https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

MÜÜGIKAMPAANIA „CASHBACK - PANASONIC LUMIX 2018“ TINGIMUSED

MÜÜGIKAMPAANIA „CASHBACK - PANASONIC LUMIX 2018“ TINGIMUSED

Toote ostutähtaeg: 22.05.2018-22.07.2018
Autasu üleandmise taotluse edastamise tähtaeg: 22.08.2018.

Infotelefoni nr: 801 003 532 või 22 295 37 27

1. Käesolevad tingimused (edaspidi „Tingimused“) määratlevad kampaania Cashback – Panasonic Lumix 2018 (edaspidi "Kampaania") korraldamise tingimused.

2. Kampaania on korraldatud PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH, Saksa õiguse alusel asutatud äriühingu, asukohaga Wiesbadenis, Saksamaal, Hagenauer Strasse 43 (65203), poolt, mis tegutseb oma Poola Filiaali läbi nimega PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Osaühing) Oddział w Polsce / Poola Filiaal, asukohaga Varssavis, ul. Wołoska 9a, mis on sisse kantud Poola Vabariigi ettevõtjate registrisse Varssavi linna Rajoonikohtu XIII Riikliku Kohturegistri Majandusosakonna poolt /Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego/ numbriga KRS 0000352843, KMKR nr: 107-00-16-099, REGON 142346837 (edaspidi "Korraldaja").

3. Kampaania koordinaatoriks on Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Iirimaa (edaspidi "Koordinaator"). Koordinaator on volitatud ja vastutav Korraldaja poolt tellitud tegevuste täitmiseks, tegutsedes Kampaania realiseerimisel Korraldaja nimel ja huvides.

KAMPAANIAS OSALEMINE

4. Kampaania puudutab volitatud jaemüügikauplustes Eesti Vabariigi territooriumil (edaspidi „Territoorium“), Toodete volitatud turustajate käest ostetud Tooteid. Toodete volitatud turustajate ja nende volitatud kaupluste nimekiri on loetletud Tingimuste Lisas nr 1.

5. Kampaaniat viiakse läbi kogu Territooriumi piires.

6. Kampaania põhineb premeeritud müügil, kusjuures preemiaks Toote ostu eest on Autasu väljastamise nõude esitamise õigus ja selle väljastamine kooskõlas antud Tingimustega. Kampaania kestab perioodil 22.05.2018 a. kuni 22.07.2018 a. k.a (edaspidi „Kampaania periood“). Selle aja jooksul tuleks osta Kampaaniaga hõlmatud Toode. Enne või pärast Kampaania perioodi ostetud Tooteid puudutavaid Autasu edastamise nõudeid ei arvestata.

7. Kampaaniaga hõlmatud toodete (edaspidi ka “Tooted”) nimekiri ja antud Toote eest antava auhinna summa (edaspidi ka “Autasu”) on toodud alljärgnevas tabelis:

