UF-4600

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

UF-4600

UF-4600

HIGH-DURABILITY BUSINESS FAX MACHINE

- ความเร็วในการพิมพ์ 24 แผ่น / นาที
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาที / แผ่น
- ความเร็วในการสแกน 4 วินาทีต่อแผ่น

close
^

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

- ความเร็วในการพิมพ์ 24 แผ่น / นาที
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาที / แผ่น
- ความเร็วในการสแกน 4 วินาทีต่อแผ่น
- ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps Super G3
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 30 แผ่น
- หน่วยความจำ 4 MB 240 หน้า
- ฟังชั่นส์ Check & Call
- การรับส่งเอกสารแบบมีรหัสผ่าน
- รหัสป้องกันการใช้งาน

การสนับสนุน

ขอรับการสนับสนุน

for UF-4600

ดาวโหลด คู่มือ
คู่มือการใช้งาน
UF-4600