Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Panasonic Online Price: Koupit SHOP NOW WHERE TO BUY Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit Out of Stock at Panasonic Online

Podmínky propagační akce „Cash back promotion“ (dále jen „Podmínky“)

Podmínky propagační akce „Cash back promotion“ (dále jen „Podmínky“)

Nákupní období: 22.05. 2018 – 22. 07. 2018
Uplatnění nároku do 22. 08. 2018.

Číslo linky „Helpline“: +421 2 206 22 911

1. Panasonic Lumix 2018 „Cash back Promotion“ (dále jen „Propagační akce“) je podporována společností Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem na ulici Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, reg. č. HRB 13178, která jedná prostřednictvím své pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, IČ: 246 55 121, se sídlem v Praze 8, Karlín, Křižíkova 148/34,, PSČ: 186 00 (dále jen „Propagátor“).

2. Koordinátorem propagační akce se rozumí společnost Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland incorporated and registered in [Ireland] with company number [ 476077 ] whose registered office is at [IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland (dále jen „Koordinátor“). Koordinátor Propagační akce je oprávněný a odpovědný za provádění některých činností podle požadavku Propagátora, a to jménem nebo za Propagátora.

ÚČASTNÍCI PROPAGAČNÍ AKCE A VYLOUČENÍ Z PROPAGAČNÍ AKCE

3. Propagační akce v České republice se může zúčastnit konečný spotřebitel – fyzická osoba, jako spotřebitel, jak je specifikovaný příslušnými aplikovatelnými právními normami, a rovněž podnikatel, který zakoupí produkty uvedené v těchto Podmínkách (dále jen „účastník“).

4. Z Propagační akce jsou vyloučeni zejména: (i) distributoři a prodejci, kteří se nemohou účastnit ani jménem svých zákazníků, (ii) osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Propagátorovi a/nebo Koordinátorovi a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel / manželka, sourozenec, a rovněž (iii) účastníci, jež poruší tyto Podmínky.

5. U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto Podmínek Propagační akce.

6. Účastník, který se rozhodl využít Propagační akci ve smyslu těchto Podmínek, je povinen splnit všechny podmínky uvedené v těchto Podmínkách, a to ve lhůtě podle těchto Podmínek.

PRODUKTY ZAŘAZENÉ DO PROPAGAČNÍ AKCE

7. Propagační akce se vztahuje na Kvalifikované produkty, jak jsou specifikovány v článku 10 níže zakoupené v České republice a na Slovensku (dále jen „Území“) u vybraných oprávněných prodejců, uvedených v příloze č. 1 těchto Podmínek.

8. Propagační akce se nevztahuje na nákup Kvalifikovaných výrobků formou splátkového prodeje.

9. Propagační akce znamená možnost žádat vrácení peněz v souladu s těmito Podmínkami. Propagační akce probíhá od 22 05. 2018 – 22.07. 2018 do 23:59:59 hod. (dále jen „Období“). Jakékoliv žádosti a/nebo nároky týkající se produktů zakoupených před nebo po tomto Období Propagační akce, budou považovány za neplatné.

10. Seznam produktů, které jsou předmětem Propagační akce (dále jen „Kvalifikované produkty“), a výše příslušné vrácené částky za jeden Kvalifikovaný produkt (dále jen „CashBack“) jsou uvedeny níže: 

