Lumix GH5M2 promocija za prve kupce – Uslovi promocije

Lumix GH5M2 promocija za prve kupce – Uslovi promocije

Odgovorite na anketu i dobićete besplatno objektiv i bateriju

Email: Panasonic@promotion-support.com

Period promocije za prve kupce: 25. maj 2021 – 31. avgusta 2021. godine

Rok za podnošenje zahtjeva: 1. jul 2021 – 15. septembra 2021. godine

1. PROMOTER

1.1. LUMIX GH5M2 promociju za prve kupce (u daljem tekstu „Promocija“) promoviše Panasonic Marketing Europe GmbH, sa sjedištem na adresi Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden (Vizbaden), Njemačka (u daljem tekstu „Promoter“).

2. USLOVI

2.1. Promocija važi za stanovnike sljedećih zemalja: Njemačka, Austrija, Francuska, DROM-COM [samo evro zona], Monako, Belgija, Luksemburg, Italija, Švicarska, Holandija, Španija, Portugal, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovenija, Hrvatska, Estonija, Litvanija, Švedska, Danska, Norveška, Finska, Velika Britanija i Irska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Letonija, Grčka (u daljem tekstu „Zemlje učesnice“).

2.2. Učesnici moraju imati najmanje 18 godina (u daljem tekstu „Učesnik“).

2.3. Da bi učestvovao u Promociji, Učesnik mora kupiti jedan od sljedećih LUMIX GH5M2 proizvoda: DC-GH5M2E, DC-GH5M2LE, DC-GH5M2ME (u daljem tekstu „Proizvodi koji ispunjavaju uslove“) od ovlaštenog prodavca u zemlji učesnici, u periodu od 25. maja 2021. do 31. avgusta 2021. godine (u daljem tekstu „Period promocije za prve kupce“) i da odgovori na anketu koju će dobiti kada podnese zahtjev i u kojoj se traže informacije navedene u tački 4.

2.4. Svi proizvodi koji ispunjavaju uslove moraju biti novi i originalni Panasonic proizvodi. Kupovina polovnih, prerađenih ili popravljenih proizvoda, proizvoda uvezenih van zemalja učesnica, ili proizvoda koji su falsifikati ili koji na bilo koji način krše prava intelektualne svojine, ne ispunjava uslove za ovu promociju.

3. POKLON

3.1. Poklon za učešće u promociji je objektiv H-H025 25mm F1.7 i besplatna baterija DMW-BLK22 (u daljem tekstu „Poklon“).

3.2. Poklon u okviru ove promocije se ne može zamijeniti, prenijeti i ne postoji mogućnost isplate gotovine.

3.3. Promocija traje samo dok traju zalihe poklona.

3.4. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Promoter zadržava pravo da osigura drugi poklon u istoj ili većoj vrijednosti, bez prethodnog obavještavanja o istom. 

4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

4.1. Da bi podnio zahtjev za Poklon, Učesnik mora registrirati zahtjev online i mora učestvovati u anketi koja se nalazi na linku na stranici za registraciju ovdje https://www.panasonic.com/ba/consumer/fotoaparati-i-video-kamere-learn/lumix/early-bird-lumix-gh5m2-promotion.html nakon što kupi proizvod koji ispunjava uslove. Učesnik mora popuniti i poslati cijelu anketu kako bi ispunio uslove za poklon.

4.2. Zahtjevi koji se odnose na proizvode koji ispunjavaju uslove, a kupljeni su prije ili nakon perioda promocije za prve kupce, smatraju se nevažećim.

4.3. Da bi podnio zahtjev za poklon, Učesnik ga mora registrovati i pružiti sljedeće neophodne informacije na stranici za registraciju navedenu u tački 4.1:

1) Gdje je kupljen proizvod koji ispunjava uslove?

