VL-G201CE

VL-G201CE

VL-G201CE

Video Intercom

• ระบบวีดีโออินเตอร์คอม ระบบเพื่อการป้องกันก่อนจะเปิดประตูต้อนรับ ด้านการควบคุมฟังก์ชั่นการใช้งานผ่านปุ่มฟังก์ชั่นหน้าจอมอนิเตอร์สี

VL-G201CE

ปิด