រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-F75S7

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-F75S7

ទីតាំងសម្រាប់ការដំឡើង