UF-6100

UF-6100

UF-6100

• Máy Fax Super G3 33.6 kbps
• Bộ Nhớ Hình Ảnh 8 MB
• Máy In Laser 600x600 dpi

UF-6100

Đóng

Tính năng

• Máy Fax Super G3 33.6 kbps
• Bộ Nhớ Hình Ảnh 8 MB
• Máy In Laser 600x600 dpi
• Máy Quét (Scan) giao thức TWAIN
• Phần Mềm Quản Lý Tài Liệu và PC-Fax kèm theo