Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac

Záručné podmienky

1. Spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH – organizačná zložka Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky Okresným súdom Bratislava I., Odd.: Po, Vl. Č.: 1842/B, IČO: 45521620, sídlo: Štúrova ulica č. 11, 811 02 Bratislava (ďalej len „PME“) poskytuje spotrebiteľovi záruku za vady tovaru predaného pod obchodnou známkou PANASONIC v maloobchodnej sieti v Slovenskej republike a importovaného PME, a to v rozsahu uvedenom v týchto Záručných podmienkach ( ďalej len Podmienky").

 

2. Záruka podľa týchto Podmienok sa poskytuje za podmienok tu uvedených alebo nad rámec práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Nič v týchto Podmienkach nemôže byť chápané, vykladané alebo aplikované ako obmedzenie alebo popretie práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo ako obmedzenie, prípadne vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru voči spotrebiteľovi.

 

3. Záruka sa poskytuje za vady, ktoré sa na výrobku/ tovare vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedená iná záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia výrobku/ tovaru spotrebiteľom. Záručná doba v každom prípade skončí uplynutím poskytnutej záručnej doby od dátumu predaja uvedeného na predajnom doklade alebo na záručnom liste PME. Záručná doba pre lampy do projektorov je 2000 prevádzkových hodín alebo 24 mesiacov podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

 

4. Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Ak sa vady vyskytnú v záručnej dobe po 24 mesiacoch od prevzatia výrobku/ tovaru spotrebiteľom, odstránenie vady môže byť vykonané iba opravou tovaru.

 

5. Podmienkou uznania práv z titulu záruky je vykonanie inštalácie výrobku poverenou osobou pri výrobkoch ktoré svojou povahou takúto inštaláciu vyžadujú. Súčasťou záruky pri týchto výrobkoch nie je bezplatné uvedenie do prevádzky, bežná údržba, čistenie, nastavovanie a kontrola parametrov výrobku.

 

6. Vady je potrebné uplatniť u predávajúceho alebo u osoby autorizovanej PME na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom. Pri uplatnení vád je spotrebiteľ povinný vadný, ale kompletný tovar predložiť osobe určenej podľa hore uvedeného, spolu s dokladom o nákupe výrobku a potvrdeným záručným listom, pokiaľ bol predávajúcim vystavený. Nesplnením povinností týkajúcich sa vystavenia záručného listu nie je platnosť záruky dotknutá. Pokiaľ to odôvodňuje povaha tovaru a/ alebo jeho inštalácie a spotrebiteľ to umožní, pre účely vybavenia uplatnenia nárokov z vád tovaru je možné vykonať preskúmanie vady a záručnú opravu v mieste inštalácie tovaru.

 

7. Ak sa na tovare vyskytne v záručnej dobe vada, spotrebiteľ má nasledovné práva :
7.1. ak je vada odstrániteľná,
a) právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená,
b) právo na výmenu výrobku/ tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým PME nevzniknú neprimerané náklady, vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
7.2. ak je vada odstrániteľná, avšak kupujúci/ spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok/ tovar riadne užívať, právo na výmenu výrobku/ tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim,
7.3. ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa výrobok/ tovar mohol užívať ako výrobok/ tovar bez vady, spotrebiteľ má právo na výmenu výrobku/ tovaru, alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim.

 

8. Záruka sa vzťahuje aj na rýchle opotrebovateľné diely (súčiastky) tovaru a spotrebný materiál, ktoré sa spotrebúvajú pri bežnom používaní tovaru, ak je preukázané, že nespĺňali technické požiadavky obvyklé pre takéto diely a materiál. Za vadu sa však nepovažuje zničenie (znehodnotenie) súčiastky (tovaru) v dôsledku uplynutia technickej životnosti.

 

9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené :
a) použitím na iné ako domáce a/ alebo bežné účely;
b) použitím v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi;
c) konaním alebo opomenutím spotrebiteľa alebo ním poverenej osoby v čase prepravy tovaru,
d) vodou, statickou elektrinou, kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti, prirodzeným opotrebením, ohňom nezapríčineným tovarom,
e) neodborným alebo nesprávnym nastavením, opravou, inštaláciou, úpravou (modifikáciou),
f) nehodou alebo poškodením spôsobeným kupujúcim/ spotrebiteľom alebo inými osobami,
g) pri domácich spotrebičoch (práčky, chladničky, klimatizácie)
I. nepovolené konštrukčné zmeny, neodborný zásah alebo úpravy
II. poškodenie spôsobené neodbornou alebo chybnou inštaláciou v rozpore s návodom na obsluhu
III. poškodenie spôsobené neodbornou alebo chybnou inštaláciou v rozpore s technickými normami
IV. poškodenie spôsobené použitím nevhodnej náplne alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami
V. poškodenie spôsobené nesprávnou údržbou v rozpore s návodom na obsluhu
VI. poškodenie spôsobené znečistením, vniknutím cudzích predmetov, vysokou tvrdosťou vody

 

10. Záruka sa ďalej nevzťahuje na :
a) protiprachové poťahy, popruhy slúžiace na nosenie tovaru,
b) znečistenie snímačov, tovaru a ich čistenie,
c) čistenie a vykonávanie pravidelnej údržby,
d) vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebením alebo vytečeným elektrolytom.

 

11. Záruka zaniká :
a) v dôsledku výmeny niektorého dielu, súčiastky alebo súčasti tovaru, ktorý nie je dodaný alebo schválený PME,
b) v dôsledku akýchkoľvek zásahov vo vzťahu k tovaru osobou, ktorá nie je autorizovaná PME,
c) ak boli porušené prvky ochrany slúžiace na zistenie neodbornej alebo neoprávnenej manipulácie alebo demontáže dielov (plomby a pod. ),
d) ak boli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu výrobku alebo údaje uvedené v záručnom liste.

 

12. Spotrebiteľ nemá právo na vydanie dielov, súčiastok alebo súčastí tovaru, ktoré boli v rámci vykonania záručnej opravy vymenené.

 

Panasonic Marketing Europe GmbH – organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11, 81102 Bratislava/ Slovakia
Tel: +421-2-206 22 211 Fax: +421-2-206 22 311
Zákaznícka linka: +421-2-206 22 911
Email: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
www.panasonic.sk

Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac