VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy

Duyệt tất cả TV thông minh

1 - 22 trong 22 kết quả

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.129E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-55ES630VTH-55ES630V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.569E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-49ES630VTH-49ES630V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.219E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43ES630VTH-43ES630V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.099E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-55ES600VTH-55ES600V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.539E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-49ES600VTH-49ES600V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.189E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43ES600VTH-43ES600V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.989E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-55ES500VTH-55ES500V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.439E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-49ES500VTH-49ES500V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.089E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43ES500VTH-43ES500V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7090000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32ES500VTH-32ES500V false
TH-40ES505V
MỚI

TH-40ES505V

Full HD TV/Tấm nền siêu sáng/Hexa Chroma Drive/TV thông minh

Giá tham khảo: 10,090,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.009E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-40ES501V
MỚI

TH-40ES501V

Full HD TV/Tấm nền siêu sáng/Hexa Chroma Drive/TV thông minh

Giá tham khảo: 10,090,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.009E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-40ES501VTH-40ES501V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.19E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-55DS630VTH-55DS630V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.249E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-49DS630VTH-49DS630V false
TH-49LS1V

TH-49LS1V

49”/Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/Êm dịu cho mắt

Giá tham khảo: 17,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.7E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-49LS1VTH-49LS1V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.12E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43DS630VTH-43DS630V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9290000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43DS600VTH-43DS600V false
TH-43CS600V

TH-43CS600V

Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/TV thông minh

Giá tham khảo: 9,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9000000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43CS600VTH-43CS600V false
TH-40DS490V

TH-40DS490V

40”/Full HD TV/Màn hình my Home Screen/Chia sẻ dễ dàng

Giá tham khảo: 7,190,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7190000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-40DS500V

TH-40DS500V

Full HD TV/Vidid Digital Pro/TV thông minh

Giá tham khảo: 9,600,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9600000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-40DS500VTH-40DS500V false
TH-32DS510V

TH-32DS510V

32”/Màn hình IPS LED siêu sáng/Màn hình My Home Screen

Giá tham khảo: 7,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7000000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32DS510VTH-32DS510V false
TH-32DS500V

TH-32DS500V

IPS LED LCD TV/Vidid Digital Pro/TV thông minh

Giá tham khảo: 6,290,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6290000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32DS500VTH-32DS500V false