KX-TDA100SN

KX-TDA100SN

KX-TDA100SN

Dung Lượng Hệ Thống

• Cổng Nhánh 64
• Cổng Trung Kế 64ch

KX-TDA100SN

Đóng

Tính năng

Dung Lượng Hệ Thống
• Cổng Nhánh 64
• Cổng Trung Kế 64ch

Chức Năng Hệ Thống
• Tự Động Cài Đặt ISDN (BRI)
• Automatic Route Selection (ARS) / Least Cost Routing (LCR)
• PC Console/PC Phone
• Lập Trình trên PC
• VIP-Call
• Hiển Thị Caller ID
• Digital eXtra Device Port (DXDP)
• Hands-free Operation

Chức Năng DECT
• Tự Động Chuyển Giao (Automatic Handover)
• Chế Độ Song Song Wireless XDP

Chức Năng ISDN
• Calling Line Identification Presentation (CLIP)
• Direct Dialling Inward (DDI)
• ISDN Call Forward (CFU/CFNR/CFB)
• Multiple Subscriber Numbers (MSN)

Chức Năng Mạng
• ARS với VoIP
• Kết Nối QSIG
• VoIP Network (IP-GW lắp sẵn)