ECONAVI พร้อมเซ็นเซอร์ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ

lm_1-1_lc_01_140131
lm_1-1_lc_02_140131

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ECONAVI จะตรวจจับการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับกิจกรรมของมนุษย์และเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงแดด โดยจะสามารถตรวจสอบตำแหน่งของบุคคล ความเคลื่อนไหว กรณีที่ไม่มีคนอยู่ และความเข้มของแสงอาทิตย์ จากนั้นก็จะปรับพลังทำความเย็นโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มอบความสะดวกสบายอย่างต่อเนื่อง

lm_1-1_lc_03_140131

ทำความเย็นในบริเวณที่ไม่มีคนอยู่?

lm_1-1_lc_04_140131

ทำความเย็นด้วยพลังสูงสุดในช่วงที่ไม่มีใครเคลื่อนไหว?

lm_1-1_lc_05_140131

ทำความเย็นขณะที่ไม่มีใครอยู่ในห้อง?

lm_1-1_lc_06_140131

ทำความเย็นด้วยพลังสูงสุดในช่วงกลางดึก?

lm_1-1_lc_07_140131
lm_1-1_lc_08_140131

ECONAVI จะตรวจจับว่าไม่มีใครอยู่ในห้อง และลดการสิ้นเปลืองพลังงานในการทำความเย็นให้กับห้องที่ว่างเปล่า

lm_1-1_lc_09_140131
lm_1-1_lc_10_140131

ECONAVI ตรวจจับความเข้มของแสงแดดภายในห้องที่เปลี่ยนไป และระบุว่าเป็นช่วงเวลาที่มีแดดจัดหรือมีเมฆมาก/ช่วงกลางคืน และจะลดการสิ้นเปลืองพลังงานในการทำความเย็นในช่วงที่มีแสงแดดน้อยลง

lm_1-1_lc_11_140131_1
lm_1-1_lc_12_140131

ECONAVI พร้อมด้วยเซนเซอร์ปรับอุณหภูมิขึ้น-ลงแบบลูกคลื่น (Temperature Wave) สร้างแบบแผนที่โดดเด่นของการควบคุมการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ เพื่อให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น โดยไม่บั่นทอนความสะดวกสบาย

lm_1-1_lc_13_140131

ECONAVI จะตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนที่เปลี่ยนแปลงไป และลดการสิ้นเปลืองพลังงานในการทำความเย็นให้กับบริเวณที่ไม่มีคนอยู่ภายในห้อง

lm_1-1_lc_14_140131
lm_1-1_lc_15_140131

ECONAVI จะตรวจจับระดับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และลดการสิ้นเปลืองพลังงานในการทำความเย็นโดยไม่จำเป็น

lm_1-1_lc_16_140131