ធុងម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-YL798N146

MC-YL798N146

2300W / 21L

• ធុងដែលអាចដោះចេញបាន
• ថាមពលប្រើប្រាស់៖ 2300W
• ចំណុះផ្ទុកធូលី៖ 21L
• ក្បាលបូមពេញលក្ខណៈ (Full Capture Nozzle)
• តំណតួ 3mm (តួក្រាស់)
• កង់ធំ
• មុខងារខ្សែរួមចូលវិញ
• តម្រងការពារបាក់តេរី
• ច្រវ៉ាក់នៅផ្នែកខាងក្រោម

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត័មានផលិតផល

ធុងម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-YL798N146
2300W / 21L
ថាមពលប្រើប្រាស់ / សមត្ថភាពផ្ទុក
ធុងដែលអាចដោះចេញបាន
ក្បាលបូមធូលីពេញលក្ខណៈ (Full Capture Nozzle)

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ធុងម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-YL798N146