ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើចំណុះ 10KG ស៊េរី NA-F100A4BRG

NA-F100A4BRG

ភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ និងការបោកសម្អាតដោយប្រើ ActiveFoam

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើចំណុះ 10KG ស៊េរី NA-F100A4BRG
ActiveFoam System
កម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់ដោយប្រើពពុះសាប៊ូម៉ត់
មាត់ម៉ាស៊ីនធំល្អផ្ដល់ភាពងាយស្រួល
កម្ពស់ធុងទាបជាងមុន និងធុងធំទូលាយសម្រាប់ងាយស្រួលឈោងយកឬដាក់ចូល
ចំណុះ 10.0kg
ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិពេញលក្ខណៈ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើចំណុះ 10KG ស៊េរី NA-F100A4BRG