សម្ងួតសន្សឹមៗ និងប្រកបដោយអនាម័យ
ម៉ាស៊ីនបោកគក់សម្ងួតទ្វារមុខ NA-S106FR1BS ចំណុះ 10kg/6kg

រូបភាពរបស់ សម្ងួតសន្សឹមៗ និងប្រកបដោយអនាម័យ<br>ម៉ាស៊ីនបោកគក់សម្ងួតទ្វារមុខ NA-S106FR1BS ចំណុះ 10kg/6kg