Annak érdekében, hogy minél tökéletesebb marketing információkkal tudjuk ellátni vevőinket, személyre szabott sütiket (cookies) használunk. További információk: Személyre szabott sütik (cookies) OK Tudjon meg többet

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=hu_HU&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

A „Panasonic 2017-es Közép- és Kelet-Európai Pénz-visszatérítési“ Promóciós Kampány Hivatalos Feltételei és Szabályai

A „Panasonic 2017-es Közép- és Kelet-Európai Pénz-visszatérítési“ Promóciós Kampány Hivatalos Feltételei és Szabályai

A „Panasonic 2017-es Közép- és Kelet-Európai Pénz-visszatérítési“ Promóciós Kampány Hivatalos Feltételei és Szabályai
A Promóció Időtartama: 2017. január 16. – 2017. február 28.
Igényérvényesítési határidő: 2017. március 31.

Telefonos Ügyfélszolgálatunk hívószáma: [+36-80/201 006], e-mailcíme: customer.budapest@eu.panasonic.com

1. A „Panasonic 2017-es Közép- és Kelet-Európai Pénz-visszatérítési“ Promóciós Kampányt (a továbbiakban: "Promóció") a Panasonic Marketing Europe GmbH indítja, melynek székhelye: 65203 Wiesbaden, Hagenauer Str. 43., Németország, és melynek nevében a Panasonic Marketing Europe GmbH Fióktelepe - organizační složka Česká republika jár el, melynek székhelye: 186 00 Prága 8, Karlín, Thámova 289/13, Csehország (a továbbiakban: "Szervező").

2. A Promóció megszervezésében közreműködik az Interpay Sales Promotions, melynek székhelye az IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország (a továbbiakban: “Koordinátor”). A Promóció Koordinátora jogosult a Szervező által kért bizonyos tevékenységek Szervező nevében történő végrehajtására, és ezek végrehajtásáért felelősséggel tartozik.

3. A Promóció hivatalos feltételei nyilvánosságra hozatalára a Promóció kezdetén kerül sor, és ezek szabadon elérhetők a következő honlapon www.lumixpromotions.com a Promóció egész időtartama alatt, összhangban a helyi jogszabályokkal.

4. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy kiegészítse vagy módosítsa e hivatalos feltételeket, beleértve a Promóció időtartamának lerövidítését vagy meghosszabbítását, illetve a Promóció visszavonását is, a vonatkozó jogszabályok által megengedett kereteken belül.

A PROMÓCIÓ TERÜLETI HATÁLYA ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEI


5. A Promóció a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovénia és Horvátország területén (a továbbiakban: „Terület“) kerül megszervezésre és végrehajtásra, és az a 8-as pontban felsorolt termékekre terjed ki.

6. A Promóció az egész Területre kiterjed, és minden olyan, a Területen lakó személy, aki a 8-as pontban meghatározott Feljogosító Terméket vásárol, e feltételek és szabályok szerint pénz-visszatérítésre jogosult.

7. A Promóció Időtartama: 2017. január 16. – 2017. február 28. Az ezen Promóciós Időtartam előtt vagy után vásárolt termékeken alapuló igények érvénytelennek minősülnek.

8. A Promóció tárgyát a Promóciós Időtartam alatt megvásárolt, meghatározott Panasonic digitális fényképezőgép modellek képezik. A Promóció tárgyát képező termékek teljes listája (a továbbiakban: "Feljogosító Termékek"), és a Feljogosító Termékek után járó pénzvisszatérítés összege (a továbbiakban: "Pénzvisszatérítés") a következő:

A „Panasonic 2017-es Közép- és Kelet-Európai Pénz-visszatérítési“ Promóciós Kampány Hivatalos Feltételei és Szabályai

9. Feljogosító Terméknek kizárólag a Területen vásárolt új és eredeti Panasonic termék tekinthető. Másodkézből vett, felújított vagy feljavított, olyan termékek, melyeket természetes személytől vásároltak, illetve melyeket nem a Területen hoztak forgalomba, illetve a Területről kívülről importált termékek (beleértve az Interneten keresztül történő vásárlást is), valamint hamisított, vagy a Panasonic Cégcsoport szellemi tulajdonjogát sértő termékek semmiképpen nem jogosítanak fel a Promócióban történő részvételre.

