VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Tủ lạnh Tải về

Tủ lạnh Twin Jumbo

Số hiệu sản phẩm

Tải về

NR-BL347PSVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BL347XNVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BL307PSVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BL307XNVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BL267PSVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BL267VSVN

Hướng dẫn vận hành

 

Tủ lạnh Jumbo Freezer

Số hiệu sản phẩm

Tải về

NR-BM229GSVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BM229MTVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BM229SSVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BM189GSVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BM189MTVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BM189SSVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BM179GSVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BM179MTVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BM179SSVN

Hướng dẫn vận hành

NR-BJ151SSVN

Hướng dẫn vận hành