រូបភាពរបស់ កាមេរ៉ាឥតកញ្ចក់ LUMIX DC-G9L

កាមេរ៉ាឥតកញ្ចក់ LUMIX DC-G9L

ប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងរូបភាព Image sensor shift type (5-axis / 6.5-stop*), Dual I.S. (Dual I.S. 2 compatible)
*Based on the CIPA standard [Yaw/Pitch direction: focusing distance f=60mm (35mm camera equivalent f=120mm), when H-ES12060 is used.
STOP MOTION ANIMATION មាន
SILENT MODE មាន
STATUS LCD មាន
មុខងារកំណត់ទិសដៅ មាន
Fn LEVER AF Mode / Quality / Photo Style / Long Shtr NR / Stabilizer / 6K/4K PHOTO (Pre-Burst) / Self Timer / Silent Mode / Shutter Type / Bracket / Touch Screen / Touch Pad AF / Auto Review (Photo) / Peaking / Night Mode / Front/Rear/Control Dial Lock / Off / Restore to Default
ស្តាយល៍រូបថត Standard / Vivid / Natural / Monochrome / L. Monochrome / L. Monochrome D***** / Scenery / Portrait / Custom 1, 2, 3, 4 / Cinelike D / Cinelike V
ការគ្រប់គ្រងមានភាពច្នៃប្រឌិត Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine*
*For photos only.
កំណត់ចំណាំ ** អំពីការថតរូបភាពមានចលនា / 6K រូបថតកម្រិត/4K រូបថតកម្រិត
- 6Kរូបថតកម្រិតគឺជាមុខងារថតរូបញាប់ល្បឿនលឿន ដែលកាត់រូបភាពនៅនឹងចេញពីវីដេអូ 4:3 ឬ 3:2 ប្រហែល 18 មេហ្គាភីកសែល (ចំនួនភីកសែលបានការប្រហែល 6000 x 3000) ដែលរូបភាព 6K ចាត់ចែង។
- ប្រើកាត់ដែលមាន SD Speed Class ជាមួយនឹង "Class 4" ឬខ្ពស់ជាងនេះ នៅពេលថតរូបភាពមានចលនានៅក្នុងទម្រង់ [AVCHD] ឬ [MP4(ក្រោម 28Mbps)]។
- ប្រើកាតដែលមានក្រុមល្បឿន SD ដែលមាន "UHS-I / UHS-II UHS ល្បឿនក្រុមទី 3 (U3)" នៅពេលថតរូបមានចលនាដោយប្រើ [MP4] ក្នុង [4K] [វីដេអូល្បឿនខ្ពស់] ឬ [រូបថតកម្រិត 6K/រូបថតកម្រិត 4K]។
(ចំណាត់ថ្នាក់ល្បឿន SD គឺជាស្ដង់ដារល្បឿនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេរជាបន្តបន្ទាប់។)
- បញ្ឈប់ការថតនៅពេលបន្តម៉ោងថតលើសពី 10 នាទីដោយប្រើ [MP4] ក្នុង [4K/60p] [4K/50p] [4K/ល្បឿនវីដេអូលឿន] [រូបថតកម្រិត 6K] [រូបថតកម្រិត 4K/60fps]។
- បញ្ឈប់ការថតនៅពេលបន្តម៉ោងថតលើសពី 29 នាទី និង 59 វិនាទី ដោយប្រើ [AVCHD] ក្នុង [FHD] និង [MP4] ក្នុង [4K/30p] [4K/25p] [4K/24p] [FHD]។
- រូបភាពមានចលនា MP4 ដែលមាន [MP4] ក្នុងកម្រិត [4K]៖
- នៅពេលប្រើកាតអង្គចងចាំ SDHC៖ អ្នកអាចបន្តថតដោយគ្មានការរំខាន ទោះបីជាឯកសារមានទំហំលើស 4 GB ក៏ដោយ ប៉ុន្តែឯកសាររូបភាពមានចលនានឹងត្រូវបានបែងចែក និងថត/ចាក់ថយក្រោយដាច់ដោយឡែក។
- នៅពេលប្រើកាតអង្គចងចាំ SDXC៖ អ្នកអាចថតរូបភាពមានចលនានៅក្នុងឯកសារតែមួយ។
- រូបភាពមានចលនា MP4 ក្នុងទម្រង់ [MP4] ជា [FHD]៖
- អ្នកអាចបន្តការថតដោយគ្មានការរំខានបើទោះបីជាទំហំឯកសារលើសពី 4 GB ប៉ុន្តែឯកសាររូបភាពចលនានឹងត្រូវបែងចែក និងថត / ចាក់ឡើងវិញដោយឡែក។
- នៅពេលសីតុណ្ហភាពជុំវិញមានកម្រិតខ្ពស់ ឬការថតដែលបន្តត្រូវបានធ្វើឡើង កាមេរ៉ាអាចនឹងបញ្ឈប់ការថត ដើម្បីការពារខ្លួន។ សូមរង់ចាំរហូតទាល់តែកាមេរ៉ាចុះត្រជាក់។