2) Datum kupovine

3) Serijski broj proizvoda koji ispunjava uslove (koji se može naći sa donje strane proizvoda ili na bočnoj strani kutije)

4) Skenirana slika/fotografija serijskog broja i barkoda

5) Skenirana slika/fotografija računa/potvrde o kupovini (kopija potvrde o izvršenoj kupovini (ne potvrda o uplaćenom depozitu ili potvrda o prednarudžbi).

4.4. Rok za podnošenje zahtjeva je od 1. jula 2021. do 15. septembra 2021. godine (u daljem tekstu „Rok za podnošenje zahtjeva“). Prijave, dostavljene nakon roka za podnošenje zahtjeva, ne ispunjavaju uslove za promociju. Učesnik treba provjeriti da li se na računu nalaze naziv kupljenog proizvoda (broj modela), plaćena cijena, ime prodavnice i datum kupovine.

4.5. Promoter neće biti odgovoran ni za kakav tehnički kvar, kvar hardvera, softvera, servera, vebsajta ili drugi kvar, u mjeri u kojoj ovo spriječava ili, na neki drugi način, ometa Učesnika u učestvovanju u Promociji.

4.6. Zahtjevi poslati faksom, telefonom, e-poštom ili poštom neće biti prihvaćeni. Nečitljivi, nepotpuni ili izmjenjeni obrasci za zahtjev ili anketu smatraju se nevažećim, kao i obrasci za zahtjev koji nisu popunjeni u skladu sa ovim uslovima.

4.7. Nakon online registracije, Učesnicima se šalje automatska poruka sa potvrdom prijema njihovog zahtjeva i narednim koracima u procesu podnošenja zahtjeva. Zahtjev Učesnika se potvrđuje u skladu sa ovim uslovima. Zahtjevi nisu važeći kada se proizvodi koji ispunjavaju uslove vrate u prodavnicu i kada Učesnik zamijeni proizvod ili dobije povrat novca, i u tom slučaju Promoter ima pravo povrata poklona.

4.8. Promoter neće obrađivati zahtjev ako učesnik ne dostavi važeću kopiju računa, serijskog broja proizvoda i sliku serijskog broja i barkoda.

5. DOBIJANJE POKLONA

5.1. Poklon se šalje na adresu koju je Učesnik naveo prilikom registracije zahtjeva.

5.2. Ako se poklon ne može isporučiti zbog netačne adrese, Promoter nije dužan sprovoditi dalju istragu.

5.3. Rizik od kvara i slučajnog gubitka poklona prelazi na Učesnika nakon slanja.

5.4. Isporuka poklona obavlja se u roku od 2 mjeseca po isteku roka za podnošenje zahtjeva.

5.5. Zahtjevi dostavljeni van roka za podnošenje, neće biti prihvaćeni.

5.6. U slučaju da Promoter ne isporuči poklon u roku navedenom u tački 5.4 iz razloga za koje Promoter nije odgovoran (neraspoloživost poklona), Promoter će o tome bez odlaganja obavijestiti Učesnika, a ujedno će ga obavijestiti i o novom datumu isporuke. Slučaj neraspoloživosti Poklona u ovom smislu smatra se neuspjehom dobavljača Promotera da izvrši isporuku na vrijeme, ako je Promoter sklopio dogovor sa njim; ni Promoter ni dobavljač nisu krivi i Promoter nije dužan vršiti nabavku u pojedinačnom slučaju. Slučaj neraspoloživosti poklona smatra se nepredviđenom okolnošću kao što je slučaj više sile.

6. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

6.1. Odgovorni kontrolor podataka je Promoter, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden (Vizbaden), NJEMAČKA; datenschutz@eu.panasonic.com

6.2. Promoter će postupati u skladu sa odredbama važećeg zakona o zaštiti podataka. Primjenjuje se politika privatnosti Promotera koja se može naći na: https://www.panasonic.com/ba/obavjestenje-o-privatnosti-kompanije.html

6.3. Vrsta podataka koji se prikupljaju: Pozdrav, ime i prezime, poštanska adresa, država prebivališta i e-mail adresa, odgovor na anketu, datum i mjesto kupovine proizvoda koji ispunjava uslove.

