KX-FL612CX

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

KX-FL612CX

KX-FL612CX

• โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์
• ความเร็วในการพิมพ์เลเซอร์ 14 เเผ่น/วินาที
• ความเร็วในการส่งเอกสาร 18 วินาที/เเผ่น
• ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น
• ส่งเอกสารเเบบกระจายได้ 20x3 ปลายทาง