37 27

1. Promocja Cashback – Panasonic Lumix 2017 (dalej jako "Promocja") jest organizowana przez PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH, spółkę prawa niemieckiego z siedzibą w Wiesbaden, Niemcy ul. Hagenauer Strasse 43 (65203), działającą poprzez swój polski oddział pod firmą PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9a, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, NIP 107-00-16-099, REGON 142346837(dalej jako "Organizator").

2. Koordynatorem Promocji jest Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia (dalej jako "Koordynator"). Koordynator jest uprawniony i odpowiedzialny za wykonywanie niektórych czynności zleconych przez Organizatora, działając w imieniu i na rzecz Organizatora.

UDZIAŁ W PROMOCJI


3. Promocja dotyczy Produktów zakupionych w sklepach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Terytorium“) autoryzowanych dystrybutorów Produktów. Lista tych dystrybutorów i ich sklepów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Promocja prowadzona jest na całym Terytorium.

5. Promocja polega na sprzedaży premiowej, w której premię za zakup Produktu stanowi prawo zgłoszenia żądania przekazania Nagrody i jej wydanie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Promocja trwa od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. włącznie (dalej jako „Okres Promocji“). W tym okresie powinien zostać zakupiony Produkt objęty Promocją. Żądania przekazania Nagrody dotyczące Produktów zakupionych przed lub po Okresie Promocji nie będą uwzględniane.

6. Listę modeli produktów objętych Promocją (zwane również “Produkty”) oraz kwoty nagrody przyznanej za określony Produkt (dalej również jako “Nagroda”) przedstawiono w poniższej tabeli:

7. Produktami objętymi Promocją są wyłącznie nowe i oryginalne egzemplarze, które zostały zakupione w sklepach sprzedaży detalicznej (w tym internetowych) autoryzowanych dystybutorów Produktów na Terytorium. Zakup Produktu z rynku wtórnego; zakup Produktu odnowionego („refurbished“) lub naprawionego; zakup Produktu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej; zakup Produktu, który nie został wprowadzony do obrotu na Terytorium lub został nabyty zagranicą (w tym przez Internet) albo też zakup Produktu, który został podrobiony lub w jakikolwiek sposób narusza prawo własności intelektualnej spółek z grupy Panasonic, nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA PRZEKAZANIA NAGRODY

8. Aby wziąć udział w Promocji, należy zgłosić żądanie przekazania Nagrody tj (a) wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie internetowej: www.lumixpromotions.com, (b) załączyć  kopię dowodu zakupu (rachunek lub faktura) Produktu objętego Promocją i (c) załączyć zdjęcie kodu kreskowego Produktu, który można znaleźć z boku opakowania Produktu (kod kreskowy wskazujący numer modelu i serii), najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r. włącznie (dalej jako “Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądań przekazania Nagrody”). Zgłoszenia żądania przekazania Nagrody dokonane po Nieprzekraczalnym terminie zgłaszania żądań przekazania Nagrody nie będą kwalifikowały się do Promocji. Dowód zakupu powinien zawierać określenie modelu nabytego Produktu oraz datę zakupu Produktu. PROSIMY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ŻE: zgłoszenie żądania przekazania Nagrody jest możliwe dopiero po upływie 14 dni od daty zakupu Produktu. W każdym przypadku, należy jednak dochować Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądań przekazania Nagrody.

9. W przypadku odstąpienia uczestnika Promocji od umowy sprzedaży Produktu objętego Promocją, zwrotu do sprzedawcy Produktu, uczestnik Promocji traci prawo do żądania przekazania Nagrody, a takie zgłoszenia nie będą uwzględniane. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, zwrotu Produktu do sprzedawcy, Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu przekazanej Nagrody.

10. Organizator nie uwzględni zgłoszenia, jeśli uczestnik Promocji nie będzie w stanie przedstawić zdjęcia kodu kreskowego Produktu objętego Promocją lub kopii dowodu zakupu. Jeśli jednak z jakiegoś powodu, uczestnik Promocji nie otrzymał opakowania Produktu, Organizator może dopuścić możliwość przedstawienia zdjęcia numeru seryjnego Produktu umieszczonego na dole Produktu.

11. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem faksu, telefonu lub poczty elektronicznej nie będą uwzględniane. Nieczytelne, niekompletne lub przerobione formularze zgłoszeń będą uważane za nieważne, podobnie jak formularze zgłoszeń uzupełnione niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

12. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online, zgłoszenie zostanie poddane weryfikacji przez Organizatora lub Koordynatora w imieniu Organizatora. Uczestnicy Promocji otrzymają automatycznie generowanego maila potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia żądania przekazania Nagrody i o kolejnych etapach procesu przekazania Nagrody. W przypadku niekompletnego zgłoszenia uczestnik jest zobowiązany uzupełnić zgłoszenie w terminie 10 dni kalendarzowych od daty informacji od Organizatora lub Koordynatora. Jeżeli zgłoszenie nie zostanie uzupełnione w tym terminie, zgłoszenie nie bedzie dalej rozpatrywane.

PROCES PRZEKAZANIA NAGRODY


13. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowego i kompletnego zgłoszenia żądania przekazania Nagrody i załączenia wymaganych dokumentów. Jeśli Nagroda nie została przekazana w ww. terminie 30 dni, prosimy o niezwłoczny kontakt na podane poniżej w punkcie 25 dane kontaktowe, nie później niż 40 dni od zgłoszenia żądania przekazania Nagrody.

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


14. Każda informacja o charakterze danych osobowych dostarczona przez Państwa zostanie użyta przez Organizatora i podmioty działające na rzecz Organizatora wyłącznie dla celów niniejszej Promocji lub w celu na który wyrazili Państwo zgodę i zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych.

15. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 poz. 101, No. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Promocji pod nazwą „Cashback – Panasonic Lumix” oraz w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody (opcjonalnie) dane będą przetwarzane dla innych celów marketingowych Organizatora. Uczestnicy Promocji mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji dla wskazanych powyżej celów.

PODATKI


16. W przypadku uczestników biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą Nagroda stanowi przychód podatkowy z tytułu prowadzenia tej działalności, a na Organizatorze w związku z przekazaniem Nagród nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego.

17. W przypadku uczestników, innych niż wskazani w pkt 16 powyżej, którzy uzyskają Nagrodę w kwocie, która przekroczy wysokość 760,00 zł brutto, Organizator przyzna tym uczestnikom dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody określonej w pkt. 6. Od łącznej wartości Nagrody określonej w pkt. 6, która przekroczy wysokość 760,00 zł powiększonej o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% , Organizator, jako płatnik potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.

18. W przypadku uczestników, innych niż wskazani w pkt 16 powyżej, wartość świadczenia w postaci łącznej wartości Nagród nie przekraczającej 760,00 zł brutto jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).

POSTANOWIENIE OGÓLNE


19. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania prawidłowości wszystkich zgłoszeń w celu wyeliminowania zgłoszeń nieuczciwych, nieważnych lub powtarzających się. Zgłoszenia dotyczące zwróconych Produktów, zgłoszenia dokonywane w złej wierze, nieuczciwe lub zgłoszenia, które są w inny sposób niezgodne z Regulaminem, podlegają unieważnieniu.

20.   Przekazanie Nagrody na podstawie niniejszej Promocji nie podlega wymianie ani przekazaniu osobie trzeciej; zamiast przekazania Nagrody nie będą oferowane ani bony towarowe ani produkty.

21. Na każdy zakupiony Produkt objęty Promocją może zostać zgłoszone tylko jedno żądanie przekazania Nagrody.

22. Promocja nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami ani promocjami.

23. Jeśli uczestnik zgłosił żądanie przekazania Nagrody, domniemywa się, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptował.

24. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

25. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Koordynatora: Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia, na stronie internetowej Promocji oraz w siedzibie Organizatora: Panasonic Marketing Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce (ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa).

26. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

27. Wszelkie reklamacje związane z Promocją będą rozpatrzone przez Organizatora, jeśli zostaną doręczone na adres Organizatora (podany w pkt 25) do dnia 21.05.2017 r. Reklamacja z dopiskiem „Cashback – Panasonic Lumix 2017” powinna zawierać dane składającego reklamacje z adresem korespondencyjnym i telefonem jak również dokładne wskazanie powodu złożenia reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie poinformuje składającego reklamację. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym. Złożenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika Promocji, w tym dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.


Warszawa, 08.01.2017 r.

PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH
(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9a,
02 – 583 Warszawa
KRS 0000352843,
(Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy)
NIP 107-00-16-099,
REGON 142346837

Załącznik 1 - lista sklepów

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.