1918 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကတည္းက Panasonic သည္ လူသားတို႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမိုျမင့္မားတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈအား အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ 
ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ႏွစ္ 100 ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို ယခု က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး သင္တို႔၏ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးမႈအားလုံးအတြက္ လြန္စြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Panasonic တြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ "ပိုေကာင္းတ့ဲ ဘဝ၊ ပိုေကာင္းတ့ဲ ကမၻာ" အတြက္ ျပင္းျပေသာ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသည့္အေလ်ာက္ မေျပာင္းလဲေသာ စိတ္ဓာတ္ခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုယ္ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဆက္လက္စိန္ေခၚသြားပါမည္။

ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

1918 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကတည္းက Panasonic သည္ လူသားတို႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမိုျမင့္မားတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈအား အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ဤဝဘ္ဆိုက္က ႏွစ္ေပါင္း 100 ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းမိထားသည့္ လုပ္ငန္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဖန္တီးထားသည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပပါသည္။

ဤအိပ္မက္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ အၿပံဳးမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြမႈမ်ားျဖင့္ အျမဲျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ လက္ရွိႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳထားေသာ Panasonic ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဤကမၻာေပၚရွိ လူသားတို႔၏ ဘဝမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ "ပိုေကာင္းတ့ဲ ဘဝ၊ ပိုေကာင္းတ့ဲ ကမၻာ" သည္ မည္သို႔ လက္ေတြ႔ျဖစ္လာခ့ဲသည္ကို သင္ၾကည့္႐ႈလိုပါသလား။

လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ကမၻာႀကီးတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားက ေလာကႀကီးကို ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အနည္းငယ္ပို၍ လင္းလက္ေတာက္ပလာေအာင္ ဖန္တီးေပး႐ုံသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ စတင္တည္ေထာင္ခ့ဲစဥ္ကတည္းက ထုတ္ကုန္မ်ား ဖန္တီးထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း 100 ၾကာသည္အထိ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိခ့ဲပါ။