*** សម្រាប់ការបញ្ចេញវីដេអូ [4K/60p] [4K/50p] សូមប្រើខ្សែ HDMI2.0 ដែលមាននិមិត្តសញ្ញា HDMI នៅលើខ្សែនោះ ហើយរៀបរាប់ថា "ត្រូវគ្នាជាមួយ 4K"។
**** កាមេរ៉ាអាចនឹងឈប់ថតពេលប្រើទាបជាង ឬខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហភាពដែលបានណែនាំសម្រាប់ដំណើរការ៖ -10 ទៅ 40 ដឺក្រេ។
***** Firmware ត្រូវតែត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅកំណែថ្មីបំផុត 1.1.
ប្រភេទ ប្រភេទ កាមេរ៉ាឌីជីថលឥតកញ្ចក់ Single Lens
Recording media កាតអង្គចងចាំ SD, កាតអង្គចងចាំ SDHC,កាតអង្គចងចាំ SDXC
(ត្រូវជាមួយ UHS-I / UHS-II UHS ល្បឿនក្រុមទី 3 ស្តង់ដារ SDHC /កាតអង្គចងចាំ SDXC)
Image sensor size 17.3 x 13.0 mm (ក្នុងសមាមាត្រ 4:3)
ជើងភ្ជាប់កែវ (mount) ស្តង់ដារជើងភ្ជាប់កែវ Micro Four Thirds
IMAGE SENSOR ប្រភេទ សេនស័រ Live MOS
ភិចសែលសរុប 21.77 មេហ្គាភិចសែល
ប្រសិទ្ធភាពភីកសែលរបស់កាមេរ៉ា 20.33 មេហ្គាភិចសែល
ចម្រោះពណ៌ (Color filter) ចម្រោះពណ៌ចម្បង
ប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយធូលី តម្រងនៃរលកសំឡេងលឿនខ្លាំង
ប្រព័ន្ធថត Aspect ratio 4:3, 3:2, 16:9, 1:1
គុណភាពរូបភាព RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard
គំរូ​ពណ៌ (Color Space) sRGB, AdobeRGB
ពេលវេលាថតបន្តបន្ទាប់ (រូបភាពមានចលនា) AVCHD [FHD/50p]៖ ប្រហែល 130 នាទី (rear monitor), 120 នាទី (LVF) ដោយប្រើ H-FS12060, ប្រហែល 120 នាទី (rear monitor), 110 នាទី (LVF) ដោយប្រើ H-ES12060
AVCHD [FHD/50i]៖ ប្រហែល 130 នាទី (rear monitor), 120 នាទី (LVF) ដោយប្រើ H-FS12060, ប្រហែល 120 នាទី (rear monitor), 120 នាទី (LVF) ដោយប្រើ H-ES12060
MP4 [4K/60p, 4K/50p]៖ ប្រហែល 120 នាទី (rear monitor), 110 នាទី (LVF) ដោយប្រើ H-FS12060, ប្រហែល 110 នាទី (rear monitor), 110 នាទី (LVF) ដោយប្រើ H-ES12060
MP4 [4K/30p, 4K/25p]៖ ប្រហែល 130 នាទី (rear monitor), 120 នាទី (LVF) ដោយប្រើ H-FS12060, ប្រហែល 130 នាទី (rear monitor), 120 នាទី (LVF) ដោយប្រើ H-ES12060
ពេលវេលាថតជាក់ស្តែង (រូបចលនា) AVCHD [FHD/50p]: Approx. 65 min (rear monitor), 60 min (LVF) with H-FS12060, Approx. 60 min (rear monitor), 55 min (LVF) with H-ES12060
AVCHD [FHD/50i]: Approx. 65 min (rear monitor), 60 min (LVF) with H-FS12060, Approx. 60 min (rear monitor), 60 min (LVF) with H-ES12060
MP4 [4K/60p, 4K/50p]: Approx. 60 min (rear monitor), 55 min (LVF) with H-FS12060, Approx. 55 min (rear monitor), 55 min (LVF) with H-ES12060
MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Approx. 65 min (rear monitor), 60 min (LVF) with H-FS12060, Approx. 65 min (rear monitor), 60 min (LVF) with H-ES12060
Recording File Format រូបភាពនៅនឹង JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW
6K រូបថតកម្រិត** / 4K រូបថតកម្រិត** 6K រូបថតកម្រិត៖ MP4 (H.265/HEVC, ទម្រង់សំឡេង៖ AAC (2ch))
