Условия на кампанията “S1/S1R/S5 + 1 година удължаване на гаранцията”*.

Условия на кампанията “S1/S1R/S5 + 1 година удължаване на гаранцията”*.

1.Организатор

Организатор на кампанията „S1/S1R/S5 + 1 година удължаване на гаранцията“ (наричана по-долу „Кампания“) е Panasonic Marketing Europe GmbH, дружество със седалище и адрес на управление Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, действаща чрез местния клон Panasonic Marketing Europe GmbH, организационно звено Чешка Република, със седалище Прага 8, Křižíkova 148/34, 186 00, ID: 246 55 121, регистриран в търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага, раздел A, вложка 71469 (наричано по-долу "ние").

2. Удължаване на гаранцията и условия за участие

Удължаването на гаранцията с 2 години на съответния продукт, който е част от Кампанията, ще бъде удължено безплатно с 1 допълнителна година, ако закупите фотоапарат LUMIX DC-S5/S5/S1R/S1RM/S1/S1M (наричан по-долу „Кампаниен продукт“) - в периода на кампанията от 01.04.2021 г. до 31.07.2021 г. (наричан по-долу „Период на кампанията“) в някой от нашите оторизирани магазини, от където ще получите разпечатан сертификат за удължена гаранция.

BG

https://www.panasonic.com/bg/consumer/cameras-camcorder/lumix-g-dslm-cameras-learn/lumix/lumix-s-spring-promotion.html

Моля, пазете отпечатания допълнителен гаранционен сертификат заедно с всички документи за покупката (например фактура) на сигурно място. Той ще послужи като доказателство за вашата регистрация в Периода на кампанията в случай на предявяване на гаранционна претенция.

В случай на предявяване на гаранционна претенция, трябва да покажете допълнителния гаранционен сертификат заедно с оригинално доказателство за покупка, за да получите гаранционна услуга. Ако горепосочената информация и вашите лични данни са неправилни или непълни, удължаването на гаранцията няма да бъде предоставено.

3. Участници

Участието е възможно за юридически лица и физически лица, навършили 18-годишна възраст, и за юридически лица - крайни потребители на продуктите на Кампанията.

4. Нашите гаранционни условия

Във всички останали случаи и отношения се прилагат общите ни гаранционни условия, които можете да намерите на:
Информация за гаранцията - Panasonic България

5. Клиентско проучване

Участвайки в тази Кампания, може също да вземете участие в нашето клиентско проучване. Прилагат се нашите условия за защита на данните, вижте Раздел 6.

6. Защита на данните

Прилага се нашата политика за поверителност, която може да бъде намерена на:
Защита на данни - Panasonic

7. Приложимо законодателство

По тези условия на Кампанията приложимо е законодателството на Чешка Република, в изключение на нормите на международното право, в частност Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.

8. Неприложимост на отделни клаузи

Нищожността на която и да е клауза от тези условия не води до нищожност на останалите условия на Кампанията.

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на телефон:

BG

070011262

Линията може да бъде таксувана.