Toote mudel

Autasu

DC-GH5EG-K

100

DC-GH5LEG-K

120

DC-GH5MEG-K

50

DC-G9EG-K

50

DC-G9LEG-K

50

DC-G9MEG-K

50

DC-GX9HEG-K

50

DC-GX9HEG-S

50

DC-GX9WEG-K

50

DC-GX9WEG-S

50

DC-GX9MEG-K

50

DC-GX9MEG-S

50

DC-GX9NEG-K

50

DC-GX9NEG-S

50

DC-GX9KEG-K

50

DC-GX9KEG-S

50

DC-GX9EG-K

50

DC-GX9EG-S

50

DC-GH5SE-K

50

DMC-GX80MEGK

30

DMC-GX80NEGK

30

DMC-GX80EG-T

30

DMC-GX80WEGS

30

DMC-G7HEG-K

40

DMC-G7HEG-S

40

DMC-G7WEG-K

40

DMC-G7WEG-S

40

DMC-G7MEG-K

40

DMC-G7EG-K

30

DMC-G7EG-S

30

DMC-G7KEG-K

30

DMC-G7KEG-S

30

DMC-G80EG-K

30

DMC-G80HEG-K

30

DMC-G80MEG-K

30

DMC-GX80KEGK

30

DMC-GX80KEGS

30

DMC-GX80KEGT

30

DMC-GX80HEGK

30

DMC-GX80EG-K

30

DMC-GX80HEGS

30

DMC-GX80WEGK

30

DMC-GX80EG-S

30

H-E08018E

120

H-ES12060E

50

H-ES200E

250

H-NS043E

200

H-RS100400E

200

H-X012E

150

H-X015E-K

50

H-X015E-S

50

H-X025E

50

H-FSA100300E

50

H-FSA45200E

40

H-HSA35100E

50

H-HSA12035E

50

8. Kampaania hõlmab üksnes tooteid, mis on uued ja originaalsed ning mis on ostetud Territooriumil tegutsevate volitatud turustajate volitatud jaemüügikauplustest (sh veebikauplustest). Järelturult ostetud Toode; taastatud („refurbished“) või parandatud Toote ostmine; Toote ostmine füüsiliselt isikult, kes ei ole ettevõtja; Toote ostmine, mis ei ole lubatud Territooriumil turule või mis on ostetud välismaalt (sh Interneti teel) või Toote ostmine, mis on võltsitud või mistahes viisil rikub Panasonic grupi ettevõtete intellektuaalomandi õigusi, ei anna õigust Kampaanias osalemiseks.

9. Kampaanias tohivad osaleda nii täiskasvanud füüsilised isikud, kes ostavad Tooted tarbijatena võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõistes ja äritegevusega mitte soetud eesmärkidel, kui ka ettevõtjad.

AUTASU VÄLJASTAMISE NÕUDE ESITAMINE

10. Kampaanias osalemise eesmärgil tuleb esitada Autasu väljastamise nõue, st (a) täita Kampaania veebilehel: www.lumixpromotions.com saadaval olev veebipõhine nõude vorm, (b) lisada Kampaania raames ostetud Toote ostutõendi (arve) koopia ja (c) lisada Toote pakendi küljel oleva vöötkoodi (toote mudelit ja numbrit sisaldav vöötkood) foto hiljemalt 22.08.2018 a. k.a (edaspidi “Autasu väljastamise nõude esitamise tähtaeg”). Autasu väljastamise nõue, mis on esitatud pärast Autasu väljastamise nõude esitamise tähtaega, ei kvalifitseeru Kampaania nõudena. Ostutõend peaks sisaldama ostetud Toote mudeli määratlust ja Toote ostukuupäeva. PALUN PÖÖRAKE TÄHELEPANU SELLELE, ET: Autasu väljastamise nõude esitamine on võimalik alles pärast 14 päeva möödumist alates Toote ostukuupäevast. Igal juhul tuleb kinni pidada Autasu väljastamise nõude esitamise tähtajast.

11. Kampaanias osaleja, kes täidab nõude vormi: a) edastab järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanime või firma nime, elektronposti aadressi, b) määratleb ja kinnitab Kampaania Lehele sisse logimise parooli ;c) võib (valikuliselt) anda nõusoleku kaubandusliku teabe saamiseks elektronside vahendusel, eelkõige elektronposti teel, d) esitab järgmised registreeritud Toote andmed: - seerianumbri,- Toote mudeli,- Toote ostutõendi numbri,- Toote ostukuupäeva,- kaupluse nime, kust ta Toote ostis; e) lisab Toote ostutõendi skaneeritud koopia või foto.

12. Juhul, kui Kampaanias osaleja taganeb Kampaania raames ostetud Toote ostulepingust ning Toote tagamise korral müüjale kaotab Kampaanias osaleja õiguse Autasu üleandmise nõude esitamiseks ning selliseid nõudeid ei võeta arvesse. Toote ostulepingust taganemise ja Toote müüjale tagastamise korral on Korraldajal õigus edastatud Autasu tagastamise nõudmiseks.