4K រូបថតកម្រិត៖ MP4 (H.264/MPEG-4 AVC ទម្រង់សំឡេង៖ AAC (2ch))
Motion picture MP4៖ H.264/MPEG-4 AVC (ទម្រង់សំឡេង៖ LPCM (2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch))
AVCHD ដែលមានការវិវឌ្ឍ, AVCHD (ទម្រង់សំឡេង៖ Dolby Audio 2ch)
ទំហំឯកសារ(ភិចសែល) -រូបភាពគ្មានចលនា 4:3 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 10368x7776(XL)* / 7296x5472(LL)* / 4992x3744(6K PHOTO) / 3328x2496(4K PHOTO) *High Resolution Mode.
3:2 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 10368x6912(XL)* / 7296x4864(LL)* / 5184x3456(6K PHOTO) / 3504x2336(4K PHOTO) *High Resolution Mode.
16:9 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 10368x5832(XL)* / 7296x4104(LL)* / 3840x2160(4K PHOTO) *High Resolution Mode.
1:1 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 7776x7776(XL)* / 5472x5472(LL)* / 2880x2880(4K PHOTO) *High Resolution Mode.
File size (Pixels) -Motion picture** MP4**[4K] 3840x2160 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
25.00p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
MP4**[Full HD] 1920x1080 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
25.00p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
AVCHD**[Full HD] 1920x1080 50.00p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby)
50.00i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensor output is 25.00fps)
50.00i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensor output is 50.00fps)
វីដេអូល្បឿនលឿន *នៅពេលម៉ូដវីដេអូច្នៃប្រឌិតត្រូវបានជ្រើសរើស។ MP4**[4K] 3840x2160 30p, 100Mbps (លទ្ធផលសេនស័រគឺ 60fps / 50fps / 48fps)
MP4**[Full HD] 1920x1080 30p, 20Mbps (លទ្ធផលសេនស័រគឺ 180fps / 150fps)
ឥតប្រើខ្សែ WiFi Wi-Fi2.4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n)
Wi-Fi5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) *5GHz Wi-Fi មិនមាននៅក្នុងប្រទេសខ្លះ។
1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 ch
ប៊្លូធូស Bluetooth® v4.2 (ថាមពលរបស់ប៊្លូធូសខ្សោយ (BLE))
ការភ្ជាប់កូដ QR / ការភ្ជាប់ដោយគ្មានពាក្យសម្ងាត់ មាន / មាន (បើក / បិទ អាចជ្រើសរើសបាន)
ផ្ទៃ​កាមេរ៉ា (Viewfinder) ប្រភេទ OLED Live View Finder (3,680k dots)
ដែនមើលឃើញ ប្រហែល 100%
ការពង្រីក ប្រហែល 1.66x / 0.83x (ខ្ពស់កាមេរ៉ា 35mm) ដោយប្រើកែវ 50 mm នៅភាពមិនកំណត់; -1.0 m-1
ចំណុចភ្នែក ប្រហែល 21 mm ពីប្រភេទកែវ eyepiece
Diopter adjustment -4.0 - +3.0 (dpt)
សេនស័រភ្នែក មាន
ល្បឿនបង្ហាញ 120fps / 60fps
FOCUS ប្រភេទ ប្រព័ន្ធ AF ពណ៌បញ្ច្រាស
DFD technology មាន
Post Focus មាន
Focus Stacking មាន
Focus mode AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF
AF mode Face/Eye Detection / Tracking / 225-Area / Custom Multi / 1-Area / Pinpoint
(Full area touch is available) (Scalable AF frame size and flexible AF position)
AF detective range EV -4 - 18 (ដូច ISO100)
AF assist lamp មាន
ការចាក់សោ AF មាន (ប៊ូតុងចាក់សោរ AF/AE)
AF custom setting កម្រិតពន្លឺ AF, កម្រិតពន្លឺដែលប្ដូរតំបន់ AF, ការព្យាករការពន្លឺបាញ់់ទីវត្ថុ
ផ្សេងៗ One Shot AF, Shutter AF, Half Press Release, Quick AF, Continuous AF (during motion picture recording), Eye Sensor AF, AF-Point Scope Setting, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Touch Shutter
ការគ្រប់គ្រងកម្រិតពន្លឺ (EXPOSURE CONTROL) ប្រព័ន្ធវាស់ពន្លឺ ប្រព័ន្ធចាប់លំនាំច្រើន 1,728 តំបន់
Light metering mode Multiple / Center Weighted / Spot
Metering range EV 0 - 18 (F2.0 កែវ ដូច ISO100)
Exposure mode កម្មវិធី AE អាទិភាពរន្ធពន្លឺ AE សន្ទះបិទបើកហ្វីលកាមេរ៉ា AE អាទិភាព​ បញ្ជាដោយដៃ
កម្រិតពន្លឺ ISO (Standard Output Sensitivity) Still image: Auto / Intelligent ISO / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Changeable to 1/3 EV step)
Creative Video Mode: Auto / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (Changeable to 1/3 EV step)
Exposure compensation ជំហាន 1/3 EV ±5EV (±3EV សម្រាប់រូបភាពមានចលនា)
ការចាក់សោ AE មាន (ប៊ូតុងចាក់សោរ AF/AE)
WHITE BALANCE White balance AWB / AWBc / Daylight / Cloudy / Shade / incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting 1, 2, 3, 4
White balance adjustment Blue/Amber bias, Magenta/Green bias
Color temperature setting 2500-10000K ក្នុង 100K
ថតរូប (SHUTTER) ប្រភេទ សន្ទះខណ្ឌផ្ទាំងផ្ដោត
ល្បឿនថត រូបភាពនៅនឹង៖ អំពូល (អតិបរមា 30 នាទី) 1/8,000 - 60
សន្ទះបិទបើកហ្វីលកាមេរ៉ាឆាកដំបូងអេឡិចត្រូនិច៖ អំពូល (អតិបរមា 30 នាទី), 1/2,000 - 60
សន្ទះបិទបើកអេឡិចត្រូនិច៖ 1/32,000 - 1
រូបមានចលនា៖ 1/16,000 - 1/25
រយៈជីវិតនៃប៊ូតុង​ថត​រូប ប្រហែល 200,000 រូបភាព
កំណត់ម៉ោងដោយខ្លួនឯង 10 វិនាទី, រូបភាព 3 សន្លឹក / 2 វិនាទី / 10 វិនាទី
ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ គ្រប់គ្រងពីចម្ងាយដោយប្រើមុខងារ Bulb តាមរយៈ DMW-RSL1 (លក់ដាច់ដោយឡែក)
BRACKET AE bracket 3, 5, 7 images in 1/3, 2/3 or 1 EV step, max. ±3 EV, single/burst
White balance bracket 3, 5 ឬទីតាំងទាំងអស់នៅក្នុងជំហាន EV 1
Focus Bracket រូបភាពចាប់ពី 1 ដល់ 999 សន្លឹក ជំហានផ្ដោតអាចត្រូវបានកំណត់ជា 10 កម្រិត
White balance bracket 3 images in blue/amber axis or in magenta/green axis, color temperature setting
BURST SHOOTING ល្បឿនលឿនឥតឈប់ [Mechanical shutter / Electronic first curtain shutter]AFS/MF: H: 12 frames/sec, M: 7 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) *When H-ES12060 is used.
