KX-T7740X

KX-T7740X

KX-T7740X

• 16 Phím Chức Năng/Đường Dây Khả Trình
• 48 Phím DSS/BLF

KX-T7740X

Đóng

Tính năng

• 16 Phím Chức Năng/Đường Dây Khả Trình
• 48 Phím DSS/BLF