ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-S106FX1

NA-S106FX1

ម៉ាស៊ីនបោកគក់
និងសម្ងួតមានមុខ
ងារសម្អាតបាន
រហ័ស និងមាន
អនាម័យខ្ពស់

ប្រព័ន្ធ ActiveFoam ជាមួយមុខងារសម្អាតរហ័សរយៈពេល 49 នាទី និងមានទឹកក្ដៅអនាម័យ 60˚C/90˚C

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-S106FX1
ចំណុះផ្ទុក 10 kg (បោកគក់)
6 kg (សម្ងួត)
រូបរាងទាន់សម័យ និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធ ActiveFoam ជាមួយការសម្អាតយ៉ាងរហ័ស
កម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់រហ័សជាមួយពពុះសាប៊ូ
ទឹកក្ដៅអនាម័យ 60°C / 90°C
ការពារអាឡែកហ្ស៊ី និងកម្ចាត់បាក់តេរីសម្រាប់ស្បែកដែលងាយមានប្រតិកម្ម

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-S106FX1