A PROMÓCIÓ MECHANIZMUSA

Igénylési folyamat


10. A Pénzvisszatérítés érvényesítése érdekében minden Feljogosító Terméket vásárlónak ki kell töltenie az alábbi honlapon elérhető on-line jelentkezési lapot (a továbbiakban: „Jelentkezési Lap“):[https://lumixpromotions.com/customer-apply-for-promotion/?country_promotion=38&lng=hu]. Ezen a résztvevőnek meg kell adnia a nevét, a vásárolt termék megnevezését, és a Pénzvisszatérítés általa előnyben részesített módját. A résztvevőnek fel kell töltenie a vásárlást igazoló nyugta másolatát és a termék vonalkódjának képét, mely a termék dobozának oldalán található (amelyiken a modell száma és a gyártási szám is található). A Jelentkezési Lapot 2017. március 31-ig (a továbbiakban: “Igényérvényesítési Határidő”), legkésőbb azonban a Feljogosító Termék vásárlásától számított 30 napon belül kell elküldeni. A fenti időpont után benyújtott igények nem jogosítanak fel a Promócióban történő részvételre. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a vásárlást igazoló bizonylat tartalmazza a vásárolt termék modellszámát és a vásárlás időpontját.

11. Az igény érvénytelennek tekintendő, ha a Feljogosító Terméket a kereskedőnek visszaadták és a résztvevő a teljes vételárat visszakapta, mely esetben a Szervező jogosult visszakövetelni a kifizetett Pénzvisszatérítést. KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE: a résztvevőnek a vásárlás napjától számítva 14 napot kell várnia, mielőtt benyújtaná az on-line Jelentkezési Lapot. Mindettől függetlenül a végleges jelentkezési dátum megegyezik az Igényérvényesítési Határidővel. Ha a Jelentkezési Lap a vásárlástól számított 14 napon belül kerül elküldésre, a Szervezőnek joga van elhalasztani a Pénzvisszatérítés kifizetését.  

12. A Szervező nem dolgozza fel az olyan Jelentkezési Lapot, melyhez a résztvevő nem csatolja mind a termék vonalkódjának fényképét, mind a vásárlást igazoló bizonylat másolatát. Ha a résztvevő bármilyen okból nem őrizte meg a termék dobozát, a Szervező elfogadja a Feljogosító Termék alján található gyártási szám fényképét is.

13. A Szervező nem tartozik felelősséggel bármilyen műszaki, hardverrel, szoftverrel, szerverrel, weboldallal kapcsolatos vagy más hibáért, illetve sérülésért, amely a résztvevő számára megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a Promócióban történő részvételt. Faxon, telefonon vagy e-mailen benyújtott igényeket a Szervező nem fogad el. Az olvashatatlan, hiányos vagy megmásított, valamint nem a jelen feltételekkel és szabályokkal összhangban kitöltött Jelentkezési Lapok érvénytelennek tekintendők.

14. A Jelentkezési Lap benyújtását követően a Szervező minden egyes Jelentkezési Lapot  ellenőriz. A résztvevők egy automatikus válasz e-mailt kapnak majd, amely visszaigazolja a pénz-visszatérítési igényük beérkezését, valamint leírja számukra az igényérvényesítési folyamat további lépéseit.

