ធុងម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-CL573

MC-CL573

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលបញ្ចេញខ្យល់ស្អាត និងមូបបានយូរ

・Mega Cyclone
・សមត្ថភាពផ្ទុកធូលី 2.2 L
・អតិបរមា ប្រើថាមពល 1800 W
・ប្រព័ន្ធច្រោះខ្យល់ 5 ស្រទាប់
・ក្បាលបូមពិសេស (Full Capture Nozzle)

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត័មានផលិតផល

ធុងម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-CL573
សមត្ថភាពផ្ទុកធូលី 2.2 L
ប្រើថាមពលអតិបរមា 1800 W
ក្បាលបូមពិសេស (Full Capture Nozzle)

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ធុងម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-CL573