ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-F75S7

NA-F75S7

សមត្ថភាពបោកគក់ខ្ពស់
និងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បំផុត

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-F75S7
ការបោកគក់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំង និងចរន្តទឹកបោកបីតង់
ទឹកបាញ់ជម្រះដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងកម្រិតអប្បបរមា ក្នុងអំឡុងពេលជម្រះចុះឡើងៗ
ចំណុះ7.5kg
ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិពេញលក្ខណៈ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-F75S7