[Mechanical shutter / Electronic first curtain shutter]AFF/AFC: H: 9 frames/sec (with Live View), M: 7 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) *When H-ES12060 is used.
[Electronic shutter]AFS/MF: SH2: 60 frames/sec, SH1: 20 frames/sec, H: 12 frames/sec, M: 7 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View)
[Electronic shutter]AFF/AFC: SH2: 20 frames/sec, SH1: 20 frames/sec, H: 9 frames/sec (with Live View), M: 7 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View)
ចំនួនរូបភាពដែលអាចថតបាន [H/M/L] ច្រើនជាងប្រហាក់ប្រហែល 60 រូបភាព (នៅពេលដែលឯកសារជាប្រភេទ RAW ដោយប្រើនឹងល្បឿនពិសេស។)
[H/M/L] ច្រើនជាងប្រហែល 600 រូប (នៅពេលដែលមិនមានឯកសារ RAW និង​ប្រើកាតមួយដោយប្រើក្រុមល្បឿន SD ""UHS-II UHS ក្រុមល្បឿន 3 (U3)""។)
(អាស្រ័យលើទំហំកាតអង្គចងចាំ, ថាមពលថ្ម, ទំហំរូបភាព, និងការបង្រួម)
[SH2/SH1]ប្រហែល 50 រូបភាព
(អាស្រ័យទៅតាមទំហំកាតអង្គចងចាំ, ថាមពលថ្ម, ទំហំរូបភាព, និងការបង្រួម)
6K រូបថតកម្រិត** / 4K រូបថតកម្រិត** ល្បឿនលឿនឥតឈប់ [6K PHOTO] 30 frames/sec
[4K PHOTO] 60 frames/sec, 30 frames/sec
ព័ត៌មានទម្រង់ Exif មាន (រូបភាព JPEG នីមួយៗដែលច្រឹបចេញពីឯកសារកម្រិត 6K/4K អនុវត្តតាម EXIF។)
Marking function មាន (ក្នុង 6K/4K mode (S/S) ថតច្រើនក្នុងពេលខ្លី)
TIME LAPSE SHOT ថតតាមខណៈពេល (Time Lapse Shot) មាន
ពន្លឺបាញ់ (FLASH) ប្រភេទពន្លឺបាញ់ ពន្លឺបាញ់ខាងក្រៅ TTL (លក់ដាច់ដោយឡែក)
Flash mode Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off *For iA, iA+ only.
ល្បឿននៃសមកាលកម្ម តិចជាង 1/250 វិនាទី
ការលៃតម្រូវលទ្ធផលពន្លឺបាញ់ (Flash output adjustment) 1/3EV step ±3EV
សមកាលកម្មនៃពន្លឺបាញ់ (Flash synchronization) 1st Curtain Sync., 2nd Curtain Sync.
