Selecteer kleur
Zoek een winkel in de buurt
Verkoopadviesprijs: Panasonic Online Price: Kopen Kopen bij Panasonic Verkooppunten Out of Stock at Panasonic Online

LUMIX Zomer Cashback Actie - Actievoorwaarden

LUMIX Zomer Cashback Actie - Actievoorwaarden

BELGIË LUXEMBURG

Registreer uw LUMIX S5M2 of S5M2X camera bij een deelnemende retailer en ontvang tot €300 cashback bij aankoop in de periode van 22 mei 2023 tot 2 oktober 2023.

Registreer uw LUMIX Lens bij een deelnemende retailer en ontvang tot €500 cashback bij aankoop in de periode van 22 mei 2023 tot 2 oktober 2023.

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Promotieperiode (aankoopperiode): 22 mei 2023 - 2 oktober 2023

Claimperiode: 22 mei 2023 - 2 november 2023

1. ORGANISATOR

LUMIX Summer Cashback Promotion (hierna te noemen de "Promotie") wordt gepromoot door Panasonic France, 1-7 rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers France, als vestiging van Panasonic Marketing Europe GmbH, gevestigd te Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland (de 'Organisator').

2. ELIGIBILITEIT

2.1. De Actie staat open voor inwoners van de volgende landen : Frankrijk [inclusief Corsica] en DROM-COM [Eurozone], Monaco, Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Italië, Litouwen, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Servië, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Letland, Andorra, Kosovo, San Marino, hierna de "Deelnemende Landen" genoemd.

2.2. De deelnemer moet ten minste 18 jaar oud zijn ("Deelnemer"). Werknemers van de Organisator, zijn dochterondernemingen, hun familie, agenten en andere partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij deze actie komen niet in aanmerking voor deelname. De Promotie staat alleen open voor Deelnemers die voor eigen gebruik kopen, d.w.z. eindgebruikers. De Organisator behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van Deelnemers te controleren en/of Deelnemers naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook uit te sluiten. Wederverkopers mogen geen claims indienen namens hun klanten. Registratie en claims door de deelnemende detailhandelaar, de werknemers van de deelnemende detailhandelaar en de gezinnen van de werknemers zijn niet toegestaan.

2.3. Om deel te nemen aan de Promotie, moet de Deelnemer een LUMIX S5M2 of S5M2X camerabody, kit ("Gekwalificeerd Cameraproduct") of een Panasonic Lens ("Gekwalificeerde Lens") kopen, (samen "Gekwalificeerde Product(en)"), zoals beschreven in Bijlage 1, bij een deelnemende retailer ("deelnemende retailer") in een deelnemend land tijdens de actieperiode en registreer het in aanmerking komende cameraproduct of de in aanmerking komende lens in overeenstemming met deze voorwaarden op de registratiepagina van onze samenwerkingspartner Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland, ("Benamic"), door de gevraagde informatie te verstrekken zoals vermeld in artikel 4. Alle deelnemende retailers staan vermeld op https://www.panasonic.com/be/nl/promotions/promotions/lumix-s5ii-s5iix-s-lenses-cash-back-promotion/participating-retailers.html en in bijlage 2. Controleer ook bij uw lokale dealer of deze deelneemt aan deze actie.

2.4. Alle in aanmerking komende producten moeten nieuwe en originele Panasonic producten zijn. Aankopen van tweedehands, opgeknapte of gereviseerde producten en producten die van buiten de deelnemende landen zijn geïmporteerd of producten die nagemaakt zijn of op enigerlei wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Panasonic bedrijvengroep komen niet in aanmerking voor deze Actie. Producten gekocht bij Amazon zijn niet geldig. De Organisator accepteert alleen claims van Amazon Marketplace als de wederverkoper is vermeld als een van de deelnemende detailhandelaren voor deze Actie. Claims van andere derde partijen op het Amazon Marketplace platform worden afgewezen. De Organisator accepteert geen claims voor producten die van eBay zijn gekocht (ongeacht of ze als nieuw of gebruikt staan vermeld).

3. TERUGBETALING

3.1. Bij deelname aan deze Actie krijgt de Deelnemer een uitbetaling van cashback ten bedrage van €300 voor elk in aanmerking komend cameraproduct en tot €500 voor elke in aanmerking komende lens ("Cashback").

3.2. De cashback aangeboden onder deze Promotie is niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en er is geen alternatief in contanten of krediet beschikbaar. Betaling van de cashback via de Deelnemende retailer is uitdrukkelijk verboden. Een dubbele aanspraak op de cashback is uitgesloten.

3.3 Tijdens de actie kunnen maximaal 5 in aanmerking komende producten per Deelnemer worden geclaimd. Per Gekwalificeerd Product kan slechts 1 claim worden ingediend.