6.4. Svrhe prikupljanja podataka: Podaci će se prikupljati, obrađivati i čuvati samo u svrhu promocije i ako je Učesnik na to pristao. Ako je Učesnik pristao da dobija informacije o proizvodu i posebne ponude od Panasonic-a, gorenavedene vrste podataka također će se prikupljati, obrađivati i čuvati u tu svrhu. Podaci već postojećih kupaca porede se i ažuriraju navedenim podacima ove promocije.

6.5. Obrada podataka zasniva se na članu 6 (1) (b) i (f) i članu 17 (3) (e) GDPR-a (Opšte uredbe o zaštiti podataka), naime na dobrovoljnom učešću Učesnika, ovim uslovima i legitimnim interesima Promotera.

6.6. Nijedan lični podatak Učesnika neće biti proslijeđen trećim licima niti će im isti biti dostupni bez pristanka Učesnika. Izuzetak su treća lica koja učestvuju u izvršenju promocije i koja će prikupljati, čuvati i koristiti podatke u svrhu izvršenja promocije. Treća lica postupaju u skladu sa GDPR-om i imaju neophodne mjere sigurnosti u dogovoru sa Promoterom.

6.6. Podaci učesnika brišu se nakon izvršenja promocije, osim ako ti podaci nisu neophodni za prijem informacija o proizvodu i posebnih ponuda od Panasonic-a. Promoter će ih arhivirati samo u svrhe pravne obrane, najduže do isteka zastarjelosti zahtjeva.

6.7. Učesnik može opozvati učešće u promociji u bilo kom trenutku i odbiti da se njegovi lični podaci koriste u promociji. Ovo opozivanje upućuje se Promoteru ili ogranku Panasonic-a u zemlji u kojoj Učesnik ima prebivalište.

6.8. Učesnik u svakom trenutku ima pravo na besplatne informacije o ličnim podacima koji se čuvaju, njihovom porijeklu i primaocu i svrsi obrade i, ako je to moguće, pravo na ispravku, blokiranje ili brisanje ovih podataka u okviru važećih zakonskih odredbi.

7. OPŠTI USLOVI

7.1. Podnošenjem zahtjeva za poklon, smatra se da su Učesnici pročitali i prihvatili ove uslove.

7.2. Kako bi se zaštito od prevare, Promoter zadržava pravo provjere prihvatljivosti svih zahtjeva, nevažećih ili ponovljenih zahtjeva, uključujući, bez ograničenja, pravo da od Učesnika zahtjeva dokaz da nije vratio proizvod koji ispunjava uslove, i to u roku od 28 dana od datuma isporuke. Zahtjevi dostavljeni za vraćene proizvode, kao i nepošteni ili lažni unosi i zahtjevi koji ne ispunjavaju ove uslove, smatraju se nevažećim.

7.3. Promoter zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izmjeni ove uslove u bilo kom trenutku, kao i da izmjeni ili povuče ovu Promociju u bilo kom trenutku.

7.4. Može se podneti samo jedan zahtjev po kupljenom proizvodu koji ispunjava uslove.

7.5. Za praćenje lažnih zahtjeva, Promoter zadržava pravo poređenja podatka za povrat proizvoda i podatka iz dostavljenog zahtjeva za poklon sa ovlaštenim prodavcem. Promoter će pratiti svaku potencijalnu prevaru. Promoter ima pravo da zadrži poklon (ili da zahtjeva povrat poklona ako je on već poslat), ako postoji sumnja da je dostavljen lažan zahtjev.

7.6. Ovi uslovi regulirani su zakonima Republike Njemačke, sa izutetkom međunarodnog kolizijskog prava, posebno Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Sudovi u Vizbadenu, Njemačka imaju isključivu nadležnost za rješavanje svih sporova koji proizilaze iz ili u vezi sa ovom promocijom.

7.7. Ako bila koja tačka ovih uslova postane nevažeća, ostali uslovi biće i dalje važeći.