សមកាលកម្មសម្រាប់ពន្លឺបាញ់ខ្សោយ និងសម្រួលប្រតិបត្តិការ (Synchronization for flash dimming and exposure compensation) មាន
ការបញ្ជាឥតខ្សែ មាន (ពេលប្រើ DMW-FL200L / FL360L / FL580L (លក់ដាច់ដោយឡែក)), បណ្ដាញឥតខ្សែ៖ 1ch/2ch/3ch/4ch
Flash sync socket មាន
rear monitor ប្រភេទ ម៉ូនីទ័រ TFT LCD ដែលគ្រប់គ្រងដោយការចុចស្តាទិក
ទំហំម៉ូនីទ័រ អាចបត់បានដោយសេរី ទំហំ 3.0-អ៊ីញ (7.5cm) / សមាមាត 3:2
ភីកសែល ប្រហែល 1,040k dots
តំបន់មើលឃើញធំទូលាយ (Filed of view) ប្រហែល 100%
កែតម្រូវម៉ូនីទ័រ (Monitor adjustment) Brightness, Contrast, Saturation, Red-Green, Blue-Yellow
ម៉ូដ LIVE VIEW Digital zoom 2x, 4x
ការបំប្លែងតេឡេហ្វូតូបន្ថែម រូបភាពនៅនឹង៖ អតិបរមា 2x
រូបថតកម្រិត 4K៖ 1.6x (4:3), 1.5x (3:2), 1.4x (16:9, 1:1)
រូបភាពមានចលនា៖ 2.7x (FHD), 1.4x (4K)
មុខងារផ្សេងទៀត Level Gauge, Real-time Histogram, Guide Lines (3 patterns), Center Marker, Highlight display (Still image / motion picture), Zebra pattern (Still image / motion picture)
ប៊ូតុងមុខងារ ថត Wi-Fi / Q.MENU / Video Record / LVF/Monitor Switch / LVF/Monitor Disp. Style / AF-Point Scope / AF/AE LOCK / AF-ON / Preview / One Push AE / Touch AE / Level Gauge / Focus Area Set / Zoom Control / 1 Shot RAW+JPG / 1 Shot Spot Metering / 1 Shot 6K/4K PHOTO / Operation Lock / Dial Operation Switch / Destination Slot / Photo Style / Filter Select / Aspect Ratio / Picture Size / Quality / AFS/AFF / Metering Mode / Burst Shot Setting / 6K/4K PHOTO / Self Timer / High Resolution Mode / Bracket / Highlight Shadow / i. Dynamic / i. Resolution / Min. Shtr Speed / Post Focus / HDR / Shutter Type / Flash Mode / Flash Adjust. / Wireless Flash Setup / Ex. Tele Conv. / Digital Zoom / Stabilizer / I.S. Lock (Video) / 4K Live Cropping / Motion Pic. Set / Picture Mode in Rec. / Mic Level Adj. / Mic. Directivity Adjust / Silent Mode / Peaking / Histogram / Guide Line / Zebra Pattern / Monochrome Live View / Constant Preview / Rec Area / Step Zoom / Zoom Speed / Night Mode / ON/OFF of each item in White Balance / ON/OFF of each item in Photo Style / AF Mode/MF / Rec/Playback Switch / Off / Restore to Default / Focus Ring Lock***** / E-Stabilization (Video)***** / Mic Rec Level Disp.***** / Live View Boost*****
ចាក់ Wi-Fi / LVF/Monitor Switch / Rec/Playback Switch / Slot Change / 6K/4K Photo Play / Delete Single / Protect / Rating 1, 2, 3, 4, 5 / RAW Processing / 6K/4K PHOTO Bulk Saving / Copy / Night Mode / Off / Restore to Default
PLAYBACK Playback mode 30-thumbnail display, 12-thumbnail display, Calendar display, Zoomed playback (Max. 16x), Slideshow (All / Picture Only / Video Only, duration & effect is selectable), Playback Mode (Normal / Picture Only / Video Only), Protect, Rating, Title Edit, Face Recognition Edit, RAW Processing, 6K/4K PHOTO Bulk Saving, 6K/4K PHOTO Noise Reduction, Light Composition, Clear Retouch, Text Stamp, Copy, Resize, Cropping, Rotate, Video Divide, Time Lapse Video, Stop Motion Video, Rotation Display, Picture Sort, Delete Confirmation, Creating Still Pictures from a Motion Picture
IMAGE PROTECTION / ERASE ការការពារ ទោល ច្រើន ឬបោះបង់
លុប Single / Multi / All / Except Rating
បោះពុម្ព ព្រីនផ្ទាល់ អាចប្រើ PictBridge បាន
ផ្ទៃ USB USB 3.0 មីក្រូ-B ល្បឿនអស្ចារ្យ USB 3.0 Gen 1
HDMI TypeA, USB Type-C, Remote Input (φ2.5mm), External microphone Input (φ3.5mm), Headphone Output (φ3.5mm) HDMI ប្រភេទ A / តំណ VIERA
វីដេអូ៖ ស្វ័យប្រវត្តិ / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p
សំឡេង៖ ស្តេរីអូ
ម៉ូនីទ័រ-តាមរយៈ៖ 4:2:2 8bit (លើកលែងតែ [4K/60p]/[4K/50p]) / 4:2:0 8bit
លទ្ធផលវីដេអូសំឡេង គ្មាន
ធាតុបញ្ចូលពីចម្ងាយ φ2.5mm សម្រាប់ពីចម្ងាយ
រន្ធបញ្ចូលមីក្រូហ្វូនខាងក្រៅ φ3.5mm for external microphone
Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual is selectable when attaching DMW-MS2 (sold separately).
