Ние използваме персонализирани ‘бисквитки’ за разпознаване на посещенията и подобряване на нашия имейл маркетинг за клиентите. Прочетете повече: Персонализирани Cookies OK Научете повече

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Официални правила за провеждане на промоционална кампания „Panasonic Lumix 2017 премия в брой.“

Официални правила за провеждане на промоционална кампания „Panasonic Lumix 2017 премия в брой.“

Официални правила за провеждане на промоционална кампания „Panasonic Lumix 2017 премия в брой.“

Период на кампанията: 16.01.2017 – 28.02.2017
Краен срок за подаване на искане за изплащане на премия в брой : 31.03.2017

Телефонна линия „Helpline“: 070011262

1. Промоционална кампания „Panasonic Lumix 2016 „премия в брой“ (по-нататък само „Промоционална кампания“) се организира и провежда от Panasonic Marketing Europe GmbH, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Федерална Република Германия със седалище и адрес във Федерална Република Германия, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden действащо посредством своя филиал „Panasonic Marketing Europe GmbH - Организационен отдел Чешка Република“, със седалище и адрес на управление Praha 8, Karlín, Thámova 289/13, пощенски код 186 00, Чешката Република (по-нататък само „Организатор“).

2. Промоционалната кампания се провежда със съдействието на Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko (наричано по-нататък „Координатор“). Координаторът има право и му е възложено извършването на определени дейности съгласно изискванията на Организатора, като Координаторът има право да действа от името и за сметка на Организатора.

3. Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоционалната кампания и са свободно достъпни на интернет адрес: www.lumixpromotions.com през целия период на Промоционалната кампания, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, включително да намалява, или удължава периода на Промоционалната кампания, както и да я отмени в съответствие с изискванията на закона, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: www.lumixpromotions.com

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

5. Промоционалната кампания се провежда на територията на следните държави:Чешката Република, Словакия, Унгария, Румъния, България, Словения, Хърватия (по-нататък наричани заедно „Територия“) и в нея участват само определени продукти, както са посочени по-долу в чл. 8.

6. Промоционалната кампания се провежда на цялата Територия. Всяко лице закупило Промоционален продукт (както са посочени в чл. 8) по време на Промоционалната кампания получава право да получи определена премияв брой (cash back) съгласно настоящите условия.

7. Промоционалната кампания се провежда за периода между 16.01.2017-28.02.2017 включително. Искания за получаване на премия в брой за продукти, закупени преди или след този период ще бъдат смятани за невалидни.

8. В Промоционалната кампания участват определени цифрови фотоапарати от серията „Panasonic Lumix“ закупени в периода на Промоционалната кампания. Пълен списък на продуктите, които са предмет на Промоционалната кампания (по-нататък наричани „„Промоционалните продукти“), както и размерът на съответните суми, предоставяни като премия в брой  за един Промоционален продукт  са посочени по-долу: 

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

9. В Промоционалната кампания участват само нови и оригинални продукти от серията Panasonic Lumix, закупени на Територията. Покупката на продукти втора ръка, покупката на реновирани или използвани продукти, покупка от физически лица, продукти, които не са били пуснати на пазара на Територията или са внесени от държава, която се намира извън Територията (включително и чрез покупка по интернет), или продукти, които са фалшификати или нарушават авторските права или правата на собственост на групата Panasonic, не участват в Промоционалната кампания и по отношение на тях не може да бъде предявено искане за предоставяне на премия в брой.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Подаване на искане за предоставяне на премия в брой

10. За да бъде реализирано правото за получаване на премия в брой, лице закупило Промоционален продукт („Участник“) трябва да попълни онлайн формуляра на искане за получаване на премия в брой („Искане“) на следната интернет страница: www.lumixpromotions.com. В Искането трябва да бъде попълнена следната информация: Име, информация за закупения продукт, начин по който да бъде изплатена премията в брой. Към искането трябва да бъде прикачено копие от документа удостоверяващ извършената покупка (касов бон), както и снимка на бар кода на продукта, който е поставен на кутията на продукта (на снимката следва да са видими моделният номер и серийният номер на продукта). Искането следва да бъде подадено най-късно до 31.03.2017 (по-нататък наричано „Срок на подаване на Искане“), но не по-късно от 30 дни от датата на извършване на покупката на Промоционален продукт. Искания подадени след изтичане на този срок , няма да участват в Промоционалната кампания. Документът удостоверяващ извършената покупка следва да включва моделния номер на закупения продукт и датата на покупката.

11. Подадени Искания отнасящи се за Промоционални продукти, които са върнати на продавача, и участникът е получил пълно възстановяване на заплатената цена за покупка са невалидни и Организаторът има правото да изисква обратно предоставена премия в брой. ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците трябва да изчакат 14 ДНИ от датата на закупуване, ПРЕДИ ДА предявят своето Искане онлайн. Във всички случаи, Искане не може да бъде подадено след изтичане на Срока за подаване на искане. При подаване на Искане преди изтичане на 14-дневния срок от покупката, Организаторът има право да забави предоставянето на премията в брой до изтичане на този период.  