3.4 Indien de cashbackbetaling een belastbaar voordeel vormt, ligt de belastingplicht bij de Deelnemer. Indien uw bank u kosten aanrekent, zullen deze door uw bank van het cashbackbedrag worden afgetrokken.

3.5 Cashback zal binnen 28 dagen na validatie van uw claim worden overgemaakt.

4. VERZOEKPROCEDURE

4.1. Om de cashback te claimen, registreer elk in aanmerking komend product online op de registratiepagina gehost door Benamic op https://www.panasonic.com/be/nl/promotions/promotions/lumix-s5ii-s5iix-s-lenses-cash-back-promotion.html

4.2. Claims met betrekking tot in aanmerking komende producten die vóór of na de actieperiode zijn gekocht, worden ongeldig geacht.

4.3. Om de Cashback te claimen moet de Deelnemer de volgende verplichte informatie verstrekken op de registratie landingspagina vermeld in artikel 4.1:

1) Persoonlijke gegevens (Titel, volledige naam, postadres, land van verblijf, e-mailadres, telefoonnummer)
2) Productgegevens (productnaam, verkoopkanaal, winkelnaam, land van aankoop, aankoopdatum, serienummer van de in aanmerking komende producten, geüploade factuur of een afbeelding van het serienummer en de streepjescode). Gelieve een factuurdocument te bezorgen met de naam van de deelnemende detailhandelaar, de aankoopdatum en het modelnummer van het product.
3) Bankgegevens

4.4 Zodra u zich heeft geregistreerd, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Elke Cashback claim is beperkt tot eenmalig gebruik en kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere LUMIX S5M2, S5M2X camera en in aanmerking komende lens promotionele voucher of cashback aanbieding.

4.5. De periode voor het indienen van de claim is de Claimperiode. Aanvragen die voor of na de claimperiode worden ingediend, komen niet in aanmerking voor de promotie. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de aankoopbon de naam van het gekochte product (modelnummer), de naam van de winkel en de aankoopdatum bevat.

4.6. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor technische, hardware-, software-, server-, website- of andere storingen of schade van welke aard dan ook, voor zover dit de Deelnemer verhindert of anderszins belemmert om deel te nemen aan de Actie. Indien online registratie om technische redenen niet mogelijk is, is ons supportteam op Panasonic@promotion-support.com beschikbaar.

4.7. Claims ingediend per fax, telefoon, e-mail of post worden niet geaccepteerd. Onleesbare, onvolledige of gewijzigde aanvraagformulieren of enquêtes worden als ongeldig beschouwd, evenals aanvraagformulieren die niet in overeenstemming met deze voorwaarden zijn ingevuld.

4.8. De claim van de deelnemer wordt door Benamic gecontroleerd conform deze voorwaarden. Claims zijn niet geldig met betrekking tot in aanmerking komende producten die worden geretourneerd aan de deelnemende retailer en de deelnemer ruilt het in aanmerking komende product om of ontvangt een volledige terugbetaling, in welk geval de Organisator gerechtigd is de verstrekte cashback terug te vorderen.

4.9. De Organisator zal een claim niet in behandeling nemen indien de Deelnemer geen geldige kopie van de aankoopbon, het serienummer van het product en een afbeelding van het serienummer en de streepjescode verstrekt.

4.10 In het geval dat de Deelnemer het in aanmerking komende product retourneert aan de Deelnemende retailer, zal de Deelnemer niet gerechtigd zijn om cashback te claimen, en elke claim zal daarna worden afgewezen. Voor alle duidelijkheid: deze clausule verbiedt op geen enkele wijze het recht van de Deelnemer om zijn toepasselijke wettelijke of garantierechten uit te oefenen.

5. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

5.1. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de promotor, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. De Organisator houdt zich aan de wettelijke bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het privacybeleid van de Organisator is van toepassing dat te vinden is op:
https://www.panasonic.com/be/nl/privacy-policy.html

5.3. Persoonsgegevens worden door Benamic namens de Organisator verzameld en verwerkt. Benamic zal zich houden aan de wettelijke bepalingen van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. De soorten gegevens die worden verzameld zijn persoonsgegevens, productgegevens en bankgegevens zoals genoemd onder 4.3.

5.4. De doeleinden van de gegevensverzameling: De gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door Benamic met als enig doel de uitvoering van de Actie. Voor de registratie van het in aanmerking komende product bij de Organisator of voor e-mailmarketing door de Organisator worden de gegevens door de Organisator verzameld voor zover de Deelnemer daarmee heeft ingestemd tijdens de registratie. Indien de Deelnemer heeft ingestemd met e-mailmarketing, worden de onder 4.3 genoemde persoonsgegevens ook voor dat doel verzameld, verwerkt en opgeslagen. Gegevens van reeds bestaande klanten zullen worden vergeleken en bijgewerkt met de verstrekte gegevens van deze Promotie.