13. Korraldaja ei vaata nõuet läbi, kui Kampaanias osaleja ei ole võimeline edastama Kampaaniaga hõlmatud Toote vöötkoodi fotot või ostutõendit. Kui Kampaanias osaleja ei ole mingil põhjusel saanud Toote pakendit, võib Korraldaja lubada Toote allosas paikneva Toote seerianumbri foto esitamist.

14. Faksi, telefoni või elektroonilise posti teel esitatud nõudeid ei vaadata läbi. Loetamatuid, ebatäielikke või muudetud nõude vormid loetakse kehtetuks, samuti ka vormid, mis on täidetud käesolevate Tingimustega vastuolus.

15. Pärast nõude vormi veebipõhist täitmist kontrollitakse esitatud nõuet Korraldaja või Koordinaatori poolt Korraldaja nimel. Kampaanias osalejad saavad automaatse e-kirja, mis kinnitab Autasu üleandmise nõude saamist ning informeerib Autasu üleandmise protsessi järgmiste etappide kohta. Juhul, kui esitatud vorm ei ole täielik, on osaleja kohustatud selle täiendamiseks 10 kalendripäeva jooksul alates Korraldajalt või Koordinaatorilt vastava teabe saamise kuupäevast. Kui selle aja jooksul nõude vormi ei täiendata, ei võeta seda arvesse.

AUTASU ÜLEANDMISE PROTSESS

16. Autasu antakse üle 30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohase ja täieliku Autasu üleandmise nõude edastamise ja vajalike dokumentide lisamise kuupäevast. Kui Autasu ei ole üle antud 30 päeva jooksul, võtke ühendust punktis 31 toodud kontaktandmetel mitte hiljem kui 40 päeva alates Autasu üleandmise nõude esitamise kuupäevast.

PRIVAATSUS JA ISIKUANDMETE KAITSE

17. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Korraldaja. Osalejat identifitseerivad isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, elukoha või asukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber, maksuamet, kus osaleja esitab maksudeklaratsioonid,) töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

    a) Kampaania läbiviimiseks ja Korraldaja kohustuste täitmiseks vastavalt käesolevate Tingimustele – perioodil kuni 31.12.2018 a. Poola Vabariigi Isikuandmete kaitse seaduse (art. 23 lg 1 p 3) alusel ning alates 25.05.2018 a. EL Määruse 2016/679 art. 6 lg 1 b) alusel;

    b) Korraldaja või osaleja omavaheliste võimalike ja Kampaania läbiviimist puudutavate nõuete kindlakstegemiseks, menetlemiseks või kaitseks - 5 aasta jooksul kuni 2018 a. lõpuni (Poola Vabariigi Isikuandmete kaitse seaduse (art. 23 lg 1 p 2) ) 5) alusel ning alates 25.05.2018 a. EL Määruse 2016/679 art. 6 lg 1 f) alusel).

    c) Korraldaja toodete ja teenuste turunduse eesmärgil, eelkõige kaubandusliku teabe saatmiseks elektrooniliste sidevahendite abil, sh elektroonilise posti abil – osaleja nõusoleku kehtivuse perioodil kuni selle tühistamise hetkeni (Poola Vabariigi Isikuandmete kaitse seaduse (art. 23 lg 1 p 2) 5) alusel ning alates 25.05.2018 a. EL Määruse 2016/679 art. 6 lg 1 f) alusel).

18. Isikuandmete edastamine on vabatahtlik, ent kujutab endast Kampaanias osalemise tingimust. Andmete edastamata jätmine tähendab registreerimisest ja Kampaanias osalemisest loobumist.