Model name

Cash back amount

DC-GH5EG-K

2 600,00 Kč

DC-GH5LEG-K

3 100,00 Kč

DC-GH5MEG-K

1 300,00 Kč

DC-G9EG-K

1 300,00 Kč

DC-G9LEG-K

1 300,00 Kč

DC-G9MEG-K

1 300,00 Kč

DC-GX9HEG-K

1 300,00 Kč

DC-GX9HEG-S

1 300,00 Kč

DC-GX9WEG-K

1 300,00 Kč

DC-GX9WEG-S

1 300,00 Kč

DC-GX9MEG-K

1 300,00 Kč

DC-GX9MEG-S

1 300,00 Kč

DC-GX9NEG-K

1 300,00 Kč

DC-GX9NEG-S

1 300,00 Kč

DC-GX9KEG-K

1 300,00 Kč

DC-GX9KEG-S

1 300,00 Kč

DC-GX9EG-K

1 300,00 Kč

DC-GX9EG-S

1 300,00 Kč

DC-GH5SE-K

1 300,00 Kč

DMC-GX80MEGK

800,00 Kč

DMC-GX80NEGK

800,00 Kč

DMC-GX80EG-T

800,00 Kč

DMC-GX80WEGS

800,00 Kč

DMC-G7HEG-K

1 000,00 Kč

DMC-G7HEG-S

1 000,00 Kč

DMC-G7WEG-K

1 000,00 Kč

DMC-G7WEG-S

1 000,00 Kč

DMC-G7MEG-K

1 000,00 Kč

DMC-G7EG-K

800,00 Kč

DMC-G7EG-S

800,00 Kč

DMC-G7KEG-K

800,00 Kč

DMC-G7KEG-S

800,00 Kč

DMC-G80EG-K

800,00 Kč

DMC-G80HEG-K

800,00 Kč

DMC-G80MEG-K

800,00 Kč

DMC-GX80KEGK

800,00 Kč

DMC-GX80KEGS

800,00 Kč

DMC-GX80KEGT

800,00 Kč

DMC-GX80HEGK

800,00 Kč

DMC-GX80EG-K

800,00 Kč

DMC-GX80HEGS

800,00 Kč

DMC-GX80WEGK

800,00 Kč

DMC-GX80EG-S

800,00 Kč

H-E08018E

3 000,00 Kč

H-ES12060E

1 300,00 Kč

H-ES200E

6 300,00 Kč

H-NS043E

5 000,00 Kč

H-RS100400E

5 000,00 Kč

H-X012E

3 800,00 Kč

H-X015E-K

1 300,00 Kč

H-X015E-S

1 300,00 Kč

H-X025E

1 300,00 Kč

H-FSA100300E

1 300,00 Kč

H-FSA45200E

1 000,00 Kč

H-HSA35100E

1 300,00 Kč

H-HSA12035E

1 300,00 Kč

11. Všechny Kvalifikované produkty musí být nové a originální produkty společnosti Panasonic zakoupené na Území, a od autorizovaných prodejců Propagátora. Nákup produktů z druhé ruky, nákup renovovaných nebo repasovaných produktů, nákupy od fyzické osoby, produkty, které nebyly uvedeny na trh na Území nebo byly dovezené ze zemí, které se nachází mimo Území (i prostřednictvím nákupu přes internet), nebo produkty, které jsou padělky nebo porušují práva duševního vlastnictví společností skupiny Panasonic, nebudou v žádném případě způsobilé pro to, aby byly zahrnuty do této Propagační akce a kupující nemůže požadovat vrácení peněz.

PROCES PROPAGAČNÍ AKCE, UPLATNĚNÍ NÁROKU A REGISTRACE ÚČASTNÍKA

12. Za účelem uplatnění nároku z této Propagační akce pro Váš nákup vyplňte, prosím, on-line formulář žádosti na internetových stránkách: https://lumixpromotions.com s tím, že pro účely řádné registrace je třeba vyplnit všechna registrační pole, a dále údaje o zakoupeném produktu (produkt, název prodejny, datum nákupu, sériové číslo produktu) a nahrát čitelnou kopii celého dokladu o koupi (účtenka nebo faktura v případě prodeje on-line), a to ve standardním formátu PDF či JPG a obrázek čárového kódu produktu, který lze nalézt na straně krabice s produktem (zobrazeno číslo modelu a sériové číslo), a to do 22. 08. 2018 (dále jen „Termín uplatnění nároku“), nejpozději však do 30 dnů od zakoupení Kvalifikovaného produktu. Žádosti podané po tomto datu a/nebo po uplynutí 30denní lhůty ode dne zakoupení Kvalifikovaného produktu, nebudou způsobilé pro to, aby byly zahrnuty do Propagační akce. Ujistěte se, prosím, že Váš doklad o koupi zahrnuje číslo zakoupeného modelu a datum nákupu. Originál dokladu o koupi je účastník povinen na žádost předložit Propagátorovi a/nebo Koordinátorovi k případnému prokázání oprávněnosti nároku.

13. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Propagátor ani Koordinátor neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Propagátor nezpracuje nárok ani v případě, pokud účastník nemůže poskytnout jak obrázek čárového kódu produktu, tak kopii dokladu o koupi. Pokud si účastník z jakéhokoliv důvodu neponechal krabici od produktu, bude Propagátor akceptovat obrázek sériového čísla, který lze nalézt na spodní části Kvalifikovaného produktu.

14. V případě nesplnění Podmínek nebo nesprávného, neúplného, pozdního či nepravdivého vyplnění registračního formuláře nárok na vrácení peněz nevzniká. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uvedených údajů včetně svého bankovního účtu.

15. Uplatněné nároky nejsou platné, pokud jde o Kvalifikované produkty, které jsou vráceny prodejci, a účastník obdrží plnou náhradu kupní ceny, přičemž v takovém případě bude Propagátor oprávněn nárokovat zpět veškerý zaplacený CashBack. POZNÁMKA: Účastníci musí počkat 14 DNŮ od data zakoupení, NEŽ předloží jejich nárok on-line. V každém případě bude poslední den pro registraci posledním termínem pro uplatnění nároku.

16. Propagátor nenese zodpovědnost, ani neručí za jakékoliv selhání technické, hardwaru, softwaru, serverů, webových stránek nebo jiná selhání či poškození jakéhokoli druhu, v rozsahu, který zabrání účastníkovi nebo jinak znemožní účastníkovi účastnit se Propagační akce. Nároky uplatněné faxem, telefonicky nebo e-mailem nebudou přijaty. Nečitelné, neúplné, nebo pozměněné formuláře nároku budou považovány za neplatné, stejně jako formuláře, které nejsou vyplněny v souladu s těmito Podmínkami.

