ចានបង្គន់ទំនើប EzyClean DL-AF15RWM

DL-AF15

ចានបង្គន់ទំនើប អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន

មានមុខងារសម្អាតអនាម័យសម្រាប់អ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នក។ Panasonic បានពង្រីកខ្សែសង្វាក់ផលិតផលដែលផ្ដល់អនាម័យសម្រាប់គេហដ្ឋាន ជាមួយនឹងចានបង្គន់ទំនើប EzyClean ។ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុត (Ag+) ដែលអាចសម្អាត និងកម្ចាត់បណ្ដុំកោសិកានៃបាក់តេរី ដែលទទួលបាននូវការថែទាំអនាម័យខ្លួនដ៏ល្អបំផុត និងបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកដ៏ប្រសើរជាងមុន។

ចានបង្គន់ទំនើប EzyClean DL-AF15RWM

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ចានបង្គន់ទំនើប EzyClean DL-AF15RWM
ជម្រើសការបាញ់ទឹក
គ្រួសារ៖ រន្ធ 1 / ស្រ្តី៖ រន្ធ 5
គម្របចានបង្គន់អង្គុយ
ដកដាក់បាន និងស្រួលបិទ
អត្រាលំហូរទឹក
រហូតដល់ 2.0 លីត្រ/ នាទី

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ចានបង្គន់ទំនើប EzyClean DL-AF15RWM