Промоция Ранна заявка Lumix GH5M2 – Общи условия на промоцията

Промоция Ранна заявка Lumix GH5M2 – Общи условия на промоцията

Отговорете на анкетата и ще получите обектив и батерия безплатно

Имейл: Panasonic@promotion-support.com

Период на промоцията Ранна заявка: 25 май 2021 г. – 31 август 2021 г.

Период на заявяване: 1 юли 2021 г. - 15 септември 2021 г.

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Промоцията Ранна заявка LUMIX GH5M2 (наричана по-долу „Промоция“) се организира от Panasonic Marketing Europe GmbH, с адрес на управление ул. Хагенауер 43, 65203 Висбаден, Германия („Организатор“).

2. ДОПУСТИМОСТ

2.1. Промоцията е валидна в следните държави: Германия, Австрия, Франция, Задморските територии на Франция [само в еврозоната], Монако, Белгия, Люксембург, Италия, Швейцария, Нидерландия, Испания, Португалия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България, Словения, Хърватия, Естония, Литва, Швеция, Дания, Норвегия, Финландия, Обединеното кралство и Ирландия, Босна и Херцеговина, Албания, Латвия („Участващи държави“).

2.2. Участниците трябва да са на възраст най-малко 18 години („Участник“).

2.3. За да участва в Промоцията, Участникът трябва да закупи един от следните LUMIX GH5M2 продукти: DC-GH5M2E, DC-GH5M2LE, DC-GH5M2ME (“Съответстващи продукти”) от оторизиран търговец на дребно в Участващата държава (за България оторизираните търговци на дребно на Промоцията са: Photosynthesis, Dynaphos, PhotoPavlilon и Фото Свят) в периода от 25 май 2021 г. до 31 август 2021 г.  (“Период на Промоцията Ранна заявка”), да отговори на анкета, която ще му бъде дадена по време на процеса на заявяване и да предостави информацията, посочена в точка 4.

2.4. Всички Съответстващи продукти трябва да бъдат нови и оригинални продукти на Panasonic. Покупките на употребявани, ремонтирани или преработени продукти и на продукти, внесени извън Участващите държави, или на продукти, които са фалшифицирани или нарушават по какъвто и да е начин правата на интелектуална собственост на компаниите от групата на Panasonic, не отговарят на условията за тази промоция.

3. ПОДАРЪК

3.1. Подаръкът, предоставен за участието в Промоцията, е обектив H-H025 25mm F1.7 и безплатна батерия DMW-BLK22 („Подарък“).

3.2. Подаръкът, предлаган в рамките на тази Промоция, не може да се заменя, не може да се прехвърля и за него не са предвидени парични или кредитни алтернативи.

3.3. Промоцията е валидна само до изчерпване на количествата от Подаръка.

3.4. В случай на непредвидени обстоятелства, Организаторът си запазва правото да предостави без предупреждение алтернативен Подарък със същата или по-висока стойност. 

4. ПРОЦЕС НА ЗАЯВЯВАНЕ

4.1. За да заяви Подарък, Участникът трябва да регистрира заявлението онлайн и да участва в анкетата, свързана към страницата за регистрация https://www.panasonic.com/bg/consumer/cameras-camcorder/lumix-g-dslm-cameras-learn/lumix/early-bird-lumix-gh5m2-promotion.html след като е закупил Съответстващ продукт. Участникът трябва да попълни изцяло и да предаде анкетата, за да отговаря на условията за получаване на Подарък.

4.2. Заявления, свързани със Съответстващи продукти, закупени преди или след периода на промоцията Ранна заявка, ще се считат за невалидни.

4.3. За да заяви подарък, Участникът трябва да направи регистрация за неговото получаване, като предостави следната задължителна информация на страницата за регистрация, посочена в точка 4.1:

1) Откъде е закупен Съответстващият продукт

2) Дата на покупката

3) Сериен номер на Съответстващия продукт (който може да бъде намерен в долната част на продукта или отстрани на опаковката на продукта)

4) Качена снимка/сканиране на изображението на серийния номер и баркода

5) Качена снимка/сканиране на фактурата/фискалния бон от покупката (копие на документа от пълната покупка (не документ за депозит или за предварителна поръчка)).

4.4. Периодът от време за заявяване е от 1 юли 2021 г. до 15 септември 2021 г. („Период на заявяване“). Заявленията, направени след Периода на заявяване, няма да отговарят на условията за Промоцията. Участникът трябва да се увери, че документът за покупката съдържа наименованието на продукта (означението на модела), покупната цена, името на магазина и датата на покупката.

4.5. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било технически, хардуерни, софтуерни, сървърни, уебсайтови или други грешки или щети от какъвто и да е вид, доколкото това пречи на Участника да участва в Промоцията или го възпрепятства по друг начин.

4.6. Заявления, изпратени по факс, имейл или поща, или направени по телефон, няма да бъдат приети. Нечетливите, непълни или променени формуляри за заявления или анкети ще се считат за невалидни, както и формулярите за заявления, които не са попълнени в съответствие с указанията в настоящите общи условия.

4.7. След извършването на онлайн регистрацията, на участниците ще бъде изпратен автоматичен имейл за потвърждение на получаването на тяхното заявление и следващите стъпки от процеса на заявяване. Заявлението на Участника ще бъде проверено за съответствие с указанията в настоящите общи условия. Заявленията са невалидни за Съответстващи продукти, които са върнати на търговеца на дребно и Участникът е получил обратно сумата или ги е заменил с други продукти, като в този случай Организаторът ще има право да поиска обратно всички предоставени подаръци.

4.8. Организаторът няма да обработи заявление, ако Участникът не предостави валидно копие на фактурата/фискалния бон, серийния номер на продукта и изображението на серийния номер и баркода.

5. ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1 Подаръкът ще бъде изпратен на адреса, предоставен от Участника при регистрацията за заявяване.

5.2. Ако Подаръкът не може да бъде доставен поради невалиден или неправилен адрес, предоставен от Участника, Организаторът не е длъжен да извършва допълнително разследване.

5.3. Рискът от повреждане или случайна загуба на Подаръка се прехвърля върху Участника при изпращането на Подаръка.

5.4. Доставката на Подаръка ще бъде извършена в рамките на 2 месеца след изтичане на Периода на заявяване.

5.5. Заявления, подадени извън Периода на заявяване, няма да бъдат приемани.

5.6. В случай, че Организаторът не е в състояние да спази датата на доставка, посочена в Раздел 5.4, поради причини, за които Организаторът не носи отговорност (неналичност на Подаръка), Организаторът ще информира Участника за това незабавно и ще уведоми своевременно Участника за очакваната нова дата на доставка. За случай на неналичност на Подаръка в този смисъл ще се счита, в частност, невъзможността на доставчика на Организатора да извърши доставка навреме, ако Организаторът е сключил съответната сделка и нито Организаторът, нито неговият доставчик са виновни или Организаторът не е длъжен да извършва доставки в конкретния случай. За случай на неналичност на Подаръка ще се считат и непредвидени обстоятелства, като например непреодолима сила.

6. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

6.1. Отговорният администратор на данни е Организаторът, Panasonic Marketing Europe GmbH, ул. Хагенауер 43, 65203 Висбаден, ГЕРМАНИЯ; datenschutz@eu.panasonic.com

6.2. Организаторът ще спазва законовите разпоредби на приложимото законодателство за защита на данните. Прилага се политиката за поверителност на Организатора, която може да бъде намерена на: https://www.panasonic.com/bg/privacy-policy.html

6.3. Типове събирани данни: обръщение, собствено и фамилно име, пощенски адрес, държава на пребиваване и имейл адрес, отговор на анкетата, дата и място на закупуване на Съответстващия продукт.

6.4. Цел на събирането на данни: данните ще се събират, обработват и съхраняват само с цел осъществяване на промоцията или доколкото Участникът е дал съгласието си за това. Ако Участникът се е съгласил да получава информация за продукти и специални оферти от Panasonic, типовете данни, изброени по-горе, ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани също и за тази цел. Данните за вече съществуващи клиенти ще бъдат сравнени и актуализирани с предоставените данни от тази промоция.

6.5. Обработката на данните се основава на член 6 (1) (b) и (f), и член 17 (3) (e) от GDPR (Общ регламент за защита на данните), а именно доброволно участие на Участника, на настоящите общи условия и на законните интереси на Организатора.

6.6. Личните данни на Участника няма да бъдат предавани на трети страни, нито ще им бъдат предоставяни за използване, без съгласие на Участника. Изключение се прави за трети страни, на които е възложено да осъществят Промоцията и които ще събират, съхраняват и използват данните за целите на провеждането на Промоцията. Третите страни спазват GDPR и разполагат с необходимите мерки за сигурност, както е договорено с Организатора.

6.6. Данните на Участниците ще бъдат изтрити след провеждането на Промоцията, освен ако тези данни няма да бъдат необходими за получаване на информация за продукти и специални оферти от Panasonic. Те ще бъдат архивирани от Организатора само за целите на правната защита, най-дълго до изтичане на давността на исковете.

6.7. Участникът може да декларира пред Организатора отмяна на участието си в Промоцията по всяко време и да възрази срещу използването на съответните лични данни на Участника за Промоцията. Това оттегляне трябва да бъде адресирано до Организатора или до клон на Panasonic в държавата, в която Участникът пребивава.

6.8. Участникът има право по всяко време да получи безплатно информация за съхраняваните лични данни на Участника, произхода и целта на обработката на данните, и, ако е приложимо, има право на корекция, блокиране или изтриване на тези данни в рамките на приложимите законови разпоредби.

7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. При заявяване на този подарък ще се счита, че Участниците са прочели и приели настоящите условия.

7.2. Организаторът си запазва правото да проверява допустимостта на всички заявления, за да се защити срещу измамни, невалидни или повтарящи се заявления, включително, но без ограничение, да изисква от Участника да докаже, че не е върнал Съответстващия продукт в рамките на 28 дни от датата на доставката. Заявления за върнати Съответстващи продукти, недобросъвестни или измамни регистрации, или заявления, които не отговарят на настоящите общи условия, ще бъдат считани за невалидни.

7.3. Организаторът си запазва правото да променя настоящите общи условия по всяко време и по свое усмотрение, както и да променя или оттегля тази Промоция по всяко време.

7.4. Може да се направи само едно заявление за закупен Съответстващ продукт.

7.5 За да следи за измамни заявления, Организаторът си запазва правото да извършва кръстосана проверка на връщанията на продукти със съответните оторизирани търговци на дребно срещу получените заявления за подаръци. Всяка потенциално измамна дейност ще бъде проследявана от Организатора. Организаторът си запазва правото да задържи изпращането на Подарък (или да предприеме стъпки за изискване на връщането му, ако вече е изпратен), ако подозира, че е направено невярно или измамно заявление.

7.6. Настоящите общи условия се уреждат от законите на Република Германия, с изключение на международното конфликтно право, по-специално Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. Съдилищата на Висбаден, Германия ще имат изключителна юрисдикция за уреждане на всички спорове или искове, произтичащи от тази Промоция или свързани с нея.

7.7. Ако някоя клауза от настоящите общи условия е невалидна, валидността на останалите общи условия остава непроменена.