រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើចំណុះ 10KG ស៊េរី NA-F100A4BRG

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើចំណុះ 10KG ស៊េរី NA-F100A4BRG

ទីតាំងសម្រាប់ការដំឡើង