ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើចំណុះ 9KG ម៉ុដែល NA-F90S7HRG មានកម្មវិធី​ “សម្អាតស្អាតបំផុត”

NA-F90S7HRG

ដំណើរការបោកសម្លៀកបំពាក់ដ៏អស្ចារ្យ

- កម្មវិធី “សម្អាតស្អាតបំផុត”
- ចរន្តទឹកហូរវិលចុះឡើងៗ
- កន្លែងដាក់សាប៊ូ JUMBO (0.52L)
- សម្ពាធទឹកទាប
- កម្រិតវ៉ុលធំ
- ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើចំណុះ  9KG  ម៉ុដែល NA-F90S7HRG  មានកម្មវិធី​ “សម្អាតស្អាតបំផុត”
ចំណុះ 9.0kg
ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើ
កន្លែងដាក់សាប៊ូ JUMBO (0.52L)
សម្រាប់ចំនួនសម្លៀកបំពាក់ច្រើន
ដំណើរការបោកសម្លៀកបំពាក់ដ៏អស្ចារ្យ
កម្មវិធី “សម្អាតស្អាតបំផុត” និងចរន្តទឹកហូរវិលចុះឡើងៗ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើចំណុះ 9KG ម៉ុដែល NA-F90S7HRG មានកម្មវិធី​ “សម្អាតស្អាតបំផុត”