19. Kõigil, kelle isikuandmeid töödeldakse, on õigus oma andmetele juurdepääsuks, nende parandamise, kõrvaldamise, töötlemise piiramise nõudmiseks, õigus edasisest töötlemisest keeldumiseks, andmete edastamiseks ning kaebuse esitamiseks isikuandmeid kaitsvale asutusele.

20. Edasise teabe saamiseks oma õiguste või nende realiseerimise viiside kohta või mistahes küsimuste või nõuete korral võtke ühendust aadressil Marketing.CE.GDPR@eu.panasonic.com

21. Andmete eeldatud saajateks on ettevõtted, kellele Korraldaja usaldab andmete töötlemise ning Korraldaja või nende ettevõtete töötajad ja kaastöötajad – ulatuses, mis on vajalik antud andmete töötlemisega seotud eesmärkide saavutamiseks.

MAKSUD

22. Mis puudutab Kampaanias osalejaid, kes tegelevad ettevõtlusega, siis Autasu kujutab endast antud tegevusest saadud sissetulekut ning Korraldajal ei ole kohustust seoses Autasude väljastamisega tulumaksu tasumiseks.

ÜLDSÄTTED

23. Korraldaja jätab endale õiguse kõikide nõuete õigsuse kontrollimiseks, et vältida ebaausate, mittekehtivate või korduvate nõuete esitamist. Nõuded, mis puudutavad tagastatud Tooteid, halvas usus esitatud, ebaausad nõuded või nõuded, mis mistahes muul viisil ei ole vastavuses Tingimustega, tühistatakse.

24. Käesoleva Kampaania raames üle antud Autasusid ei saa välja vahetada ega anda kolmandale isikule; Autasude asemel ei pakuta boonuseid ega tooteid.

25. Igale Kampaania raames ostetud Tootele võib esitada vaid ühe Autasu üleandmise nõude.

26. Kampaaniat ei saa liita mistahes teiste pakkumiste või soodusmüükidega.

27. Kui osaleja on esitanud Autasu väljastamise nõude, eeldatakse, et ta on tutvunud käesolevate Tingimustega ja nendega nõustunud.

28. Kampaania tingimused on sätestatud käesolevates Tingimustes. Kogu Kampaaniat puudutaval teabel, mis on toodud reklaamimaterjalides või flaieritel, on üksnes informeeriv iseloom.

29. Käesolevad Kampaania tingimused on saadaval Koordinaatori: Interpay Sales Promotions asukohas, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Iirimaal, Kampaania veebilehel ning Korraldaja: Panasonic Marketing Europe GmbH Osaühing) Poola Filiaali asukohas (ul. Wołoska 9a, 02-583 Varssavi).

30. Käesolevate Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

31. Kõik Kampaaniaga seotud kaebused vaadatakse läbi Korraldaja poolt, kui nad saadetakse Korraldaja aadressile (toodud punktis 29) kuni 22.08.2018 a. Kaebus koos kirjega „Cashback – Panasonic Lumix 2018” peab sisaldama kaebust esitava isiku andmeid koos postiaadressi ja telefoninumbriga ning ka kaebuse esitamise põhjuse täpset määratlust. Korraldaja vaatab kaebuse läbi 14 päeva jooksul alates selle kättesaamise kuupäevast. Korraldaja teavitab kaebuse menetluse tulemusest kaebuse esitanud isikut koheselt. Kampaanias osalejal on õigus kahjunõude esitamiseks kohtule vastavalt üldisele kohtualluvusele. Kaebuse esitamine ei ole kahjunõude menetluse eelduseks, sh ka kahjunõude kohtuliku menetluse eelduseks.

Varssavi, 21.05.2018 a.


PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH
 (osaühing)
Oddział w Polsce / Poola Filiaal

ul. Wołoska 9a,
02 – 583 Warszawa
KRS 0000352843,
(
Varssavi linna Rajoonikohtu XIII Riikliku Kohturegistri Majandusosakond / Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy)
KMKR nr 107-00-16-099,
REGON 142346837