15. Minden Feljogosító Terméket vásárló személy csak termékenként egy pénz-visszatérítési igényt nyújthat be.

Igényérvényesítési folyamat


16. A Pénzvisszatérítés kifizetésére előreláhatólag az erre irányuló kérelem és az azt alátámasztó dokumentumok kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor. Ha e becsült 30 napon belül nem kapta meg a Pénzvisszatérítést, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken legkésőbb az igény benyújtásától számított 40 napon belül. Az Igényérvényesítési Határidő lejárta után benyújtott igényeket sajnos nem áll módunkban elfogadni.

SZEMÉLYES ADATOK & ADATVÉDELEM


17. A Promócióban történő részvétel ingyenes. Az igény benyújtásával a résztvevő önként beleegyezik és felhatalmazza a Szervezőt mint adatkezelőt személyes adatainak (név, lakcím, e-mailcím, telefonszám és bankszámlaszám) a Promóció, valamint a Szervező által a Promóció keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing célokra történő tárolására és feldolgozására, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

18. A résztvevő által a Szervező részére átadott bármilyen jellegű személyes adat kizárólag a jelen Promóció céljaira és az ennek lebonyolításához szükséges időtartama alatt használható fel a hatályos, személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően.

19. A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatkezelőként a Naihan-72018 szám alatt szerepel a nyilvántartásban. A résztvevők személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatkezelés célja a Promóció lefolytatása, és abban az esetben, ha ahhoz a résztvevő további (nem kötelező) hozzájárulását adja, adatai a Szervező egyéb marketingcéljaira is felhasználásra kerülnek. A Promóció résztvevői jogosultak megtekinteni és kijavítani saját adataikat. A személyes adatok megadása elengedhetetlen a Promócióban történő részvételhez.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK


20. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze minden érvényesített igény jogosságát a csalások, érvénytelen, illetve ismételt igényérvényesítések megelőzése érdekében; ennek keretében, főként, de nem kizárólag, megkövetelheti, hogy a résztvevő igazolja, hogy a terméket nem szolgáltatta vissza a kiskereskedőnek a leszállítás időpontjától számított törvényes határidőn belül. A visszaszolgáltatott termékeken alapuló igényeket, a rosszhiszeműen vagy csalárd módon megadott adatokat tartalmazó, illetve a jelen feltételekbe egyébként ütköző igényeket érvénytelenek kell tekinteni.

21. Ott, ahol a Pénzvisszatérítés adóköteles jövedelemnek minősül, az adófizetési kötelesség a résztvevőt terheli, amennyiben ezt a jogszabályok megengedik.

22. A jelen Promócióban nyújtott Pénzvisszatérítés nem cserélhető el, nem ruházható át, és nem kérhető helyette hitel, illetve nem váltható át más, a piacon elérhető termékre.

23. A jelen Promóció nem kapcsolható össze más vásárlási ajánlattal vagy promócióval.

24. A Pénzvisszatérítés igénylésével a résztvevő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen feltételeket és szabályokat.

25. A Promócióra vonatkozó érvényes feltételeket és szabályokat e hivatalos feltételek és szabályok tartalmazzák. A szórólapok és reklámanyagok formájában nyújtott információk csak tájékoztató jellegűek.

26. E hivatalos feltételek és szabályok elérhetők a Koordinátor székhelyén: Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország, a Promóció honlapján, valamint a Panasonic Marketing Europe GmbH Fióktelepe - organizační složka Česká republika székhelyén: 186 00 Prága 8, Karlín, Thámova 289/13, Csehország. Ha Önnek a Promóciós feltételekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a következő elérhetőségen [+36-80/201 006].

27. E hivatalos feltételekre a Cseh Köztársaság jogszabályai az irányadók, és értelmezésük e jogszabályokkal összhangban történik, kivéve az adatvédelmi szabályokat, melyekre a magyar jog rendelkezései az irányadók.

Annak érdekében, hogy minél tökéletesebb marketing információkkal tudjuk ellátni vevőinket, személyre szabott sütiket (cookies) használunk. További információk: Személyre szabott sütik (cookies) OK Tudjon meg többet