นโยบายเพื่อความยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโลก เราจะสนับสนุนการพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านทางธุรกิจของเรา

1. ผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชัน

ด้วยความร่วมมือกับลูกค้าและคู่ค้าทั่วโลก เราจะพัฒนาเพื่ออนาคตของสังคมที่ยั่งยืนด้วยการสร้างสรรค์โซลูชันและเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

2. สถานที่ทำงานและชุมชนในท้องถิ่น

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับสากล เราจะเสนอโอกาสสำหรับการสนทนาแลกเปลี่ยน สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการทำงาน และสถานที่ที่พนักงานทุกคนสามารถพัฒนาขีดความสามารถ และร่วมแบ่งปันหลักปรัชญาทางธุรกิจซึ่งกันและกัน
เราเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมและคุณค่า นอกจากนั้น ยังส่งเสริมการพัฒนาของภูมิภาคท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นที่ปัญหาภายในท้องถิ่น

3. ห่วงโซ่อุปทาน

เราเข้าใจผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และเราจะร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

4. ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน

เราจะให้ความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ รัฐบาล อุตสาหกรรม สังคมพลเมือง พนักงาน ผู้บริโภค ผู้ลงทุน องค์กร NGO และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาข้อเสนอสำหรับนโยบายสาธารณะและกฎระเบียบในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้กันทั่วโลก

5. ทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรม

เราจะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะความชำนาญให้กับพนักงานทุกคนถึงระดับสูงสุด นอกจากนี้ เราจะเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาในอาชีพ เพื่อสร้างมืออาชีพที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมและสามารถสร้างสรรค์โซลูชันนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาของโลก

6. สิ่งแวดล้อม

เพื่อสังคมที่ยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของเราผ่านทางการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ เราจะรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของเรา และจะขยายความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง