រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនតម្រឹមពុកមាត់ និងរោមលើដងខ្លួន ER2405K751

ម៉ាស៊ីនតម្រឹមពុកមាត់ និងរោមលើដងខ្លួន ER2405K751

លេខម៉ូដែល ER2405
សើម/ស្ងួត មាន
រយៈពេលសាកថ្ម 8 ម៉ោង
រយៈពេលដំណើរការ/សាកថ្ម 50 នាទី