5.5. Voor de uitvoering van de Promotie is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6 (1) (b) General Data Protection Regulation ("GDPR"). De verwerking van uw Persoonsgegevens ten behoeve van e-mailmarketing is gebaseerd op artikel 6 (1) (a) GDPR.

5.6. Alle persoonsgegevens van de Deelnemer worden niet doorgegeven aan derden, noch ter beschikking gesteld voor gebruik zonder hun toestemming. Een uitzondering wordt gemaakt voor derden, onder andere bureaus die opdracht hebben gekregen om de Promotie uit te voeren en die de gegevens zullen verzamelen, opslaan en gebruiken voor de uitvoering van de Promotie. De derde partijen voldoen aan de GDPR en beschikken over de nodige beveiligingsmaatregelen zoals schriftelijk overeengekomen met de Organisator en hebben een Gegevensverwerkingsovereenkomst.

5.7. De persoonsgegevens van de Deelnemers worden door Benamic bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan wettelijke eisen en voor wettelijke doeleinden en worden uiterlijk na 12 maanden na afloop van de Actie verwijderd.

5.8. De deelnemer kan te allen tijde zijn toestemming voor e-mailmarketing intrekken en zich afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan worden ingetrokken door te klikken op de link naar het "Beheercentrum voor abonnementen op de nieuwsbrief" die in elke e-mail van de nieuwsbrief staat, via uw Mijn Panasonic-account of door contact op te nemen met de Organisator onder data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. De Deelnemer heeft te allen tijde recht op gratis informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen door zijn verzoek te sturen naar data_protection@eu.panasonic.com. De deelnemer heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

6. ALGEMENE VOORWAARDEN

6.1. Door aanspraak te maken op de cashback worden de Deelnemers geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

6.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van alle claims te controleren om zich te beschermen tegen frauduleuze, ongeldige of herhaalde claims, inclusief, zonder beperking, om van de Deelnemer te eisen dat hij bewijst dat hij het in aanmerking komende Product niet binnen de periode van 28 dagen vanaf de leveringsdatum heeft geretourneerd. Kwaadwillige of frauduleuze inzendingen of claims die anderszins niet aan deze voorwaarden voldoen, worden ongeldig verklaard.

6.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen en deze Promotie op elk moment te wijzigen of in te trekken.

6.4 Om frauduleuze claims te controleren behoudt de Organisator zich het recht voor om productretouren bij de betreffende Deelnemende retailers te vergelijken met ontvangen claims. De Organisator behoudt zich het recht voor om de uitgifte van een cashback te weigeren indien het vermoeden bestaat dat een valse of frauduleuze claim is ingediend.

6.5 Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van de Republiek Duitsland, met uitsluiting van internationaal conflictenrecht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dwingende lokale wettelijke bepalingen van de staat waarin uw gewone verblijfplaats of maatschappelijke zetel is gevestigd, blijven echter onaangetast en hebben voorrang in geval van strijdigheid met Duitse wettelijke bepalingen. De rechtbanken van Wiesbaden, Duitsland zijn exclusief bevoegd om geschillen of vorderingen die voortvloeien uit deze Actie of in verband daarmee te beslechten.

6.6. Indien een clausule van deze voorwaarden ongeldig is, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onaangetast.

Bijlage 1 - In aanmerking komende producten

Geschikte producten

Terugbetaling

Camera

DC-S5M2WE

300€

DC-S5M2KE

200€

DC-S5M2E

100€

DC-S5M2XWE

300€

DC-S5M2XKE

200€

DC-S5M2XE

100€

Lens

S-X50E

500€

S-R70200E

200€

S-R24105E

200€

S-E2470E

200€

S-E70200E

200€

S-R1635E

200€

S-S85E

50€

S-R70300E

100€

S-S24E

100€

S-S35E

50€

S-S18E

100€

S-R1428E

100€

Bijlage 2 - Deelnemende detailhandelaren

Art&Craft

Exellent

FNAC

Fnac.be

Foto Grobet

Foto Nelissen

Grobet.be

Kamera Express

Kameraexpress.be

Panasonic.com

PCH Pro Shop

PCH.be

Photo Delmotte

Photo Flameng

Photo Galerie

Photo Neuville

Photoflameng.com

Photogalerie.com

Studio Francine

Studiofrancine.be

TV Connections

Vandenborre

Vandenborre.be

Kamera-Express.be

Photogalerie

Cameranu.be