រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-S106FX1
ទីតាំងសម្រាប់ការដំឡើង