ម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-CG523K149

ម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-CG523K149

MC-CG523K149

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីស៊េរីស្តង់ដារ 1500W

ម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-CG523K149

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-CG523K149
ថាមពលប្រើប្រាស់អតិបរមា 1500W
ចំណុះថង់ផ្ទុកធូលី 4L
ចម្ងាយបូមបានសរុប 8m

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-CG523K149