Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=pl_PL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.pl/s/Sites-PL-B2C-Site/dw/shop/v13_6{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 # ###,00 010 {0} produktów w twoim koszyku false true webImage 010 //panasonic.purchase-now.pl/pl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.pl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Produkty w koszyku Ilość Cena
  • Totalz VAT

Regulamin promocji „Promocja LUMIX Adobe”

1. Promocja „Promocja LUMIX Adobe” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, NIP 107-00-16-099, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, GIOŚ nr E0012180WZBW (zwany dalej „Organizatorem”).

Warunki uczestnictwa

2. Promocja jest prowadzona dla osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w wieku co najmniej 18 lat. W Promocji mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będące użytkownikami końcowymi Produktów objętych Promocją, jak i osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu przepisów art. 22¹ kodeksu cywilnego.

3. Aby wziąć udział w Promocji, uczestnik musi zakupić nowy, nieużywany Produkt objęty Promocją w dniach od 25 sierpnia 2015 r. do 30 września 2015 r. włącznie (zwany dalej „Okresem Promocji”). Zgłoszenia dotyczące produktów zakupionych przed Okresem Promocji lub po jego zakończeniu nie będą uwzględniane.

4. Produktami objętymi Promocją są wyłącznie następujące aparaty LUMIX G: DMC-GX8A; DMC-GX8H; DMC-GX8K (zwane dalej „Produktem objętym Promocją”)

5. Wszystkie Produkty objęte Promocją muszą być zakupione od sprzedawcy detalicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Upominek

6. Upominkiem promocyjnym jest dwunastomiesięczne, bezpłatne członkostwo w Planie dla fotografów w usłudze Creative Cloud („Upominek”).

7. Aby móc korzystać z Planu dla fotografów w usłudze Creative Cloud, uczestnik musi założyć konto Adobe i zaakceptować odpowiedni regulamin opracowany przez Adobe.

8. Upominek nie podlega wymianie ani przekazaniu na inne osoby; zamiast niego nie oferuje się też gotówki, kredytu ani produktów alternatywnych.

9. Za datę przekazania Upominku uczestnikowi uważa się datę wysłania e-maila z kodem aktywacyjnym do uczestnika Promocji na adres poczty elektronicznej podany przy zgłoszeniu.

Procedura zgłoszeń

10. Aby otrzymać Upominek, uczestnik musi dokonać zgłoszenia, to jest zarejestrować zakupiony Produkt objęty Promocją na stronie https://campaigns.panasonic.eu/Lumix-Adobe-registration?lang=pl_PL i podać określone informacje oraz niezbędne dane, wyrażając również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Promocji.

11. Zgłoszenia dotyczące Produktów objętych Promocją, które zostały zwrócone sprzedawcy detalicznemu i za które uczestnik otrzymał zwrot ceny w pełnej wysokości, nie będą uwzględniane; w takim przypadku Organizator jest uprawniony do odebrania przekazanego Upominku. Ostatnim dniem, w którym można dokonywać zgłoszeń, jest 28 października 2015 r.   

12. Organizator nie uwzględni zgłoszenia, jeśli uczestnik nie będzie w stanie podać numeru seryjnego Produktu objętego Promocją oraz przedstawić dowodu zakupu. Numer seryjny i egzemplarz dowodu zakupu w formie skanu lub zdjęcia należy podać/przekazać podczas rejestracji.

13. W przypadku zakupu więcej niż jednego Produktu objętego Promocją, każdy Produkt objęty Promocją należy zgłosić osobno, zgodnie z procedurą podaną powyżej. W przypadku, gdy zakupionych zostanie kilka Produktów, natomiast zarejestrowany zostanie tylko jeden z nich, udostępniony zostanie tylko jeden kod aktywacyjny.

