ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero X-Premium Inverter មានហ្គាសR32 CS-XU24VKH-1 (CU-XU24VKH-1) កម្លាំង 2.5 សេស

CS-XU24VKH/CU-XU24VKH

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero X-Premium Inverter

ដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលយើងទទួលទាន។ តែរាងកាយរបស់យើងស្រូបខ្យល់ច្រើនបំផុត។

ដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្ដល់ "ខ្យល់បរិសុទ្ធសម្រាប់ជីវិត” ឥឡូវនេះ Panasonic ណែនាំដំណោះស្រាយលើការរចនាពេញលេញ ដែលមានប្រភេទសំខាន់ៗ 4 ពាក់ព័ន្ធនឹង “ដំណោះស្រាយនៃការបញ្ចេញខ្យល់ពេញលេញ”។
ស្លាប AEROWINGS (មុខងារជះខ្យល់ត្រជាក់ និងមុខងារត្រជាក់ដោយផ្ទាល់) nanoe™X, nanoe-G, Inverter, ECONAVI, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32, កម្រិតផ្កាយ 5។

[ម៉ាស៊ីនគណនាកម្លាំងសេស]

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត័មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero X-Premium Inverter មានហ្គាសR32 CS-XU24VKH-1 (CU-XU24VKH-1) កម្លាំង 2.5 សេស
កម្លាំងសេស
2.5សេស
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់
21300 Btu/h
បច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់ផាសុកភាព
ស្លាប AEROWINGS, nanoe™X, nanoe-G, Inverter, ECONAVI, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero X-Premium Inverter មានហ្គាសR32 CS-XU24VKH-1 (CU-XU24VKH-1) កម្លាំង 2.5 សេស