12. Организаторът няма да обработи искането в случай, че участникът не представи снимка на бар кода на продукта или касов бон за покупката му. Ако участникът поради каквато и да е причина не е запазил кутията от продукта, Организаторът ще приеме и снимка на серийния номер на продукта, който е поставен на долната част на Промоционалния продукт.

13. Организаторът не носи отговорност за неизправности от технически характер, или други проблеми и повреди от какъвто и да е характер, както и не гарантира непрестанното функциониране на хардуера, софтуера, сървъри, интернет страници  в такъв обем, че  да не възпрепятстват участник, или му да не му попречат по какъвто и да е начин да участва в Промоционалната кампания. Искания изпратени по факс, по телефон или по имейл няма да бъдат взети предвид за участие в Промоционалната кампания. Нечетливи, непълни или променени формуляри на Искането ще бъдат смятани за невалидни, както и формуляри, които не са попълнени съгласно настоящите правила.

14. При подаване на Искане , Организаторът ще извърши проверка на правото за участие в Промоционалната кампания. На участниците ще бъде изпратен автоматичен имейл за потвърждаване на приемането на тяхното Искане за изплащане на премия в брой, както и информация за последващите стъпки за реализиране на правото за получаване на премия в брой.

15. Всеки Участник има право да подаде само едно Искане по отношение на съответния продукт. 

Получаване на премия в брой

16. Премията в брой ще бъде получавана в срок от 30 дни от датата, на която бъде получено Искане заедно с всички необходими документи, съгласно настоящите официални правила. Ако изискана премия в брой не бъде получен в рамките на посочените 30 дни, съответният участник има право да се обърне към Организатора, използвайки горепосочените данни за контакт в срок най-късно до 40 дни след изпращането на Искането. Искания подадени след Срока за подаване на искане няма да се приемат.

ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

17. С подаване на Искане, Участниците доброволно се съгласяват и упълномощават Организатора да съхранява и обработва предоставените от тях лични данни за целите на Промоционалната кампания, както и за маркетингови цели във връзка с предоставяните от Организатора услуги, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

18. Всички лични данни, които бъдат предоставени от Участниците ще бъдат използвани от Организатора изключително за целите на Промоционалната кампания съгласно разпоредбите на приложимото законодателство за защита на личните данни.

19. Организаторът е надлежно регистриран по чешкия Закон № 101/2000 Сб., за опазването на личните данни като администратор на лични данни с регистрационен номер № 00037483 Личните данни на участниците в Промоционалната кампания ще бъдат обработвани от Организатора съгласно чешкия Закон № 101/2000 Сб. за опазването на личните данни с цел  провеждане на Промоционалната кампания и в случай, че участник предостави допълнително (по избор) съгласие, данните ще бъдат обработени за други маркетингови цели на Организатора. Участниците в Промоционалната кампания имат право да проверяват своите данни и да ги поправят като изпратят писмено искане до Организатора на имейл адрес Panasonic@promotion-support.com. Предоставянето на лични данние  необходимо за вземане на участие в Промоционалната кампания. Организаторът може да прехвърли задължението си за опазване на личните данни посредством писмен договор на друг субект,  въз основа на правила, определени в § 10 от чешкия Закона за опазване на личните данни за целите и в границите, които са посочени по-горе.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

20. Организаторът има право да проверява истинността на всички Искания с цел да се предпази от измамни, невалидни или неколкократни искания, включително, без ограничения, има право да изисква участник да докаже, че не е върнал продукта в предвидения от закона срок. Исканията подадени по отношение на върнати продукти, Искания съдържащи фалшива, или невярна информация, Искания подадени с цел злоупотреба , както и Искания, които не отговарят на настоящите правила ще бъдат смятани за невалидни.  

21. В случай, че премията в брой подлежи на облагане с данък, декларирането и плащането на дължимите данъци е задължение единствено и само на съответния участник.

22. Премията в брой , която се предоставя в рамките на настоящата Промоционална кампания, не може да бъде заменяна, да бъде прехвърляна на друго лице, както и не съществува друга кредитна или продуктова алтернатива.

23. Настоящата Промоционална кампания не може да бъде съчетавана с друга оферта или промоционална кампания.

24. С подаване на Искането, участник декларира, че е запознат и приема настоящите официални правила.

25. Официалните правила на Промоционалната кампания са изцяло и изчерпателно посочени в настоящия документ. Всякаква информация за Промоционалната кампания, посочена в рекламни материали и листовки, служи само за информационни цели.

26. Настоящите официални правила са на разположение в седалището на Координатора: Interpay Sales promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko, на уеб страницата на Промоционалната кампания , както и в седалището на Организатора Praha 8, Karlín, Thámova 289/13, пощенски код 186 00. Информация, както и всякакви въпроси във връзка с провеждането, както и с правилата на Промоционалната кампания са достъпни на: Panasonic@promotion-support.com.

27. Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Чешката Република.  .

Ние използваме персонализирани ‘бисквитки’ за разпознаване на посещенията и подобряване на нашия имейл маркетинг за клиентите. Прочетете повече: Персонализирани Cookies OK Научете повече