17. 12. Při podání Vaší on-line registrace bude Váš nárok ověřen. Účastníkům bude zaslán automatický e-mail o potvrzení přijetí jejich nároku na CashBack a další kroky v procesu uplatnění nároku.

PROCES OBDRŽENÍ CASHBACK

18. Každý účastník bere na vědomí, že lhůta k úhradě CashBack je odhadována nejméně v délce 30 kalendářních dnů ode dne řádně podané žádosti o vrácení včetně dodání veškerých podkladů v souladu s těmito Podmínkami. Pokud účastník neobdrží CashBack v rámci odhadovaných 30 kalendářních dní, žádáme o kontaktování pomocí výše uvedených kontaktních údajů, a to nejpozději do 40 kalendářních dnů po odeslání žádosti o vrácení. Bohužel, nároky uplatněné po této době, stejně jako mimo Termín pro uplatnění nároku, nebudou akceptovány.

OCHRANA SOUKROMÍ & ÚDAJŮ

19. Veškeré osobní údaje, které poskytnete, budou použity společností Panasonic a jejími smluvními partnery výhradně pro účely této Propagační akce a v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

20. Osobní údaje účastníků Propagační akce budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a příslušnými aplikovatelnými právními normami ve vztahu k ochraně a zpracování osobních údajů. Dohled nad osobními údaji má na starosti Propagátor. Účelem sběru údajů je provádět propagaci Panasonic 2018 Cash back a tam, kde účastník poskytuje dodatečný (volitelný) souhlas, budou údaje zpracovávány pro jiné marketingové účely Propagátora.

21. Účastníci propagační akce mají právo nahlížet do svých údajů a opravit je. Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro účast v Propagační akci. Účastníci propagační akce mají zejména právo požádat Propagátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. V případě pochybností o dodržování práv Propagátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může účastník obrátit na Propagátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v České republice. Propagátor může přenést svou odpovědnost za ochranu osobních údajů prostřednictvím písemné smlouvy na jiný subjekt v rozsahu, jaký je uveden výše.

22. Jakékoliv osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány Propagátorem nejdéle 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

23. Propagátor si vyhrazuje právo ověřit způsobilost všech nároků, aby se uchránil před podvodnými, neplatnými nebo opakovanými nároky, včetně, nikoliv však výlučně, požadavku, aby účastník prokázal, že nevrátil produkt v zákonné lhůtě ode dne doručení. Nároky na vrácené produkty, falešné informace, nesprávné informace poskytnuté ve zlé víře nebo nároky, které jinak nesplňují tyto Podmínky, budou neplatné.

24. V případě, že platba CashBack představuje zdanitelné plnění, spočívá daňová povinnost na účastníkovi.

25. CashBack, který je nabízen v rámci této Propagační akce, není zaměnitelný, přenosný a neexistuje k němu žádná úvěrová nebo produktová alternativa.

26. Propagátor si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit a upravit nebo tuto Propagační akci kdykoliv upravit nebo zrušit.

27. 20. Je možné vznést pouze jeden nárok na zakoupený Kvalifikovaný produkt.

28. Tato Propagační akce není k dispozici ve spojení s jinou nabídkou nebo propagační akcí.

29. Uplatněním žádosti na vrácení peněz, tj. CashBack, se má za to, že si žadatelé přečetli tyto Podmínky a souhlasí s nimi.

30. Tyto Podmínky nabývají účinnosti vůči třetím osobám dnem zahájení Propagační akce.

31. Jednotlivé pravidla Propagační akce jsou uvedeny v těchto Podmínkách. Veškeré informace o Propagační akci, které jsou uvedeny v propagačních materiálech a letácích, jsou pouze pro informační účely, s tím, že v případě rozporu ustanovení těchto Podmínek a propagačních materiálů týkajících se Propagační akce anebo nejasností týkajících se výkladu těchto Podmínek nebo propagačních materiálů Propagační akce, se budou aplikovat příslušná ustanovení těchto Podmínek a výklad Propagátora. 

Tyto Podmínky jsou k dispozici v sídle Koordinátora: Interpay Sales promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko, na webových stránkách Propagační akce: [•], a v sídle společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, Praha 8, Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00. Kontaktní informace v případě jakýchkoliv dotazů ve vztahu k pravidlům Propagační akce: Panasonic@promotion-support.com

32. Propagátor si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky, včetně zkrácení nebo prodloužení doby trvání Propagační akce, a to v tom rozsahu, jak to umožňuje zákon a s vhodným oznámením účastníkům Propagační akce, které bude zveřejněno na webových stránkách Propagační akce: [•].

33. Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Propagátor a/nebo Koordinátor a účastník Propagační akce sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva účastníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 
Příloha č. 1
Seznam autorizovaných prodejců