សំឡេងកាស φ3.5mm សម្រាប់កាសត្រចៀក
មីក្រូហ្វូន Stereo, Wind Noise Canceller: OFF / Low* / Standard / High *When attaching DMW-MS2 (sold separately).
ឧបករណ៍បំពងសំឡេង Monaural
រន្ធកាត SD រន្ធទី 1 រន្ធទី 3
ភាសា ភាសា OSD អង់គ្លេស ចិន (បុរាណ) ចិន (ទំនើប) ថៃ អារ៉ាប់ ពែរ្ស វៀតណាម ហិណ្ឌី
ទូទៅ ថាមពល ថ្ម ដុំសាកថ្មប្រភេទ Li-ion (7.2V, 1860mAh, 14Wh) (ភ្ជាប់ជាមួយ)
គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ថាមពល USB, ការសាកថាមពល USB
កម្រិតថ្ម (ស្តង់ដារ CIPA) ប្រហែល 400 រូបភាព (rear monitor), 380 រូបភាព (LVF), 920 រូបភាព (Power Save LVF mode*) ដោយប្រើ H-FS12060
ប្រហែល 380 រូបភាព (rear monitor), 360 រូបភាព (LVF), 890 រូបភាព (Power Save LVF mode*) ដោយប្រើ H-ES12060
*ក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តដែលបញ្ចាក់ដោយ Panasonic ដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ CIPA។ នៅពេលដល់ម៉ោងប្ដូរទៅមុខងារគេងត្រូវបានកំណត់ទៅ 1 វិនាទី។
ប្រអប់បង្គំថ្ម (Battery grip) DMW-BGG9 (លក់ដោយឡែក)
វិមាត្រ / ទម្ងន់ វិមាត្រ (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ) 136.9 x 97.3 x 91.6 mm / 5.39 x 3.83 x 3.61 អ៊ីញ (មិនរាប់បញ្ចូលការលយចេញ)
ទម្ងន់ ប្រហែល 658 g / 1.45 lb (កាត SD x 1 ថ្មសាក តួម៉ាស៊ីន)
ប្រហែល 586g / 1.30 lb (តួម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណោះ)
ប្រហែល 978g/ 2.16​ lb (កាត SD x 1 ថ្មសាក H-ES12060 កែវភ្ជាប់មកជាមួយ)
មជ្ឈដ្ឋានដំណើរការ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ**** -10oC to 40oC (14oF to 104oF)
កម្រិតសំណើមពេលដំណើរការ 10%RH រហូតដល់ 80%RH
កម្មវិធី ការថត LUMIX Tether
・ កម្មវិធីនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងកាមេរ៉ាឌីជីថល Panasonic ពីកុំព្យូទ័រ។ កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្ដូរការកំណត់ផ្សេងៗរបស់កាមេរ៉ា ធ្វើការថតពីចម្ងាយ និងរក្សាទុករូបភាពដែលបានថតពីចម្ងាយនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។ ពិនិត្យមើលគេហទំព័រខាងក្រោមដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធីនេះ។
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html (សម្រាប់ Windows / Mac)
ការចាក់ ការកែសម្រួល ・ កម្មវិធីកែ និងចាក់រូបភាពនៅលើកុំព្យូទ័រមិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ានេះទេ។ ដើម្បីធ្វើបែបនេះ, PHOTOfunSTUDIO 10.0PE គឺអាចទាញយកបាននៅវ៉ិបសាយថ៍របស់ Panasonic ដោយប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រភ្ជាប់ទៅកាន់វ៉ិបសាយថ៍។
