Pravidla soutěže “Win trip to Pilsen”

I. Organizátor Soutěže

Organizátorem soutěže “Win trip to Pilsen” (dále jen „Soutěž“) je společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika., se sídlem Praha 8 - Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00, IČ: 24655121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Organizátor“). Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.

II. Účastníci Soutěže

Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den zapojení do Soutěže. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Panasonic Marketing Europe GmbH spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízké těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku).

III. Místo a doba konání Soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 10. 8. 2015 do 23.9.2016, na území České republiky a Slovenské republiky, na sociální síti FACEBOOK, konkrétně na facebookové stránce společnosti Panasonic, https://www.facebook.com/panasonicczsk na stránce www.panasonic.cz a na dalších registrovaných internetových stránkách.

IV.    Průběh Soutěže a cíl Soutěže

Účastníkem Soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla Soutěže, splní podmínky uvedené v čl. II těchto pravidel.
Podmínkou Soutěže mimo podmínek v čl. II. těchto pravidel je vložení komentáře pod hlavní soutěžní příspěvek, který bude obsahovat numerické číslo vyjadřující počet vyrobených televizorů v naší továrně Panasonic AVC Networks Plzeň na oficiální stránky Organizátora na FB Panasonic CZ/SK https://www.facebook.com/panasonicczsk. Do soutěže může každý soutěžící zaslat pouze jeden tip. Organizátor si vyhrazuje právo neuznat tipy od uživatelů, kteří vlastní více účtů.

V. Ceny a způsob určení vítěze

Hlavní cenou Soutěže je exkurze továrny Panasonic AVC Networks v Plzni spojená s odborným výkladem a přichystaným pohoštěním.
Výherci budou vybráni dle následujícího klíče. Autoři pěti tipů, které budou nejblíže k číslu celkovému počtu vyrobených televizorů od zprovoznění továrny v roce 1996 do 1.9.2016, získají možnost se této exkurze zúčasnit. Každý z výherců si může vzít s sebou i jednu další osobu. V případě shodných tipů bude upřednostněn ten soutěžící, který zaslal odpověď dříve.
Termín exkurze bude určen Organizátorem po skončení soutěže, a to alespoň týden před jejím plánovaným uskutečněním. Výherce bude o termínu exkurze informován a závazně potvrdí svou účast. V případě, že se výherce nebude moct zúčastnit, je Organizátor oprávněn oslovit dalšího soutěžícího v pořadí a výhru předat jemu.
Ceny v Soutěži není možné vymáhat právní cestou. Cena nemůže být směněna za hotovost a nevyplácí se za ni žádná náhrada.
V případě výhry budou muset výherci respektovat všechna bezpečnostní nařízení týkajících se provozu továrny. O konkrétních pravidlech budou informování na místě.

VI.    Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastníci Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor Soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele Soutěže v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb,s tím, že mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové (zvukově obrazové) záznamy účastníků Soutěže (zejména výherců), a to po dobu 2 let od ukončení Soutěže.
Organizátor shromažďuje osobní informace prostřednictvím facebookové stránky a dalších  registrovaných webových stránek. Tyto jsou jím dále automaticky či manuálně zpracovávány. Účastí v Soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této Soutěže do databáze Organizátora Soutěže (jakožto správce), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti Panasonic, tj. propagace Soutěže a předání výher, dále nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Organizátor se zavazuje neposkytovat osobní údaje soutěžících třetím osobám. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas s poskytnutím může kdykoli odvolat a že v případě rozporu se zákonem může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o likvidaci osobních údajů ,má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů atd. Žádost o likvidaci údajů  nebo odvolání souhlasu s poskytováním osobních údajů před ukončením doby trvání Soutěže má za následek vyřazení účastníka ze Soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník Soutěže obrátit na Společnost Panasonic se žádostí o sjednání nápravy. Dojde li k porušení zákona, má účastník Soutěže právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy.

VII.    Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené těmito pravidly, a/nebo tyto pravidla porušuje či obchází.
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla Soutěže dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.
Soutěž, včetně těchto pravidel a práv a povinností z nich vyplývajících se řídí právním řádem a platnými právními předpisy České republiky.

Pořadatel Soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost sítě FACEBOOK).
Tyto pravidla budou po dobu Soutěže uveřejněny na internetových stránkách www.panasonic.cz.

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika
Palac Karlin, Thamova 11,
186 00 Prague 8, Czech Republic, Europe

Datum: 1.9.2016