14. Po dokonaniu rejestracji i zweryfikowaniu wszystkich danych przez Organizatora, uczestnik otrzyma wiadomość (przesyłaną e-mailem na adres poczty elektronicznej podany przy zgłoszeniu) zawierającą kod aktywacyjny pozwalający odebrać Upominek. Kod aktywacyjny będzie gotowy do wykorzystania z chwilą jego przekazania Uczestnikowi. Uczestnik musi postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użycia kodu aktywacyjnego na stronie www.adobe.com i dodać go do swojego istniejącego konta lub założyć nowe konto Adobe. Pełne informacje podano w dotyczącym niniejszej Promocji dokumencie „Często zadawane pytania”.

15. W związku z niniejszą Promocją nie ma potrzeby przesyłania danych karty debetowej ani kredytowej.

16. Kod aktywacyjny będzie ważny w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia otrzymania przez uczestnika kodu aktywacyjnego na adres poczty elektronicznej podany przy zgłoszeniu. Po tej dacie kod aktywacyjny nie będzie mógł być wykorzystany.

17. Kod aktywacyjny nie podlega przekazaniu na inne osoby.

Prywatność i ochrona danych

18. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm).Odpowiedzialnym administratorem danych osobowych jest Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa. Uczestnicy Promocji mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji w celach i w zakresie wskazanych powyżej.

19. Gromadzone i przetwarzane będą następujące dane osobowe uczestnika: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej i data zakupu Produkt objętego Promocją , adres zamieszkania. .

20. Cel zbierania danych: dane będą zbierane, przetwarzane i przechowywane wyłącznie na potrzeby Promocji. Jeśli uczestnik wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie przekazywanych przez Organizatora informacji o produktach i ofertach specjalnych oraz informacji marketingowych, wskazane powyżej dane będą także zbierane, przetwarzane i przechowywane w tych celach.  Dane osobowe będą musiały zostać przekazane Adobe Systems Software Ireland Limited w celu zweryfikowania kodów aktywacyjnych przekazywanych uczestnikom. 

Postanowienia ogólne

21. Jeśli uczestnik odebrał Upominek, domniemywa się, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptował.

22. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem faksu, telefonu lub poczty elektronicznej nie będą uwzględniane. Nieczytelne, niekompletne lub przerobione formularze zgłoszeń będą uważane za nieważne, podobnie jak formularze zgłoszeń uzupełnione niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania prawidłowości wszystkich zgłoszeń w celu wyeliminowania zgłoszeń nieuczciwych, nieważnych lub powtarzalnych, co obejmuje między innymi weryfikację, czy uczestnik nie zwrócił Produktu objętego Promocją w przeciągu 28 dni od daty zakupu. Zgłoszenia dotyczące zwróconych Produktów objętych Promocją, zgłoszenia dokonywane w złej wierze lub nieuczciwe zgłoszenia lub zgłoszenia, które są w inny sposób niezgodne z Regulaminem, podlegają unieważnieniu.

24. Upominek zostanie wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wydaniem Upominku powstanie obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11.11% wartości Upominku, a następnie z ogólnej wartości Upominku przyznanego w Promocji LUMIX Adobe, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od Upominku.

25. „Adobe” jest znakiem towarowym zarejestrowanym w Rzeczpospolitej Polskiej i w innych krajach.

26. Promocja niniejsza nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami.

27. Wszelkie reklamacje związane z Promocją będą rozpatrzone przez Organizatora, jeśli zostaną doręczone na adres Organizatora do dnia 30 listopada 2015 r. Reklamacja powinna zawierać dane składającego reklamacje z adresem korespondencyjnym i telefonem jak również dokładne wskazanie powodu złożenia reklamacji.

28. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie poinformuje składającego reklamację.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie zgodnym z przepisami prawa, za stosownym powiadomieniem Zmiana Regulaminu nie naruszy praw nabytych uczestników. Regulamin niniejszy podlega prawu polskiemu.

 

Warszawa, 25 sierpnia 2015 r.

 

PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9a,

02 – 583 Warszawa

KRS 0000352843,

NIP 107-00-16-099,

REGON 142346837

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.