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10pe.html (សម្រាប់ Windows)
・ សូហ្វវែរដែលបំលែងឯកសារ RAW លើកុំព្យូទ័រមិនបានភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ានេះទេ។ ដើម្បីធ្វើបែបនេះ SILKYPIX Developer Studio អាចទាញយកបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ Ichikawa Soft Laboratory ដោយប្រើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិត។
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (សម្រាប់ Windows / Mac)
គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែមស្តង់ដារ DC-G9L Kit៖
ដុំសាកថ្ម (អាដាប់ទ័រ AC ដុំសាកថ្ម គម្របរាង ឆ្នុកជើងទ្រ ខ្សែភ្ជាប់ USB ភ្ជាប់ជាមួយ) ដុំថ្មសាក គម្របតួម៉ាស៊ីន ឆ្នុកជើងទ្រកាមេរ៉ា ជ័រទម្រភ្នែកដុំសាកថ្ម អាដាប់ទ័រ AC គម្របរន្ធធ្វើសមកាលកម្មពន្លឺបាញ់ គម្របសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ប្រអប់បង្គំថ្ម ខ្សែភ្ជាប់ USB ខ្សែស្ពាយលើស្មា គម្របកែវ គម្របកែវ គម្របក្រោយកែវ
・ សេចក្តីណែនាំប្រតិបត្តិការ DC-G9 សម្រាប់មុខងារឈានមុខអាចទាញយកបាននៅវ៉ិបសាយថ៍ Panasonic LUMIX Customer Support Site ដោយប្រើប្រាស់ PC ទូរសព្ទដៃ ឬថេប្លែតដោយភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិត។
កែវ 1 ដែលអាចប្ដូរឆ្លាស់គ្នាបាន ឈ្មោះកែវ LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / ថាមពល O.I.S.
ការបង្កើតកែវ 14 ធាតុក្នុង 12 ក្រុម (កែវ 4 aspherical, កែវ ED 2)
ការស្រោបណាណូលើកញ្ចក់កែវ មាន
ជើងភ្ជាប់ ស្តង់ដារជើងភ្ជាប់កែវ Micro Four Thirds
មុខងាររក្សាលំនឹងរូបភាពបែបអុបទិក មាន (ថាមពល O.I.S.)
ប្រវែងប្រសព្វ (Focal Length) f=12-60mm (កាមេរ៉ា 35mm ស្មើនឹង 24-120mm)
ប្រភេទរន្ធពន្លឺ គែមឧបករណ៍រំញ័រ 9 / ឧបករណ៍រំញ័រនៃរន្ធពន្លឺជារង្វង់
រន្ធពន្លឺអតិបរមា (Max. Aperture) F2.8 (Wide) - F4.0 (Tele)
រន្ធពន្លឺអប្បបរមា (Mini. Aperture) F22
ចម្ងាយផ្ដោតដែលជិតបំផុត (Closest Focusing Distance) 0.20ម/0.66ft (នៅចម្ងាយប្រសព្វ 12mm) / 0.24m/0.79ft (នៅចម្ងាយប្រសព្វ 60mm)
ការពង្រីកអតិបរមា (Max. magnification) ប្រហែល 0.3x / 0.6x (ដូចកាមេរ៉ា 35mm)
មុំទិដ្ឋភាពអង្កត់ទ្រូង (Diagonal Angle of View) 84°(Wide) - 20°(Tele)
ធន់នឹងអាកាសធាតុ មិនជ្រាបទឹក​​/មិនចូលដី/ធន់នឹងការប៉ះទង្គិច
ទូទៅ ទំហំតម្រង φ62mm / 2.44អ៊ីញ
បន្ទាត់ផ្ចិតអតិបរមា φ68.4mm / 2.69អ៊ីញ
ប្រវែងសរុប ប្រហែល 86mm / 3.39អ៊ីញ (ពីចុងកែវទៅចំហៀងបាតនៃជើងភ្ជាប់កែវ)
ទម្ងន់ [g] ប្រហែល 320ក្រាម (ដោយមិនរាប់បញ្ចូលគម្របកែវ, គម្របក្រោយកែវ និងដងកែវ)
ទម្ងន់ [oz] ប្រហែល11.29oz (ដោយមិនរាប់បញ្ចូលគម្របកែវ គម្របក្រោយកែវ និងដងកែវ)